• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zanieczyszczenie azotanami maleje, ale są jeszcze możliwości poprawy.

  16.02.2010. 09:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy raport Komisji Europejskiej donosi, że spada poziom azotanów w wodach na terenie UE. To dobra informacja dla środowiska i dowód, że legislacja z ostatnich lat przeciwko zbyt wysokim poziomom azotanów jest skuteczna.

  W raporcie znajdują się jednak wzmianki również o tym, że w niektórych regionach poziomy azotanów znacznie przekraczają standardy jakości wody w UE. Również rolnicy z tych regionów muszą kontynuować stosowanie praktyk, które nie będą naruszać równowagi ekologicznej.

  Raport dotyczy wdrożenia dyrektywy azotanowej, której celem jest kontrola zanieczyszczenia azotanami oraz poprawa jakości wody w UE. Dyrektywa pokazuje, że poziomy azotanów są albo stabilne, albo zmniejszają się w różnych regionach UE. W 2004 r. i w 2007 r. na obszarach monitorowanych poziomy azotanów w rzekach, jeziorach i kanałach były albo zrównoważone, albo spadły do 70%.

  Janez Poto?nik, europejski komisarz ds. środowiska, komentując ten raport, powiedział: 'Ochrona jakości wody jest sprawą priorytetową dla europejskiej polityki środowiskowej. Rolnicy ciężko pracowali nad poprawą sposobów nawożenia. Działania te przynoszą teraz widoczne efekty oraz przyczyniają się do poprawy jakości wody. Dla niektórych regionów jednak sprostanie europejskim standardom jakości wody nadal pozostaje poważnym i niekończącym się wyzwaniem.

  Wykorzystanie azotanów w rolnictwie odpowiada za znaczne zanieczyszczenia wody w UE na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Nawozy azotanowe doskonale przyczyniają się do zwiększania plonów, ale ich wysokie stężenie w pożywieniu i wodzie pitnej może być toksyczne dla ludzi. Zanieczyszczenie azotanami rzek, którego źródłem są rolnicze wycieki z pól nawożonych nawozami azotanowymi również może zatruwać wody, zabijać ryby i przedostawać się do łańcucha pokarmowego.

  Pomimo dobrych wiadomości, raport odnotowuje wciąż wysokie poziomy azotanu w niektórych regionach. Wysokie poziomy odnotowano w wodach gruntowych Anglii, Wielkiej Brytanii, pewnych regionach Estonii, południowo-wschodniej Holandii, Flandrii (Belgia), Bretanii (Francja), północnych Włoch, północno-wschodniej Hiszpanii, południowo-wschodniej Słowacji, południowej Rumunii i częściach Malty oraz Cypru.

  Na terenie UE działa obecnie ponad 300 różnych programów monitorowania poziomów azotanu i poprawy jakości wody. W ich skład wchodzi 31.000 obszarów monitorowania i pobierania próbek wody gruntowej oraz 27.000 stacji wody powierzchniowej w całej UE, środki zabraniające nawożenia w niektórych okresach, zasady dotyczące minimalnych zasad przechowywania nawozów zwierzęcych gospodarskich oraz zasady kontrolowania rozprzestrzeniania nawozów azotanowych w sąsiedztwie wody lub na stokach, gdzie mogą one wyciekać do wód. Środki te są ważne również w przyczynianiu się do ulepszania jakości powietrza i redukowania emisji gazów cieplarnianych, takich jak tlenek azotu i metan.

  Innym ważnym działaniem jest objęcie specjalnymi programami obszarów szczególnie narażonych w niektórych państwach członkowskich.

  Programy przeprowadzane są w celu informowania i szkolenia rolników, jak lepiej nawozić, a w obliczu ich znacznego sukcesu, konieczne są dalsze działania. Raport donosi również, że wiele państw członkowskich musi zwiększyć swoje wysiłki w wielu dziedzinach, w tym identyfikacji i monitorowaniu ekologicznych punktów zapalnych oraz dostarczaniu bardziej zdecydowanych programów działań.

  Raport wymienia równocześnie inną pozytywną tendencję, a mianowicie wzrost zainteresowania rolników nowatorskimi metodami karmienia i nowymi technikami w procesie nawozów naturalnych. Często połączone są one z technikami odnawiania energii. Grupy rolników z UE, przede wszystkim z Belgii, Hiszpanii i Holandii, zainwestowały w projekty współpracujące w zakresie takich technik.

  Pełny raport z dyrektywy azotanowej jest dostępny na portalu WISE (Water Information System for Europe)

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem. Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych. Klasyfikacja jakości wód – system podziału wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich jakości, czyli szeroko rozumianego stanu ekologicznego. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Oceny stanu wód dokonuje się dla celów naukowych i praktycznych, gdyż pewne zastosowania wody wymagają jej odpowiedniej jakości.

  Dyrektywa Azotanowa – podstawowy dokument Unii Europejskiej w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł związanych z rolnictwem. Zgodnie z ustanowioną dyrektywą o jakości wody pitnej, stężenie azotanów w takiej wodzie nie może przekraczać 50 mg NO3 lub 11,3 mg N–NO3 w 1 dm. Dyrektywa azotanowa – podstawowy dokument Unii Europejskiej w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł związanych z rolnictwem. Zgodnie z ustanowioną dyrektywą o jakości wody pitnej, stężenie azotanów w takiej wodzie nie może przekraczać 50 mg NO3 lub 11,3 mg N–NO3 w 1 dm.

  Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie). Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego stosowano trzyklasowy system klasyfikacji czystości wód. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska.

  Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza w Kronsztadzie w Rosji.

  Dodano: 16.02.2010. 09:12  


  Najnowsze