• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Według badań unijnych źródła biomasy zdrewniałej mogą się znacznie zwiększyć

  14.01.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w Europie do 2020 r. - kiedy to energia ekologiczna powinna stanowić 20% zużywanej energii w regionie - zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów programu UE. W trakcie realizacji tego planu wzrośnie zapotrzebowanie na drewno. Drewno i odpady drzewne od zawsze odgrywały kluczową rolę w Europie, odpowiadając niemal za 50% odnawialnych źródeł energii. Zasadnicze pytanie zatem brzmi: Czy wystarczy drewna, aby zaspokoić zapotrzebowanie Europy? Projekt EUWOOD (Realny potencjał zmian w uprawie i eksploatacji lasów w UE), wsparty przez Dyrekcję Generalną ds. Energii (DG ds. Energii) przy Komisji Europejskiej, podjął wyzwanie, dostarczając nowych informacji na temat źródeł biomasy zdrewniałej.

  Od roku 2000 globalny rynek produktów leśnych jest pod wpływem zmian. Tak jak nasi przodkowie wykorzystywali drewno zasadniczo do ogrzewania swoich domostw, teraz jesteśmy świadkami zasadniczej zmiany, bowiem produkcja energii z drewna znajduje swoje miejsce w przemyśle. Ponadto przemysł wykorzystuje drewno na przykład jako surowiec do wytwarzania produktów chemicznych. Dlatego, zważywszy na postępującą złożoność rynku produktów leśnych, ocena ekonomicznych i politycznych decyzji dotyczących lasów staje się coraz trudniejsza.

  W świetle powyższego partnerzy projektu EUWOOD porównali zapotrzebowanie na drewno przeznaczone do wytwarzania energii i produktów z potencjalną podażą drewna pochodzącego z lasów i innych źródeł w 27 państwach UE, wykorzystując do tego celu narzędzie "Równowaga Zasobów Leśnych" (ang. Wood Resource Balance). Uzyskane wyniki wskazują, że wzrost podaży biomasy zdrewniałej pochodzącej z lasów europejskich może przekroczyć istniejący poziom zasobów, jeżeli unijni urzędnicy wdrożą kompleksową strategię oraz podejmą szybkie i radykalne decyzje.

  Konsorcjum EUWOOD twierdzi, że teoretyczny potencjał biomasy z lasów unijnych wzrósł do niemal 1,3 mld metrów sześciennych w 2010 r. Bardziej konkretnie, około 50% tego potencjału stanowi masa drzewna pni, a na pozostałą połowę składają się odpady powstające przy pozyskiwaniu drewna, pniaki i biomasa zdrewniała z trzebieży wczesnych w młodych lasach. Jednak potencjał ten spadł do około 750 mln metrów sześciennych z powodu strat spowodowanych ograniczeniami środowiskowymi, technicznymi i społecznymi. Biomasa z trzebieży wczesnych, pniaków i odpadów odczuła największy wpływ.

  Ograniczenie środowiskowe to na przykład spadek zbiorów biomasy z ubogich stanowisk powodowany chęcią powstrzymania utraty składników odżywczych. Ograniczenia techniczne mogą wiązać z nośnością gruntu obniżającą zbiory na gruntach miękkich, podczas gdy ograniczenia społeczne wiążą się ze zmianami w dostępności biomasy wynikającymi ze zmian w strukturze własności lasów. Należy zauważyć, że nie przeprowadzono pełnej oceny skutków intensyfikacji zbiorów.

  Konsorcjum EUWOOD wykorzystało scenariusze mobilizacyjne od oceny potencjału biomasy zdrewniałej. Naukowcy przyjrzeli się na przykład sposobowi, w jaki społeczeństwo postrzega wykorzystywanie drewna. Z jednej strony potencjał biomasy zdrewniałej może wzrosnąć do 898 mln metrów sześciennych w 2030 r., jeżeli Europejczycy położą szczególny nacisk na wykorzystywanie drewna do produkcji energii oraz do innych celów. Z drugiej strony może się on skurczyć do 625 mln metrów sześciennych, jeżeli za kluczowe zostaną uznane możliwe, negatywne skutki środowiskowe zwiększonej eksploatacji drewna. Ograniczenia ekonomiczne, takie jak koszty zaopatrzenia, mogą również przełożyć się na większe, możliwe straty.

  Wyniki studium przypadku przeprowadzonego w fińskim regionie Karelii Północnej pokazują wyraźnie, że potencjał biomasy może się skurczyć aż o 28%, jeżeli zdolności płatnicze użytkowników odpadów powstających przy pozyskiwaniu drewna spadną o 4%.

  Konsorcjum EUWOOD sugeruje, że podaż powinna otrzymać impuls - z lasów i innych źródeł - by pomóc Europie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Może ono także spaść, jeżeli Europejczycy zwiększą wydajność energetyczną i udostępnią inne źródła energii odnawialnej oparte na drewnie.

  Projekt EUWOOD, realizowany pod kierunkiem Centrum Leśnictwa Uniwersytetu w Hamburgu w Niemczech, zgromadził ekspertów z Europejskiego Instytutu Leśnego, UNECE / FAO (Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ / Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) - Sekcji ds. Lasów i Drewna, Instytutu Leśnictwa i Produktów Leśnych w Holandii (PROBOS) oraz Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (METLA) w Vantaa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Dodano: 14.01.2011. 16:17  


  Najnowsze