• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspólne wytyczne wspomagające etapowanie dojrzewania ryb

  07.09.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców, pracujący pod kierunkiem Narodowego Instytutu Zasobów Wodnych przy Politechnice Duńskiej (DTU Aqua), zajął się etapowaniem dojrzewania ryb i tym, co można zrobić, aby zapewnić normalizację w tym zakresie. Opracowanie i wdrożenie wspólnych wytycznych, zwłaszcza w przypadku szprota i śledzia, przełoży się na znormalizowane wytyczne w zakresie ustalania dojrzałości na całym świecie i pomoże w znacznie precyzyjniejszym szacowaniu zasobów ryb.

  Biologowie na całym świecie, pracujący w laboratoriach i na statkach badawczych, oceniają rozwój jajników i jąder ryb na podstawie płci i dojrzałości tych organizmów morskich. Eksperci nazywają to etapowaniem dojrzewania, które jest wykorzystywane do opisywania, na jakim etapie cyklu reprodukcyjnego znajdują się ryby. To zapewnia informacje potrzebne do ustalenia, czy próbki ryb są dojrzałe płciowo i gotowe do reprodukcji. Jedno spojrzenie na organy płciowe w jamie ryb pozwala biologom poznać zarówno płeć, jak i dojrzałość osobnika.

  Etapowanie dojrzewania wykorzystuje się również do obliczania przybliżonego rozmiaru stada rozrodczego w zasobach ryb, a także jako wskazówkę do określania limitów połowowych.

  Grupa DTU Aqua podkreśla, że naukowcy są w stanie mniej więcej ustalić wielkość stada rozrodczego gatunku na danym obszarze po pobraniu próbek z tego obszaru. Informacje te pomagają biologom wysunąć hipotezę dotyczącą wielkości kolejnego pokolenia ryb w ramach oceny zasobów.

  Zdaniem naukowców wiarygodne szacunki w zakresie rozwoju zasobów ryb mogą stać się możliwe, kiedy instytuty badawcze, niezależnie od swojej lokalizacji, będą przeprowadzać etapowanie dojrzewania w sposób znormalizowany. Mając powyższe na uwadze naukowcy DTU Aqua zaprosili 40 biologów z 15 krajów europejskich do udziału w warsztatach pt. "Etapowanie dojrzewania szprota i śledzia", aby ustalić wspólne wytyczne etapowania dojrzewania tych dwóch gatunków. Uczestnicy pobierali i zachowywali próbki jajników i jąder szprotów i śledzi. Informacje wykorzystywano do analizy histologicznej pobranych tkanek.

  Naukowcy sięgnęli po analizę histologiczną, by precyzyjnie ustalić etap dojrzałości. Na podstawie tych informacji uczestnicy warsztatów wypracowali znormalizowane skale dojrzałości śledzia i szprota z opisami i zdjęciami różnych etapów dojrzałości.

  "Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) podjęła inicjatywę zorganizowania warsztatów, aby zwiększyć spójność etapowania dojrzałości śledzia i szprota w różnych krajach" - wyjaśnia Jonna Tomkiewicz, starszy pracownik naukowy DTU Aqua. Warsztaty uzyskały wsparcie finansowe z budżetu unijnego rozporządzenia ramowego w sprawie gromadzenia danych.

  Etapowanie dojrzałości to złożone zadanie. Dr Tomkiewicz wyjaśnia: "ustalenie etapu dojrzałości ryby może okazać się trudne... zwłaszcza, kiedy ryby są stosunkowo mało rozwinięte. Wówczas biologowie mogą nie zgodzić się, co do dojrzałości tej samej ryby. Biologowie z jednego instytutu stwierdzą, że ryba jest dojrzała płciowo i będzie składać ikrę, podczas gdy ich koledzy z innego instytutu skonstatują, że jest niedojrzała."

