• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W kierunku zrównoważonej biogospodarki w Europie - jak to robią Czesi

  19.06.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czeskie Biuro Kontaktów ds. Badań Naukowych i Rozwoju (B+R) i Stałe Przedstawicielstwo Republiki Czeskiej przy UE zorganizowały niedawno specjalną konferencję na temat wkładu Czech w postęp Europy w kierunku zrównoważonej biogospodarki (Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy).

  W związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską w lutym 2012 r. planu działań w zakresie biogospodarki, konferencja miała zwrócić uwagę na prace prowadzone w różnych, czeskich instytutach badawczych, ukierunkowane na osiągnięcie głównego celu tego planu: przestawienie gospodarki europejskiej na korzystanie w większym zakresie i w sposób bardziej zrównoważony ze źródeł odnawialnych.

  Biogospodarka polega m.in. na wykorzystywaniu zasobów biologicznych na lądzie i morzu oraz odpadów, odpowiednio w sektorze spożywczym i paszowym oraz w przemyśle i produkcji energii. Jakub Durr, Zastępca Stałego Przedstawiciela Republiki Czeskiej przy UE, położył nacisk na wszechogarniający charakter biogospodarki, mówiąc, że "sektor spożywczy, zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo" to tylko niektóre z obszarów, które może ona rzeczywiście odmienić.

  "Marnotrawimy i nadmiernie eksploatujemy" - stwierdziła Maive Rute, szefowa Dyrekcji ds. Biotechnologii, Rolnictwa i Żywności w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji. "Na przykład we Francji rolnictwo odpowiada za 18% zanieczyszczenia wody i generuje 1 mld EUR dodatkowych kosztów w wodzie butelkowanej dla ludności".

  Maive Rute podkreśliła również, że poprawa prężności, zrównoważenia i wydajności łańcucha spożywczego ma kluczowe znacznie, zwłaszcza, że sektor spożywczy jest jednym z największych pracodawców w Europie.

  Czeskie instytucje przodujące w tej dziedzinie to Środkowoeuropejskie Instytut Technologii (CEITEC) w Brnie, specjalistyczny ośrodek badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, zaawansowanych materiałów i technologii; Instytut Technologii Chemicznej (ICT) w Pradze; CzechGlobe - Centrum Badań nad Globalnymi Zmianami w Brnie - ośrodek, którego nadrzędnym celem jest pozyskanie dogłębnej wiedzy o zagadnieniach dotyczących globalnych zmian klimatu; Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (CULS) oraz Czeska Akademia Nauk (ASCR) w Czeskich Budziejowicach.

  W czasie konferencji poddano pod dyskusję przykłady projektów realizowanych przy wsparciu z Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Projekt MOBITAG (Budowanie nowoczesnych biotechnologii dla rolnictwa), który otrzymał niemal 1 mln EUR z tematu "Możliwości' 7PR, pomógł w rozszerzeniu badań naukowych w ASCR, umożliwiając opracowanie i wdrożenie nowatorskich biotechnologii ze szczególnym naciskiem na analizę genomu, wykorzystanie naturalnych związków chemicznych, transgenezę i aspekty bezpieczeństwa w kontekście organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).

  Kolejnym ważnym przedsięwzięciem prowadzonym w Czechach jest projekt CONFFIDENCE (Zanieczyszczenia w żywności i paszach - niedrogie sposoby wykrywania w celu monitorowania zagrożeń), otrzymał niemal 6 mln EUR dofinansowania z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" 7PR. ICT z Pragi jest jednym z głównych partnerów projektu.
  Jego celem jest wypracowanie długofalowych rozwiązań w zakresie monitorowania trwałych zanieczyszczeń organicznych, związków perfluorowanych, pestycydów, farmaceutyków weterynaryjnych (kokcydiostatyki, antybiotyki), metali ciężkich i biotoksyn (alkaloidy, toksyny morskie, mikotoksyny) w produktach wysokiego ryzyka, takich jak ryby i pasze dla ryb.

  Frantisek Sehnal ze Stowarzyszenia Czeskich Przedsiębiorstw Biotechnologicznych (CzechBio) wypowiedział się również na temat silnej pozycji, jaką Czechy utrzymują w dziedzinie nowatorskich badań biologicznych.

  W imieniu Duńskiej Prezydencji, Niels Gotke z duńskiej delegacji w Stałym Komitecie ds. Badań Naukowych w Rolnictwie (SCAR), zaprezentował wnioski z konferencji "Biogospodarka w działaniu" (Bioeconomy in Action), która odbyła się w dniach 26 - 28 marca w Kopenhadze. Poinformował, że Deklaracja kopenhaska "wzywa do lepszego włączenia biogospodarki do strategii europejskich, w szczególności do WPR [(Wspólnej Polityki Rolnej)] oraz, że potrzebna jest wspólna strategia biogospodarcza, aby pobudzać konkurencyjność i zrównoważenie środowiskowe".

  Zrównoważona biogospodarka pogodzi zapotrzebowanie na zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywności i zrównoważoną eksploatację odnawialnych źródeł biologicznych na potrzeby przemysłu, chroniąc bioróżnorodność i środowisko. Plan działań Komisji jest zbudowany wokół trzech głównych aspektów: opracowywanie nowych technologii i procesów dla biogospodarki; rozwój rynków i konkurencyjności w sektorach biogospodarki oraz dążenie do zacieśnienia współpracy między ustawodawcami a interesariuszami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Gospodarka Samoa opiera się głównie na gospodarce żywnościowej (produkcja w 80-90%) . Najważniejszymi gałęziami są: rolnictwo (85% produkcji opiera się na rolnictwie), rybołówstwo, leśnictwo i turystyka. Jednym z ważniejszych źródeł dochodu narodowego są przekazy pieniężne od emigrantów oraz dotacje z (Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Unii Europejskiej). To słabo rozwinięta gospodarka . Jednym z ważniejszych źródeł dochodu stały się przekazy pieniężne . Jak na biedne państwo Samoa posiada niski odsetek analfabetów. Dobrze rozwinięta jest opieka zdrowotna.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają:

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Dodano: 19.06.2012. 18:26  


  Najnowsze