• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbiór nasion leśnych

  23.10.2010. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  34 tony nasion gatunków drzew liściastych i 33 tony szyszek drzew iglastych planują zebrać leśnicy z Podkarpacia - informuje rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

  "Zbiór przeprowadza się w liczących prawie 1000 ha drzewostanach nasiennych oraz wytypowanych drzewostanach gospodarczych, których jest ok. 9800 ha" - powiedział Marszałek.

  Najcenniejsze nasiona pozyskiwane są z drzew matecznych. Posiadają one najwyższe dla danego gatunku walory genetyczne. W drzewostanach nasiennych krośnieńskiej Dyrekcji jest 531 drzew matecznych, w tym 131 jodeł oraz po 91 buków i modrzewi.

  "Drzewostany nasienne są obszarami wydzielonymi z bieżącej gospodarki leśnej. Zebrane tam nasiona wykorzystuje się w szkółkach leśnych do produkcji sadzonek. Muszą charakteryzować się wysoką jakością" - przypomniał rzecznik.

  Według leśników, deszczowy rok sprawił, że tegoroczne zbiory nasion należy ocenić jako średnie. Aktualnie dobiega końca zbiór szyszek jodłowych. Natomiast szyszki sosny i modrzewia zbierane będą jeszcze w styczniu. KYC

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wyłuszczarnia nasion - przedsiębiorstwo leśne zajmujące się pozyskiwaniem nasion drzew iglastych ze zbieranych i suszonych w suszarniach szyszek, głównie sosny i świerka. Samą czynność przeprowadza maszyna zwana wyłuszczarką. Nasiona są potrzebne przy zakładaniu szkółek leśnych. Uprawa zachowawcza - uprawa założona z nasion pozyskanych z drzew nasiennych wytypowanych w drzewostanach zachowawczych (o sprawdzonych właściwościach genetycznych), w celu zachowania ich potomstwa w warunkach in situ oraz ex situ na terenach wolnych od zagrożeń lecz o podobnych warunkach glebowych i klimatycznych. Nasiennictwo leśne jest działem hodowli lasu obejmującym zagadnienia i czynności związane z wyborem drzew i drzewostanów nasiennych, zbiorem szyszek i owoców, pozyskiwaniem z nich nasion, przechowywaniem i przysposabianiem nasion do wysiewu jak również oceną i transportem nasion.

  Glebowy bank nasion – nagromadzone w glebie nasiona (diaspory) zdolne do kiełkowania w optymalnych warunkach dla danego gatunku. Między pulą nasion stanowiących glebowy bank nasion a liczbą pojawiających się siewek istnieje bariera zwana sitem środowiskowym. Wielkość banku nasion zależy m.in. od długości okresu spoczynkowego nasion i ich żywotności. Nasiona różnych gatunków różnią się okresem zachowywania zdolności kiełkowania, u wielu sięga on kilkudziesięciu lat. Rejonizacja nasienna – reguła zbioru nasion zebranych w danej krainie przyrodniczo-leśnej wyłącznie z wyselekcjonowanych drzew i drzewostanów nasiennych i możliwość ich przenoszenia z krainy, gdzie zostały zebrane do innych krain z zachowaniem niżej wymienionych zasad dotyczących poszczególnych gatunków:

  Hodowla szczegółowa drzew i krzewów leśnych opiera się na zasadzie uwzględniającej rolę gatunków w drzewostanie i nie stawia wyraźnych różnic pomiędzy określonymi grupami drzew. Zaliczenie np. dębu lub buka do gatunków głównych nie wyklucza możliwości występowania tych gatunków w niektórych drzewostanach w charakterze gatunków domieszkowych, a nawet gatunków pomocniczych. Gatunki zaliczane do domieszkowych jak np. grab czy klon mogą tylko wyjątkowo awansować do gatunków głównych, częściej natomiast będą pełniły rolę gatunków pomocniczych. Szkółka leśna – obszar ziemi, często podzielony na poletka, z wysianymi lub wysadzonymi roślinami, w celu produkcji sadzonek drzew leśnych.

