• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmiany morza we wspólnych badaniach morskich w Europie

  11.06.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W zeszłym miesiącu Norwegia wraz z Belgią i Hiszpanią otrzymały od UE zielone światło na szeroko zakrojony wspólny program europejskich badań morskich. Zaplanowana współpraca ma poszerzyć wiedzę na temat warunków środowiskowych, zasobów morskich i komercjalizacji na morzach i oceanach zarządzanych przez państwa europejskie.

  Program "Zdrowe i urodzajne morza i oceany" jest jedną z sześciu nowych, europejskich Wspólnych Inicjatyw Programowych (WIP), które uzyskały w zeszłym miesiącu aprobatę UE. Nowy program badań morskich obejmie trzy główne obszary: wiedzę na temat systemu morskiego, wiedzę na rzecz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich oraz wiedzę do wykorzystania w procesie podejmowania decyzji politycznych.

  Kraje, które przystępują do ukierunkowanych tematycznie wspólnych programów takich jak ten, zgadzają się na nawiązanie wiążącej współpracy naukowej. Dziesięć europejskich krajów nadmorskich już wyraziło swoje zainteresowanie udziałem we współpracy naukowej dotyczącej europejskich mórz i oceanów zgodnie z oświadczeniem Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych, która koordynuje udział krajów nordyckich w unijnych inicjatywach współpracy naukowej.

  Państwa uczestniczące zapewniają finansowanie tych inicjatyw ze środków własnych w ramach przyjętych przez siebie krajowych programów badawczych ukierunkowanych na przykład na współpracę międzynarodową. To podejście ma wywołać znaczący "efekt synergii" w zakresie wspólnych przedsięwzięć naukowych.

  Profil naukowy badań morskich w ramach WIP będzie szeroko nakreślony, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane ze zmianami klimatu. "Wspólne wyzwania wymagają większej koordynacji działań badawczych, które zapewnią Europie lepszą bazę wiedzy do podejmowania działań" - zauważa Simen Ensby, dyrektor wydziału BRT UE Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych.

  "Obejmują one zarówno globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu czy sytuację energetyczną i żywnościową, jak i te zorientowane bardziej na kraje zachodnie, w tym problemy związane z nowotworami czy starzeniem się" - dodaje.

  Mimo iż Norwegia nie jest państwem członkowskim UE to systematycznie wnosi swój wkład do programów współpracy i projektów w ramach unijnych Programów Ramowych na rzecz badań naukowych. A teraz dzięki dużemu doświadczeniu w problematyce morskiej i nadmorskiej będzie odgrywać wiodącą rolę w programie "Zdrowe i urodzajne morza i oceany".

  "Nigdy wcześniej Norwega nie poczyniła tak ogromnych inwestycji w międzynarodowe badania naukowe" - zauważa Ensby, który podkreśla, że nowy program badań morskich położy podwaliny pod norweską politykę badań naukowych na nadchodzące lata.

  Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dnia 26 maja 2010 r., obok wspólnego programu badań morskich, pięć innych, nowych inicjatyw naukowych, w które są zaangażowane różne kraje z UE i spoza jej granic:
  - Koordynacja wiedzy na temat klimatu dla Europy.
  - Dłuższe i lepsze życie - potencjał i wyzwania związane ze zmianami demograficznymi.
  - Wyzwania związane z drobnoustrojami - rosnące zagrożenie dla zdrowia człowieka.
  - Miejska Europa - globalne problemy, lokalne rozwiązania.
  - Zarządzanie zasobami wodnymi w zmieniającym się świecie.

  W tym roku ogłoszono również WIP w zakresie walki z chorobą Alzheimera i chorobami powiązanymi, rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu, dziedzictwa kulturowego i zmian globalnych oraz zdrowia i profilaktyki chorób związanych z odżywianiem się.

  Norweska Rada ds. Badań Naukowych oświadczyła, że zaplanowała udział we wszystkich programach badawczych WIP poza jednym dotyczącym dziedzictwa kulturowego Europy, w ramach którego będzie pełnić najprawdopodobniej rolę obserwatora.

  O inicjatywach WIP
  Według Komisji Europejskiej unijne Wspólne Inicjatywy Programowe mają stawić czoła "dużym problemom", których nie jest w stanie efektywnie i skutecznie rozwiązać żaden kraj działający samodzielnie. Programy uruchamiane w celu badania różnych tematów, takich jak zarządzanie zasobami wodnymi oraz wspólne badania morskie pomagają UE w osiągnięciu celów europejskiej strategii Europa 2020, która ma poprawić jakość życia i zapewnić nowe źródła rozwoju.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu. Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji).

  Dodano: 11.06.2010. 18:12  


  Najnowsze