• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wioska Bioróżnorodności nad morzem

  08.08.2010. 14:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wioskę Bioróżnorodności od 4 do 13 sierpnia będzie można odwiedzić w Sopocie, a od 14 sierpnia do początku września w Jastarni. W przystępnej formie odwiedzającym przedstawione będą problemy ochrony fauny i flory oraz wiadomości na temat zmniejszającej się liczby gatunków roślin i zwierząt.

  Największe atrakcje przewidziane są 7 i 8 oraz 14 i 15 sierpnia. Budowa Wioski Bioróżnorodności towarzyszy obchodom Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej ustanowionego przez ONZ.

  ,,W Europie jeden na sześć gatunków ssaków jest zagrożony wyginięciem - alarmują organizatorzy Wioski Bioróżnorodności. - Wymarcie jednych gatunków wpływa na inne, co wywołuje efekt domina i powoduje znikanie z powierzchni Ziemi kolejnych roślin i zwierząt. Ich  wymieranie ma katastrofalny wpływ na gospodarkę, rolnictwo oraz inne aspekty naszego życia."

  Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. W ramach jego obchodów Komisja Europejska zainicjowała kampanię, której głównym celem jest zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających ze spadku bioróżnorodności.

  Sopot i Jastarnia są kolejnymi miastami po Amsterdamie, Madrycie, Bukareszcie, Sofii, Mediolanie oraz Warszawie, które przyłączyły się do akcji Komisji Europejskiej mającej na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności.

  Jednym ze sposobów przekazania wiedzy o bioróżnorodności przez Komisję Europejską jest Wioska Bioróżnorodności. ,,Nauka poprzez zabawę jest najlepszą metodą zapoznania najmłodszych z tematyką bioróżnorodności - to oni decydują o przyszłości naszej planety" - wyjaśniają organizatorzy.

  Poza wystawą, której celem jest zapoznanie dorosłych i dzieci z tematyką bioróżnorodności, dla
  odwiedzających przygotowane zostały liczne atrakcje. W kolejne weekendy 7-8 sierpnia w Sopocie i 14-15 sierpnia w Jastarni każdy, kto odwiedzi Wioskę będzie miał szansę sprawdzenia swojej wiedzy o bioróżnorodności. Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych oraz zasadzenia własnej rośliny. Młodzież zostanie zaproszona do zrobienia sobie zdjęcia i przekształcenia go ,,bioróżnorodne".  Będzie można również rozwiązać quiz na temat różnorodności biologicznej. Jak zapewniają organizatorzy, dla wszystkich uczestników zajęć zostały przygotowane upominki.

  W Sopocie Wioskę Bioróżnorodności będzie można odwiedzić na Skwerze Kuracyjnym, a w Jastarni w Parku Miejskim.

  Więcej informacji na stronie projektu www.doniejnalezymyodniejzalezymy.eu   LT

  PAP - Nauka w Polsce
      
  bsz
   

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to projekt zainicjowany przez rząd Niemiec, Komisję Europejską i UNEP, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zyski płynące z dobrze funkcjonujących, zdrowych ekosystemów wykazujących się wysoką bioróżnorodnością, oraz na rosnące koszta niszczenia ekosystemów. W tym celu TEEB stara się stworzyć syntezę zagadnień naukowych, ekonomicznych i ich implikacji politycznych. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity) – święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza (ang. Intergovernmental Negotiating Committee) UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

  Ochrona przyrody w Niemczech: Ochrona przyrody ma w Niemczech wysoki status, jest wpisana jako cel państwowy w art. 20 konstytucji od 1994 r. Ponad 42% terytorium kraju jest objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, jest to jeden z największych wskaźników na świecie. Państwo bierze też udział w większości międzynarodowych inicjatyw proekologicznych. Mimo to środowisko niemieckie jest niemal całkowicie przetworzone przez człowieka, a ponad 40% gatunków kręgowców i roślin jest zagrożonych wyginięciem w obszarze republiki federalnej. Wysokie standardy ochronne mają więc za zadanie ocalić resztki bioróżnorodności i w miarę możliwości odtworzyć stabilne ekosystemy. Arka Smaku – program odbudowy bioróżnorodności prowadzony przez organizację Slow Food, mający na celu opisanie i ochronę zagrożonych zagładą roślin i zwierząt, a także gotowych produktów spożywczych. Nazwa programu jest parafrazą biblijnej Arki Noego.