  Podsumowując dr Tomkiewicz stwierdza: "Porozumienie biologów z 15 krajów, którzy wspólnie ustalili solidne kryteria etapów dojrzałości, pomoże poprawić spójność przyszłych danych na temat dojrzałości ponad granicami. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani, a warsztaty okazały się dobrym doświadczeniem. Mam nadzieję, że wspólne wytyczne w zakresie etapowania dojrzałości szprota i śledzia przyczynią się do poprawy jakości danych, a przez to do poprawy oceny zasobów."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dojrzałość zbiorcza owoców – stan fizjologicznego rozwoju owoców charakteryzujący się najmniejszą intensywnością oddychania, w którym są one już całkowicie wykształcone i wyrośnięte a szypułki łatwo odrywają się od pędu owoconośnego. Na ogół dojrzałość zbiorcza ma miejsce wcześniej (sporadycznie w tym samym czasie) niż dojrzałość konsumpcyjna lub przetwórcza. Jest wiele metod określania dojrzałości zbiorczej owoców a najczęściej bazują one na zmianie barwy zasadniczej skórki. Biomasa (SSB) (spawning stock biomass) – biomasa stada tarłowego to zdolna do rozrodczości masa stada danego gatunku ryby, czyli ta część populacji, która jest dojrzała płciowo. Jej wielkość decyduje o wielkości pierwszego rocznika stada w następnym roku. Biomasa SSB jest jednym z podstawowyh wskaźników dla określania stanu populacji ryb łownych i służy opracowywaniu planów zarządzania połowami tych ryb, np. w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Dojrzałość - w odniesieniu do psychiki, rozumiana jest jako etap ukształtowania osobowości człowieka, a więc właściwego dla niego zespołu cech psychicznych, świadczących o jego indywidualności, która pozwala na formułowanie sądów i podejmowanie decyzji. Dojrzała osobowość jest pojęciem z dziedziny psychologii humanistycznej i dotyczy harmonii psychicznej człowieka z samym sobą i jego otoczeniem. Twórcą hasła jest Gordon Allport.

  Dojrzałość wędrówkowa – fizjologiczny stan organizmu ptaka pozwalający mu podjąć wędrówkę. Dojrzałość wędrówkowa najczęściej związana jest z intensywnym gromadzeniem tłuszczów, zdolnością ptaków do przestawienia się na nocny tryb życia, jeżeli są to gatunki, które wędrują nocą (np. rudzik). Osiągnięcie dojrzałości wędrówkowej regulowane jest hormonalnie i wynika m.in. ze zmiany długości dnia. Pałeczki to prawie dojrzałe, występujące już we krwi stadium rozwojowe granulocytów, powstające z metamielocytów . Od form dojrzałych różni się głównie niepełną segmentacją jądra, które ma kształt serdelkowaty i silnie wydłużony . Bardziej dojrzałe pałeczki są już praktycznie nieodróżnialne od dojrzałych granulocytów, dlatego prawidłowe określenie komórki za pomocą mikroskopu świetlnego jest arbitralne .

  Hebefilia (z gr. Ἥβη Hḗbē, łac. Hebe – młodość + φιλία – miłość) – parafilia polegająca na seksualnych preferencjach dorosłych do kontaktów z osobami we wczesnym okresie dojrzewania (11-14 lat) w przeciwieństwie do efebofilii (późny okres dojrzewania w wieku około 15-19 lat) i pedofilii dotyczącej osób przed okresem dojrzewania. Słowo hebefilia zarezerwowane jest wyłącznie do określania przypadku, kiedy popęd seksualny do osób w okresie dojrzewania jest silniejszy niż do osób dojrzałych. Demokracje skonsolidowane: Demokracja skonsolidowana jest to forma dojrzałego ustroju politycznego w tym sensie, że mechanizmy demokratyczne pojawiły się w nich stosunkowo dawno i wytrzymały próbę czasu. Dojrzałość skonsolidowanych demokracji oznacza też to, że sprawdziły się one w dłuższym przedziale czasowym.Z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii, i Grecji, w żadnym z wymienionych krajów od II wojny światowej nie nie nastąpiło załamanie demokracji. W tym sensie skonsolidowane demokracje można określić również jako systemy ustabilizowane, mimo zakłóceń, które pojawiły się w ich otoczeniu.

