• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wsłuchiwanie się w głos oceanu, by badania mórz stały się bardziej wszechstronne

  07.05.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Francuski Institut de recherche pour le développement (IRD) oraz Instituto del Mar del Perú (IMARPE) opracowały innowacyjną metodę akustyczną do obserwowania ewolucji stref o minimalnej zwartości tlenu (OMZ) w oceanach. Nowa technika umożliwia bardziej szczegółowe pomiary stref beztlenowych (anoksycznych), w których zamieszkuje wiele organizmów morskich.

  Odkrycia, opublikowane w ogólnodostępnym czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) ONE, otwierają nowe perspektywy przed badaniami oceanów oraz metodami zarządzania łowiskami.

  Naukowcy zmierzyli pionowe rozmieszczenie organizmów morskich, takich jak plankton, skorupiaki i ryby w wodzie za pomocą standardowych technik podwodnej obserwacji akustycznej wzdłuż peruwiańskiego wybrzeża. Pomiary wykonane za pomocą sond akustycznych umożliwiły im dosyć precyzyjne określenie położenia oksykliny, która wytycza górną granicę OMZ. Dzięki połączeniu uzyskanych w ten sposób danych ze standardowymi pomiarami hydrologicznymi naukowcy opracowali wysokiej rozdzielczości mapy, które są od 50.000 do 100.000 razy bardziej precyzyjne od zwykłych profili hydrologicznych.

  Obok rzucenia nowego światła na stan i rozmiar stref OMZ naukowcy byli również w stanie precyzyjnie obliczyć wymiary siedliska dostępnego na przykład dla sardeli peruwiańskiej, dostarczając w ten sposób informacje, które mogą być istotne dla zarządzania łowiskami.

  "Ta metoda... umożliwia przeprowadzanie zintegrowanych badań, ponieważ dane akustyczne dostarczają informacji na temat większości komponentów ekosystemu [...], a możemy je uzupełnić o informacje pomocnicze (dane satelitarne, system monitoringu statków, znakowanie głównych drapieżników itd.)" - czytamy w artykule. "Takie zintegrowane metody mają kluczowe znaczenie dla wdrożenia podejścia ekosystemowego do łowisk."

  "Naszą metodologię można również zastosować do innych ekosystemów, np. oceanicznych martwych stref, bowiem otwiera ona nowe perspektywy przed kompleksowymi, wieloskalowymi badaniami nad wpływem fizycznego tłoczenia na organizmy."

  Strefy OMZ są naturalnie występującym zjawiskiem na głębokości od około 100 do 1.000 metrów. Zamieszkuje je wiele organizmów specjalnie przystosowanych do środowiska o niskiej zawartości tlenu, w tym nie tylko bakterie beztlenowe, ale również większe organizmy takie jak kałamarnica wampirza. Z kolei organizmy potrzebujące tlenu nie są w stanie przetrwać w takich strefach.

  Strefy OMZ zajmują obecnie około 10% oceanów na naszej planecie. Rozszerzyły się jednak w ciągu ostatnich 50 lat z powodu globalnego ocieplenia i wpływu człowieka na stan mórz, np. w wyniku rosnącego poziomu chemicznych substancji odżywczych (eutrofizację).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Strefy martwych wód (martwe strefy) – obszary wód o zawartości tlenu zbyt niskiej, by mogły w nim przeżyć organizmy oddychające tlenem, zarówno roślinne, jak i zwierzęce. Powstają wskutek eutrofizacji zbiorników wodnych, zarówno śródlądowych, jak i otwartych mórz, i obejmują rozległe partie wód głębinowych i przydennych – często o powierzchni kilkuset, a nawet kilku tysięcy kilometrów kwadratowych, powodując śmierć żyjących tam organizmów (ryb, bezkręgowców bentosowych) i wymierne straty ekonomiczne. Plankton (gr. planktós – błąkający się) – zespół organizmów żywych unoszących się w wodzie. Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie przeciwstawić prądom wodnym i wiatrom, wystarczą natomiast do biernego utrzymywania się w stanie zawieszenia. Zazwyczaj plankton stanowią drobne organizmy, ale zalicza się do niego również meduzy, które mogą mieć znaczne rozmiary. Plankton stanowi pożywienie wielu zwierząt wodnych. Anaerob fakultatywny, względny beztlenowiec – typ organizmu anaerobowego, zwykle bakterii, który rośnie zarówno w środowisku zawierającym tlen , jak i pozbawionym tlenu. Wyróżniane są dwa typy względnych beztlenowców. Pierwszy to organizmy,które rozwijają się w obecności tlenu, wytwarzając energię metaboliczną przez fermentację i nie korzystają z tlenu w swoim metabolizmie. Takie organizmy nazywane są aerotolerancyjnymi. Druga grupa w zależności od dostępu tlenu pozyskuje energię dzięki oddychaniu tlenowemu lub fermentacji, w zależności od warunków w jakich się znajduje.

