• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Astronomowie chcą pomóc premierowi w przystąpieniu Polski do ESA

  23.07.2011. 09:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dziesięć towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych związanych z polską astronomią zadeklarowało pomoc i wsparcie w procesie przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Astronomowie wystosowali w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska.

  Decyzja premiera o rozpoczęciu negocjacji mających na celu przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zapadła w czerwcu. ESA to międzynarodowa organizacja, której celem jest m.in. eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.

  "ESA jest ostatnią znaczącą europejską organizacją, do której Polska jeszcze nie należy. Uważamy, że rozpoczęty właśnie proces zmieni ten stan rzeczy. Deklarujemy naszą pomoc i pełne wsparcie dla działań mających doprowadzić do wstąpienia Polski do Agencji. Jednocześnie, w poczuciu spoczywającego na nas obowiązku, zapewniamy, że będziemy monitorować negocjacje i informować o ich przebiegu wszystkich zainteresowanych" - czytamy w liście do premiera datowanym na 21 lipca br, a przesłanym PAP w piątek.

  Astronomowie napisali w liście, że członkostwo w ESA ma dla Polski wielkie znaczenie, także strategiczne. "Z naszej perspektywy oznacza ono możliwość stymulowania rozwoju wysokich technologii w Polsce, tak istotnych dla państwa budującego nowoczesną gospodarkę. Członkostwo w Agencji pozwoli również wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia i potencjał zgromadzony w krajowych ośrodkach naukowych i przemysłowych" - czytamy.

  Ekspert ds. polityki kosmicznej z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) Jakub Ryzenko mówił PAP w czerwcu po zapadnięciu decyzji o rozpoczęciu negocjacji, że prawdopodobnym terminem ich zakończenia będzie rok 2012, a rok później może nastąpić ratyfikacja dokumentu akcesyjnego.

  Astronomowie zwracają także w liście do premiera uwagę na konieczność przyspieszenia prac w Ministerstwie Gospodarki nad opracowaniem dokumentu pt. "Plan działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce". Celem dokumentu jest ujednolicenie polskiej strategii kosmicznej.

  "Realizacja postanowień tego dokumentu pozwoli lepiej zorganizować środowisko i wykorzystać potencjał sektora kosmicznego w Polsce, a także przyczyni się do efektywniejszego działania państwa poprzez czytelne określenie priorytetów w tej dziedzinie. Jesteśmy przekonani, że przyjęcie tego dokumentu przez Radę Ministrów jest niezbędne dla pełnego wykorzystania członkostwa Polski w ESA" - napisali naukowcy w liście do premiera.

  Sygnatariuszami listu są towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, koła studencki i media specjalistyczne: Copernicus Project, Mars Society Polska, Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne, Polska Fundacja Areografii, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Polskie Towarzystwo Rakietowe, portal Astronomia.pl, portal Kosmonauta.net, Space Generation Advisory Council in Support United Nation's Space Applications Programme i Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej.

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ krf/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zespół Negocjacyjny w sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – został powołany na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1998 r. Celem, dla którego utworzono Zespół, było opracowanie i realizacja strategii negocjacyjnej w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym. ExoMars – planowana wspólna Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos misja badawcza Marsa. Będzie składała się z dwóch misji obejmujących:

  Double Star – pierwsza wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, której celem było badanie przy użyciu dwóch chińskich satelitów Tan Ce (pol. badacz) magnetosfery Ziemi (w tym jej ogona magnetycznego) oraz wpływu oddziaływania Słońca na naszą planetę. Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (ang. International Astronautical Federation, IAF) to pozarządowa organizacja utworzona w 1950 roku z towarzystw narodowych zainteresowanych badaniami kosmicznymi i rakietowymi. Do federacji należy około 165 instytucji i stowarzyszeń astronautycznych z 44 państw (w tym Polskie Towarzystwo Astronautyczne). Organizacja posiada sekretariat z siedzibą w Paryżu oraz kilka stałych komitetów jak np.:

  PW-Sat – polski sztuczny satelita typu CubeSat zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej (członków Studenckiego Koła Astronautycznego działającego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i Studenckiego Kola Inżynierii Kosmicznej działającego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych) przy wsparciu Centrum Badań Kosmicznych PAN. Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

  Europejskie Towarzystwo Astronomiczne zostało założone w 1990 roku. Celem Towarzystwa jest zapewnienie szerokiego forum dyskusjom i koordynacja działań towarzystw krajowych na szerszym, europejskim poziomie. Prezydentem Towarzystwa jest Joachim Krautter (Niemcy). Członkami Towarzystwa są poszczególni astronomowie z krajów europejskich, także z Polski. Irańska Agencja Kosmiczna (pers. سازمان فضایی ایران – Sāzmān-e Fazāyi-ye Irān, ang. Iranian Space Agency, ISA) – agencja rządowa Iranu, zajmująca się eksploracją przestrzeni kosmicznej i rozwojem związanych z tym technologii. Iran jest aktywnym uczestnikiem azjatyckiego wyścigu kosmicznego, a także członkiem Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, który został utworzony w 1958 r.

  Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM, ang. Polish Center for International Aid) jest jedną z największych polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych - oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski. W tym celu przygotowuje i realizuje projekty humanitarne, rozwojowe, techniczne, edukacyjne oraz z dziedziny rzecznictwa. Fundacja opiera się na doświadczeniu organizacji najefektywniej działających w sferze pomocy humanitarnej.

  Włoska Agencja Kosmiczna (wł. Agenzia Spaziale Italiana, ASI) – włoska, państwowa organizacja mająca na celu promocję, koordynowanie i realizację projektów kosmicznych, w których biorą udział Włochy. Założona w 1988, podlega ministerstwu szkolnictwa wyższego i badań naukowych i technologicznych. Jest przedstawicielem Włoch w Europejskiej Agencji kosmicznej. Roczny budżet organizacji wynosi około 900 mln USD.

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (ang. Society of Friends of Science in Międzyrzec Podlaski) – organizacja pozarządowa założona w 1968 r. w Międzyrzecu Podlaskim której celem jest prowadzenie badań naukowych we wszystkich kierunkach oraz popularyzowanie nauki na Podlasiu, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa, inicjowanie i koordynowanie badań naukowych oraz rozwój zaplecza badawczo-naukowego, a także prowadzenie specjalistycznych prac naukowo-badawczych na zlecenie Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Kultury oraz organizowanie sesji i posiedzeń naukowych, działalność wydawnicza, tworzenie sekcji problemowych, utrwalanie w pamięci rocznic, zdarzeń i ludzi w szczególności związanych z Podlasiem a w szczególności z Międzyrzecem Podlaskim. Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency, ESA) – międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.

  Alfabetyczna lista astronautów i kosmonautów: Lista zawiera nazwiska wszystkich astronautów i kosmonautów, którzy uczestniczyli w locie kosmicznym, bądź wystartowali do lotu w kosmos. Dane dotyczące aktywności astronautów są oficjalnymi informacjami NASA, Centrum Wyszkolenia Kosmonautów im. J. Gagarina, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA)i Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA).
  Lista zawiera też nazwiska chińskich astronautów biorących udział w programie Shenzhou.
  Wyjątkowo uzupełniono ją o astronautów: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS).

  Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej, UNOOSA (ang. United Nations Office for Outer Space Affairs) - instytucja powołana przez i działająca pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się wdrażaniem polityki Zgromadzenia odnośnie przestrzeni kosmicznej.

  Dodano: 23.07.2011. 09:19  


  Najnowsze