  Faza genitalna - w psychoanalizie freudowskiej faza rozwoju psychoseksualnego następująca po okresie latencji; zaczyna się w okresie dojrzewania płciowego – około 12-14 roku życia; zanim rozwinie się w pełni, występują zachowania masturbacyjne. Obejmuje okres dojrzałości, kiedy człowiek jest zdolny do współżycia seksualnego z partnerem płci przeciwnej, przeżywania satysfakcji seksualnej i uczucia. Osobowość genitalna jest utożsamiana z w pełni dojrzałą osobowością, podczas gdy przejawy niedojrzałości uważane są za objaw fiksacji (zatrzymania rozwoju na danej fazie) lub regresji (powrotu) do faz wcześniejszych. Gouda – gatunek sera twardego, podpuszczkowego, dojrzewającego, produkowanego z mleka krowiego. Pochodzi z okolic holenderskiego miasta Gouda. Jest produkowany w postaci spłaszczonych kręgów. Dojrzewa 6 tygodni. Najsmaczniejsza jest Gouda dojrzała, która cechuje się wyrazistym zapachem. Pełną dojrzałość ser Gouda uzyskuje po okresie 10-12 tygodni. Pikantne i dojrzałe odmiany Goudy, takie jak Old Amsterdam, dojrzewają znacznie dłużej, bo aż 18 miesięcy.

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Dojrzałość emocjonalna – modyfikacja pierwotnych mechanizmów regulacyjnych opartych na popędach i impulsach emocjonalnych w wyniku socjalizacji.

  Kwitnienie, okres kwitnienia, okres dojrzałości – u roślin nasiennych okres, w którym dochodzi do wytworzenia kwiatów. Rośliny w początkowym okresie wzrostu nie są w stanie wytworzyć kwiatów. Czas ten określany jest jako okres młodociany lub juwenilny, a jego długość zależy od gatunku rośliny oraz warunków w jakich następuje jej wzrost. Niektóre rośliny mogą przejść w fazę generatywną już po kilku dniach wzrostu, inne mogą wytworzyć kwiaty dopiero po kilkudziesięciu latach rozwoju młodocianego. Niektóre rośliny wytwarzają kwiaty tylko raz w życiu. Są to rośliny monokarpiczne, które po kwitnieniu starzeją się i obumierają. Zalicza się do nich rośliny jednoroczne, niektóre dwuletnie oraz część roślin wieloletnich. Drugą grupę stanowią rośliny polikarpiczne, które po osiągnięciu dojrzałości kwitną wielokrotnie. Przechodzenie do fazy dojrzałości może zachodzić stopniowo w kolejnych pędach. Pierwsza zakwitają pędy położone najwyżej,a pędy w dolnych partiach rośliny dłużej pozostają w fazie młodocianej. Stopniowe przechodzenie części rośliny w fazę dojrzałości określa się jako zjawisko topofizy. Auslese (niem. wybór) – kategoria jakościowa win niemieckich. Wina nią oznaczane są produkowane z wybranych, w pełni dojrzałych gron winorośli zbieranych z pewnym opóźnieniem po osiągnięciu dojrzałości. Owoce mogą być, ale nie muszą porażone szlachetną pleśnią.

  Tarlak – ryba w fazie pełnej dojrzałości płciowej, zdolna do rozrodu (zob. tarło). Samica określana jest jako ikrzak (ikrzyca), samiec zaś jako mleczak. W gospodarce rybnej, w hodowli, na tarlaki wybiera się największe ryby z danego miotu. Dziewczyna – to młody człowiek płci żeńskiej. Wiek, w którym dziewczyna staje się kobietą, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrzewania do dojrzałości następuje w wieku kilkunastu lat.

  Dodano: 07.09.2011. 17:17  


  Najnowsze