  Pomniki przyrody w gminie Krościenko nad Dunajcem: Na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim znajduje się 5 pomników przyrody, wszystkie we wsi Krościenko nad Dunajcem. Są to 2 aleje drzew, 2 grupy drzew i 1 pojedyncze drzewo. Aleje tworzone są głównie przez lipy drobnolistne (oraz klon jawor, klon zwyczajny i wiąz polny), grupy drzew składają się z jesiona wyniosłego, klonu zwyczajnego, klonów jaworów i modrzewia polskiego. Pojedyncze drzewo będące pomnikiem przyrody to jodła pospolita. Drzewo to ma obwód 473 cm i wysokość 25 m. Trzebieże wczesne, zwane również cięciami pielęgnacyjnymi wczesnymi, stosowane są w drzewostanach wykazujących energiczny przyrost na wysokość. Korony drzew w takich drzewostanach mają zdolność rozrostu na boki i wypełniania gałęziami luk powstających po wcześniejszych cięciach pielęgnacyjnych. W tym okresie trzebieże wczesne nie powinny być zbyt intensywne, aby nie osłabiać procesu naturalnego oczyszczania się pni z gałęzi, ale mogą być częstsze. Zazwyczaj cięcia pielęgnacyjne wczesne powtarzamy co 3-5 lat.

  Więźba układ i odległość między sadzonkami w uprawie leśnej lub na plantacjach (np.: drzew szybkorosnących i nasienna) .

  Stratyfikacja nasion – proces przysposabiania nasion do kiełkowania, polegający na usunięciu spoczynku, poprzez umieszczenie nasion w wilgotnym podłożu o niskiej temperaturze, stratyfikacja chłodna, lub podłożu o temperaturze sprzyjającej kiełkowaniu, stratyfikacja ciepła. Nasiona niektórych gatunków roślin wymagają zarówno stratyfikacji ciepłej jak i chłodnej.

  Sztuczne nasiona – zarodki roślin uzyskane metodami biotechnologicznymi w hodowli in vitro, służące do rozmnażania elitarnych odmian roślin. Zarodki uzyskiwane są w wyniku przeprowadzenia embriogenezy somatycznej. Po wykształceniu mogą być suszone lub utrwalane w innej formie, co umożliwia ich przechowanie podobnie jak nasion naturalnych. Technologia uzyskiwania sztucznych nasion rozwijana jest od lat 60. XX wieku, jednak jej zastosowanie komercyjne jest ograniczone. Nasiona uzyskiwane w wyniku embriogenezy somatycznej zapewniają pełną kontrolę nad genotypem uzyskiwanych roślin, co nie jest możliwe przy rozmnażaniu płciowym. Rozwój technologii sztucznych nasion jest atrakcyjną perspektywą w rolnictwie oraz sadownictwie i leśnictwie. Nadleśnictwo Cisna – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Siedzibą nadleśnictwa jest Cisna. Nadleśnictwo Cisna położone jest w całości na terenie województwa podkarpackiego.

  Łupina nasienna (testa) – element budowy nasion roślin nasiennych. Powstaje w wyniku przekształcenia osłonek zalążka (integumentum), czasem także z zewnętrznych warstw ośrodka zalążka (nucellus). Ponieważ powstaje z tkanek rośliny macierzystej, łupina zawiera podwójny zestaw (2n) chromosomów matecznych. Nadleśnictwo Krościenko – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Trzech Koron 4.

  Wiek rębności – wiek, w którym drzewostan danego gatunku powinien być przeznaczony do wyrębu (do użytkowania rębnego). W drzewostanach mieszanych wiek rębności dostosowuje się do gatunku panującego. Drzewostany jednopiętrowe – drzewostany, w których korony drzew położone są zasadniczo na jednym poziomie, zaś liczba drzew występujących pod okapem drzewostanu nie spełnia warunków drugiego piętra.

  Plantacja nasienna – uprawa ze szczepów, której głównym zadaniem jest dostarczenie nasion drzew leśnych o wysokiej wartości genetycznej. Okiść – zjawisko związane z opadem śniegu osiadającym na gałęziach drzew i krzewów; gruba warstwa ciężkiego (mokrego) śniegu powodująca często łamanie gałęzi, a nawet całych drzew (zwłaszcza o szerokich konarach). Połamane w ten sposób drzewo w leśnictwie zwane jest śniegołomem, a gdy dojdzie do wywrócenia się całego drzewa mamy do czynienia ze śniegowałem. Okiść może spowodować duże szkody zwłaszcza w niepielęgnowanych młodnikach oraz w górach w jednogatunkowych drzewostanach obcego (nizinnego) pochodzenia.

  Dodano: 23.10.2010. 12:19  


  Najnowsze