• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące mieszania biopaliw z paliwami kopalnymi oraz innych sposobów wprowadzania biopaliw do obrotu

  29.06.2011. 09:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące mieszania biopaliw z paliwami kopalnymi oraz innych sposobów wprowadzania biopaliw do obrotu.

  Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, przyjęta w 2009 r., wyznacza dla każdego państwa członkowskiego cel 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r. W ramach tych działań państwa członkowskie przedłożyły krajowe plany działań w zakresie energii odnawialnej dotyczące sposobu osiągnięcia tego celu.

  Badania przedstawią analizę wdrażania tych planów przez państwa członkowskie pod względem wprowadzania biopaliw do obrotu do roku 2020. Na tej podstawie powinny one zidentyfikować i ocenić potencjalne ścieżki możliwego podejścia skoordynowanego na szczeblu UE. Analiza powinna skoncentrować się na latach do 2020 r. i tam gdzie to ma znaczenie wskazać odpowiedni czas, kiedy określone kwestie mogą mieć znaczenie. Należy rozważyć perspektywy bardziej długofalowe, porównując różne sposoby dalszego wprowadzania biopaliw do obrotu.

  Prace obejmą następujące zadania:
  - analiza wdrożenia w państwach członkowskich;
  - potencjał istniejących ograniczeń dotyczących mieszania i biopaliw w pełni zamiennych;
  - identyfikacja i selekcja potencjalnych sposobów dalszego wprowadzania na rynek biopaliw;
  - wydajność silników;
  - spotkanie interesariuszy z ekspertami;
  - dogłębna analiza potencjalnych sposobów wprowadzania biopaliw do obrotu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw (KRGiPB) - zrzeszenie działające w Polsce od 1991 w ramach struktur Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Reprezentuje interesy producentów różnego rodzaju alkoholu etylowego, jego wyrobów oraz biopaliw. Agroenergetyka - dział inżynierii rolniczej, zajmujący się technologią produkcji biopaliw i wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Analiza otoczenia to poznanie podstawowych elementów otoczenia, które mają znaczenie w celu osiągnięcia jak najlepszych osiągnięć organizacyjnych. Analiza ta określa częściowe wpływy zmian w określonym otoczeniu oraz bezpośredni wpływ na organizację określonego działania.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej. Analiza sytuacji to badanie, które ma za zadanie określić miejsca firmy na określonym obszarze, w związku z rozpatrywaną możliwością jej rozwoju oraz występujących w tym zakresie ograniczeń. Analiza sytuacji powinna obejmować analizę, przewidywanie rozwoju rynku, popytu na produkty firmy, obroty, udziału rynkowego, zysków, zachowań konsumentów oraz sposobu wykorzystania prowadzonych instrumentów marketingu.