  Zieleń miejska – to tereny niezabudowane wewnątrz miasta, zajęte przez zaplanowane i utrzymane lub naturalne zespoły roślinności. Miejskie tereny zielone są najczęściej ogólnodostępne i spełniają funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne. Przyczyniają się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności – są siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt. Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej – wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Bezpancerzowce (Anostraca) są skorupiakami występującymi na wszystkich kontynentach, we wszystkich strefach zoogeograficznych. Dotychczas opisano ponad 300 gatunków, jednakże około 1/4 z nich znana jest tylko z locus typicus lub mniej niż 3 lokacji. Najliczniejszą w gatunki jest Palearktyka z centrum bioróżnorodności na bałkanach. Zwyczajowo zaliczane do sztucznej grupy dużych skrzelonogów (ang. large Branchiopods), wraz z Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata oraz Cyclestherida.

  Integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, dający pierwszeństwo metodom niechemicznym, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego. Conservation International (CI) - założona w 1987 organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie zajmująca się ochroną ziemskiej bioróżnorodności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz lokalną ludnością. Zatrudnia ponad 900 naukowców, ekonomistów, specjalistów od komunikacji i pracowników oświaty. W ramach działalności CI odkryto dotychczas kilkadziesiąt nowych gatunków zwierząt.

  Miedza to pas niezaoranego terenu pomiędzy dwoma polami. Może również oznaczać sąsiedzką granicę. Szczególnie licznie występują w rolnictwie ekstensywnym. Z punktu widzenia przyrodniczego miedze stanowią ważny element środowiska. Ich obecność decyduje o wyższej bioróżnorodności agrocenoz. Jest siedliskiem wielu roślin oraz miejscem pobytu zwierząt. Na miedzach gniazda zakładają niektóre gatunki ptaków, np. pliszka żółta. Likwidacja miedz i tworzenie monokultur rolniczych prowadzą do zubożenia środowiska naturalnego.

  Felinologia - nauka o kotach. Termin pochodzi od słów felinus (łac. "o kotach") oraz logos (gr. "rozum"). Felinologia (biologia kotów) koncentruje się na badaniu anatomii, genetyki, fizjologii i bioróżnorodności gatunków kotów dzikich i ras kotów domowych.

  Granica K-T (granica kreda-trzeciorzęd, zwana potocznie "twardym dnem"; poprawniej: granica kreda-paleogen, K-Pg) – warstwa rozgraniczającą osady kredy od paleogenu, odznaczająca się skokowym spadkiem bioróżnorodności i anomalną zawartością irydu. Jest ona śladem wielkiego wymierania, które zakończyło erę mezozoiczną, 66,0 miliona lat temu. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) – polska organizacja gromadząca dane przyrodnicze. Działa od 2003 w ramach międzynarodowego systemu GBIF, w którym Polska ma status członka stowarzyszonego. KSIB to sieć naukowa skupiająca większość wiodących polskich ośrodków naukowych, w tym 21 instytucji członkowskich (samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie) oraz współpracujące z siecią 4 instytucje i jedną organizację pozarządową. Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna. Węzeł koordynujący pracę sieci mieści się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Trywializacja – zanikanie regionalnej odrębności i zdominowanie dużych obszarów (ekosystemów) przez jeden typ roślinności niezwiązany ze specyfiką geologiczną czy klimatyczną danego regionu. Wskutek tego pozostają tylko gatunki wszędobylskie, o szerokiej amplitudzie ekologicznej i tolerancji na zmiany środowiskowe lub pojawiają się ekspansywne gatunki inwazyjne. Trywializacja prowadzi do zacierania lokalnej bioróżnorodności. Medal Darwina (ang. the Darwin Medal) – nagroda przyznawana naukowcom przez Royal Society za wyróżniającą się pracę w szeroko pojętych dziedzinach biologii, szczególnie z zakresu ewolucjonizmu, biologii populacji, biologii organizmów i bioróżnorodności. Medal Darwina, wraz z innymi medalami Royal Society, należy do najbardziej ekskluzywnych wyróżnień, które może otrzymać naukowiec. Nagroda jest przyznawana co dwa lata i towarzyszy jej nagroda pieniężna w wysokości 1 tys. funtów szterlingów.

  Dodano: 08.08.2010. 14:17  


  Najnowsze