  Duży Obiekt Znakowy (lub CLOB) jest kolekcją danych znakowych w Systemie zarządzania bazą danych. Obiekty CLOB są najczęściej przechowywane w wydzielonym miejscu, do którego odwołanie znajduje się w tabeli. Przykładowo systemy zarządzania bazą danych Oracle oraz DB2 dostarczają typu nazwanego wprost CLOB. Wiele innych systemów zarządzania bazą danych obsługuje w jakiejś formie ten typ danych często oznaczany jako text lub też long character. Organizmy kopalne - wymarłe organizmy poznane dzięki skamieniałościom. Są to najczęściej szczątki organizmów żyjących miliony lat temu. Takie świadectwa kopalne (paleontologiczne) są bezpośrednimi dowodami ewolucji biologicznej. Ich analiza pozwala na rekonstrukcję (odtworzenie) wyglądu wymarłych organizmów. Ponadto umożliwia spekulacje na temat ich trybu życia, migracji czy powiązań ekologicznych. Najwięcej czasu badacze poświęcają analizie szczątków "brakujących ogniw", które są formami przejściowymi między gatunkami dzisiejszymi i prehistorycznymi.

  Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem. MongoDB (od słowa "humongous") to otwarty, nierelacyjny system zarządzania bazą danych napisany w języku C++. Charakteryzuje się dużą skalowalnością, wydajnością oraz brakiem ściśle zdefiniowanej struktury obsługiwanych baz danych. Zamiast tego, dane składowane są jako dokumenty w stylu JSON, co umożliwia aplikacjom bardziej naturalne ich przetwarzanie, przy zachowaniu możliwości tworzenia hierarchii oraz indeksowania.

  Gatunek kosmopolityczny (organizm kosmopolityczny) – gatunek o bardzo szerokim zasięgu geograficznym, obejmującym wiele stref klimatycznych i stref ekologicznych. Wiele gatunków uzyskało ten status w wyniku działalności człowieka - zostały przezeń zawleczone w miejsca, w których w innym przypadku by nie występowały (np. szczury, mucha domowa, pchły). Określenie "kosmopolityczny" w przypadku organizmów dotyczyć może też taksonów wyższych od gatunku. Anabioza (gr. anabíosis - ożywianie) – stan krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu, zwykle w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska naturalnego, jak np. zbyt wysoka albo niska temperatura, niedostatek tlenu czy też wody. Można ją zaobserwować głównie u organizmów prostych, takich, jak nicienie czy wrotki spośród zwierząt, mszaki w królestwie roślin czy też symbiotyczne porosty, a także bakterie tworzące formy przetrwalnikowe czy też protisty, a dokładniej pierwotniaki wytwarzające cysty. Zachodzi także u bardziej złożonych organizmów, takich jak dżdżownice.

  Kalzium (z niemieckiego Kalzium — wapń) — układ okresowy pierwiastków dla KDE4. Zawiera informacje o 103 pierwiastkach chemicznych, w tym masę atomową, ładunek, ilustrację, informacje o odkryciu i inne dane chemiczne. Umożliwia również grupowanie pierwiastków według takich kryteriów jak stan skupienia, liczba atomowa oraz inne zgodne z oznaczeniami kolorowymi. Umożliwia również pokazywanie wyłącznie pierwiastków znanych w danym czasie.

  Organizmy pionierskie - organizmy żywe, mogące przetrwać w skrajnym środowisku. Żyją w maksymalnych lub minimalnych temperaturach, gdy jest bardzo sucho lub bardzo mokro, na stromych zboczach, nieutrwalonych wydmach itp. Zazwyczaj są to porosty, psammofity, sinice lub mszaki. Rosnąc na wyjątkowo ubogich podłożach, takich jak piaski czy skały, biorą udział w tworzeniu warstw gleby, przez co przygotowują podłoże dla innych, bardziej wymagających organizmów. Jako pierwsze pojawiają się w miejscach gdzie życie odbudowywane jest na nowo, np. po erupcji wulkanu, pożarze lasu czy łąki.Są to przeważnie organizmy samożywne. Samożywne protisty to podstawa w organizmach pionierskich.

  GeoMedia – pakiet komercyjnego oprogramowania desktop GIS rozwijanego od końca lat 90. przez firmę Intergraph. Wykorzystywany jest on przede wszystkim jako narzędzie do analizy danych przestrzennych. Oprogramowanie GeoMedia pracuje w systemie Windows i posiada bazujący na nim interfejs. Wyposażone jest w zestaw narzędzi do prowadzenia analiz, takich jak: kwerendy dotyczące atrybutów i położenia obiektów, wyznaczanie stref buforowych, przestrzenne nakładanie warstw informacyjnych lub analiza tematyczna. Oprogramowanie pozwala tworzyć mapy przeznaczone do prezentowania w formie drukowanej, na ekranie monitora, na stronie internetowej. Dane mogą być przechowywane zarówno w plikach formatu GeoMedia, jak również w systemach zarządzania bazami danych takich jak: Oracle, Microsoft Access lub SQL Server. GeoMedia obsługuje wszystkie ważniejsze formaty plików z danymi przestrzennymi, CAD oraz standardowe formaty relacyjnych baz danych. Blob – w systemach zarządzania bazami danych: typ danych, który umożliwia przechowywanie dużych ilości danych binarnych jako pojedynczy obiekt w bazie danych, stosowany w szczególności do przechowywania danych multimedialnych, takich jak grafika, muzyka czy filmy.

  System zarządzania kolorem (CMS, ang. Color Management System) – standard systemowy, który umożliwia wierne odwzorowanie kolorystyczne danego produktu (reprodukcja kolorów). CMS pozwala na utworzenie dokładnie takich samych profili kolorystycznych na wszystkich urządzeniach, które biorą udział w procesie prepress i press (dtp). Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.

  Dodano: 07.05.2010. 20:12  


  Najnowsze