  Agencja Rynku Rolnego (ARR) – przedsiębiorstwo państwowe powstałe w czerwcu 1990 w celu realizowania interwencyjnej polityki państwa. Od 1 maja 2004 roku jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z jej prawodawstwem. Zajmuje się realizowaniem niektórych zadań Wspólnej Polityki Rolnej m in.: promocją, dopłatą państwa do spożycia produktów mlecznych, monitorowaniem rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, dopłatami do prywatnego magazynowania produktów, gromadzeniem i administracją danych nt rynków rolnych i spożywczych. Komitet Antyterrorystyczny (ang. The Counter Terrorism Committee – CTC) - pomocnicza struktura ONZ odpowiedzialna za bezpieczeństwo międzynarodowe, powołana 28 września 2001 r. na podstawie Rezolucji 1373, w związku z atakami terrorystycznymi 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Celem Komitetu jest monitorowanie wszystkich działań, które będą uznane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ za zasadne do podjęcia kroków niezbędnych do zwalczania terroryzmu. W skład Komitetu weszło 15 przedstawicieli członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Głównym zadaniem Komitetu jest doradzanie państwom członkowskim, w jaki sposób dostosować obowiązujące w tych państwach prawo, tak aby jak najskuteczniej wypełniać postanowienia Rezolucji 1373. Jednak nie ma on możliwości nakładania sankcji na państwa nie wypełniające postanowień tej rezolucji. Do końca 2002 r. 175 państw, w tym Polska, przedstawiło Komitetowi raporty dotyczące wprowadzania w życie Rezolucji 1373. Raporty stanowiły podstawę do wytypowania państw mogących służyć pomocą państwom mającym problemy z wprowadzaniem w życie Rezolucji 1373. Kofi Annan, doceniając pracę Komitetu Antyterrorystycznego, powiedział, że „praca Komitetu oraz wola współpracy wykazana przez kraje członkowskie jest bezprecedensowa i wyjątkowa”. W 2004 r. w celu wspierania działania CTC na poziomie technicznym, w zakresie wzmocnienia i koordynacji procesu monitoringu implementacji Rezolucji 1373, Rada Bezpieczeństwa na mocy Rezolucji 1535 powołała Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego - The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED).
  Obecnie na forum ONZ trwa dyskusja nad przyjęciem Kompleksowej Konwencji ws. Zwalczania Terroryzmu - The Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT). Przeszkodą w przyjęciu ww. dokumentu są kwestie sporne dotyczące m.in. definicji terroryzmu, umieszczenia w dokumencie odniesień do terroryzmu państwowego, ocen źródeł terroryzmu oraz walki narodowowyzwoleńczej od działań terrorystycznych.

  Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) - jest to apolityczne, samorządowe zrzeszenie naukowo-techniczne, którego celem jest między innymi podejmowanie działań wspomagających rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków. Stowarzyszenie zostało założone w 2003 roku. Rozporządzenie UE w sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej z dnia 20 października 2010 r. przeciwdziałającym handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami z takiego drewna na terytorium UE. Zabrania ono wprowadzania do obrotu na rynku UE nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z niego oraz ustanawia obowiązki podmiotów prowadzących obrót drewnem. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE od 3 marca 2013 r.

  Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Analiza wewnętrzna to badanie zajmowanego miejsca w celu osiągnięcia powodzenia w określonej dziedzinie działalności. Analiza ta jest tak skonstruowana, by skonfrontować istniejące wewnętrzne przekonania w danej firmie o swej wartości z rzeczywistą panującą na określonym rynku. Wyniki te powinny dać kierownictwu danej firmy do myślenia o koniecznych zmianach w przedsiębiorstwie w celu poprawienia rzeczywistej sytuacji przez tą firmę. Analiza zadań testowych (ang. item analysis) – wartościowanie zadań testowych ze względu na ich przydatność do danego testu osiągnięć szkolnych. Proces oceny zadań, dotyczący zwłaszcza ich trudności i mocy różnicującej. Analiza zadań testowych obejmuje sprawdzenie zadań pod kątem jakościowym oraz ilościowym.

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points). Spaliny, gazy spalinowe – mieszanina gazów powstających w procesie spalania paliwa (stałego, ciekłego lub gazowego), np. węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, benzyny, gazu ziemnego, biopaliw.

  Biopaliwa drugiej generacji – wszelkiego rodzaju biopaliwa otrzymywane z materiałów, które nie stanowią żadnej konkurencji dla żywności. Biopaliwami drugiej generacji są przede wszystkim materiały pochodzenia drzewnego, słoma i inne odpady z produkcji rolnej. Do biopaliw drugiej generacji zaliczamy m.in.: Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014).

  Zgodnie z hipotezą Portera restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska mogą zwiększać wydajność i zachęcać do wprowadzania innowacji, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności w handlu. Hipoteza ta została sformułowana przez ekonomistę Michaela Portera Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NPP) – nadzwyczajna komisja sejmowa powołana 20 grudnia 2007 roku do zwalczania absurdalnych przepisów oraz biurokracji. Do zakresu działania Komisji należy: 1. przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących: 2. przygotowanie, w oparciu o przegląd i analizę przepisów określonych w pkt 1. tez dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie; 3. występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji tez. o których mowa w pkt 2.

  Dodano: 29.06.2011. 09:49  


  Najnowsze