• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węgry utrzymują silny nacisk na biotechnologię

  01.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wyniki badań przeprowadzonych niedawno przez EuropaBio i Ventura Valuation pokazują utrzymującą się siłę rozwoju węgierskiego sektora biotechnologii w regionie. Badania objęły 12 nowych państw członkowskich UE wraz z Chorwacją i Turcją.

  Węgierski inżynier Károly Ereky jako pierwszy ukuł w 1919 r. termin biotechnologia w rozumieniu "wykorzystania metod, zasobów [i] procesów biologicznych do celów przemysłowych, technicznych i naukowych". Eksperci twierdzą, że Węgry były bastionem biotechnologii przed II wojną światową, kiedy produkowano tam kwas octowy na wielką skalę. Węgry były również pierwszym krajem, który wyprodukował witaminę B12 na skalę przemysłową, jak również pierwszym, który wykorzystał enzymy bakteryjne do produkcji piwa.

  Badania objęły łącznie 260 spółek sektora biotechnologicznego. Większość z nich mieści się w Czechach, Estonii, na Węgrzech i w Polsce, z czego gros działa w zajmuje się ogólnymi badaniami naukowymi i produkcją. Przedsiębiorstwa zaangażowane w diagnostykę stanowią 20%, natomiast 19% z nich wykonuje prace analityczne. Bioinformatyka na poziomie 8% nadal znajduje się na końcu, ale rozwija się.

  Obecnie w sektorze zatrudnionych jest ponad 10.000 osób - 1.900 zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi (B+R). Łączny obrót wyniósł w 2008 r. ponad 345 mln EUR, z czego 19 mln EUR stanowiły B+R.

  Jeśli chodzi o Węgry, w 77 spółkach pracuje ponad 1.000 osób, a 40% siły roboczej jest zaangażowane w B+R. Na Węgrzech zlokalizowane są prężne centra diagnostyki i badań analitycznych. Jednakże ogólne badania naukowe i bioinformatyka również odgrywają ważną rolę w branży biotechnologicznej kraju. Inwestycje w biotechnologię kształtują się na poziomie 5 mln EUR.

  Wyniki badań wykazały również, że stworzenie wspólnych i spójnych ram w UE przyniesie korzyści sektorowi biotechnologii i zdrowia. Eksperci stwierdzili również, że Węgry są idealnym miejscem dla spółek zajmujących się naukami przyrodniczymi, które dążą do dalszego rozwoju swojej działalności w regionie.

  Istnieje także piąte wspólne zaproszenie do projektów translacyjnych w ramach inicjatywy EUROTRANS-BIO (ETB), w którym wszystkie wnioski muszą zostać złożone do 1 lutego 2010 r. Inicjatywa ETB, podjęta jako projekt sieci ERA-NET i wsparta przez UE, ma na celu tworzenie międzynarodowego partnerstwa między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) a ich strategicznymi partnerami, doskonalenie i przyspieszenie transferu technologii, intensyfikację działań na skalę europejską oraz zrównoważony rozwój przemysłowy, zwłaszcza biotechnologii.

  Inicjatywę podjęły rządowe agencje ds. badań naukowych, rozwoju i innowacji (BRI) w Austrii, na belgijskich obszarach Flandrii i Walonii, w Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Kraju Basków, Katalonii i Madrycie (Hiszpania).

  rdo: CORDIS

  informacji: EuropaBio: http://www.europabio.org/ Kategoria: Różne
  Źródło danych: EuropaBio; Ventura Valuation
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z EuropaBio i Ventura Valuation
  Indeks tematyczny: Biotechnologia; Koordynacja, wspólpraca; Innowacja, transfer technologii; Badania Naukowe RCN: 31528   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej. Polish Journal of Chemical Technology – międzynarodowe czasopismo naukowe, poświęcone problemom technologii chemicznej oraz zagadnieniom chemii podstawowej, inżynierii chemicznej i biotechnologii, w 2008 roku wpisane na filadelfijską listę czasopism (JCR; IF w 2010: 0.333). Jest wydawane przez Instytut Technologii i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie – inicjatora organizacji cyklicznych Kongresów Technologii Chemicznej – w języku angielskim, od 1999 roku w wersji drukowanej, a od 2007 roku również w wersji cyfrowej. Teksty artykułów są bezpłatnie udostępniane w całości na internetowej stronie wydawcy (Versita Sp. z o.o.). Wśród publikowanych materiałów dominują oryginalne prace naukowe (w tym materiały prezentowane na kolejnych Kongresach), jednak redakcja przyjmuje również artykuły przeglądowe i krótkie komunikaty.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Eutanazja (lub euthanazja, od gre. εὐθανασία, euthanasia – "dobra śmierć") – przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci w celu skrócenia cierpień chorego człowieka. Czasami eutanazję określa się jako rodzaj zabójstwa. Można też ją zdefiniować jako działanie występujące zawsze za zgodą umierającej osoby. Od połowy XX w. eutanazja jest omawiana w kontekście nauki (zwłaszcza biotechnologii), moralności (bioetyka), prawa, polityki i religii. Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni.

  Robert S. Langer (ur. 29 sierpnia 1948 w Albany) – amerykański inżynier, uhonorowany tytułem David H. Koch Institute Professor na rodzimej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Poprzednio pracował jako Germeshausen Professor w dziedzinach" inżynierii chemicznej i biomedycznej, pozostających nadal w obszarze jego zainteresowania. Pełni obowiązki członka rady wydziałowej Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology oraz Instytutu Zintegrowanych Badań nad Rakiem im. Davida H. Kocha. Jest szeroko znanym specjalistą z dziedziny biotechnologii, zajmującym się systemami nośnikowymi leków i inżynierią tkankową. Laboratorium dr Langera, będące częścią kompleksu MIT, jest największą na świecie jednostką zajmującą się inżynierią biomedyczną, uzyskującą rocznie wsparcie finansowe w wysokości 10 milionów dolarów i utrzymującą ponad 100 badaczy. Monsanto Company (NYSE: MON) – międzynarodowy koncern, spółka akcyjna, specjalizująca się w biotechnologii oraz wielkiej chemii organicznej nastawionej na produkcję w zakresie rolnictwa.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Inżynieria biomateriałów jest dziedziną nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów. Jej szerokie zastosowanie możemy dostrzec w inżynierii genetycznej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej.

  Polilinker (także MCS - od ang. multiple cloning site) - krótki odcinek DNA zawierający wiele miejsc rozpoznawanych przez różne enzymy restrykcyjne. Jest używany w biotechnologii, bioinżynierii i genetyce molekularnej. Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego.

  Dodano: 01.12.2009. 15:12  


  Najnowsze