• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejscy matematycy będą rozwiązywać problemy polskich firm

  08.06.2010. 05:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po raz pierwszy w historii odbędą się w Polsce prestiżowe warsztaty, European Study Group with Industry (ESGI), podczas których europejscy matematycy pomogą firmom rozwiązać rzeczywiste problemy. Polskie firmy i instytucje mają jeszcze szansę na zgłoszenie swoich tematów, nad którymi pracować będzie we wrześniu międzynarodowy zespół badaczy.


  ESGI jest uznaną w skali międzynarodowej metodą nawiązywania i rozwijania współpracy między środowiskiem akademickim a firmami i instytucjami. Po raz pierwszy warsztaty ESGI odbyły się w 1968 roku, a swoimi korzeniami sięgają Oksfordu. W Warszawie we wrześniu odbędzie się już 77. edycja tych spotkań. Ich organizatorami są Instytut Badań Systemowych PAN oraz Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN przy wsparciu Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics.

  Te tygodniowe warsztaty przyciągają do pracy nad praktycznymi problemami przemysłu i administracji najlepszych matematyków. W dotychczasowej historii ESGI, zakres problemów obejmował bardzo wiele tematów: od zagadnień inżynierskich, poprzez problemy informatyczne, aż do zastosowań matematyki w ekonomii, finansach, socjologii czy kryminalistyce.

  Polska edycja ESGI daje szansę rodzimym firmom i instytucjom na wykorzystanie potencjału środowisk naukowych. Dzięki warsztatom, firmy mogą nie tylko otrzymać rozwiązanie zgłoszonego problemu, ale również uzyskać kompleksową jego analizę oraz zapoznać się z różnymi drogami podejścia do tego zagadnienia. Poza tym firma ma szansę nawiązania i rozwinięcia współpracy ze środowiskiem naukowym i akademickim. Dodatkowym plusem jest możliwość promocji na rynku pracy poprzez pokazanie potencjalnym pracownikom przykładowych zagadnień, którymi zajmuje się dana instytucja.

  Formuła ESGI wielokrotnie sprawdziła się w praktyce, przynosząc z jednej strony skuteczne rozwiązania wielu praktycznych problemów, z drugiej zaś - stymulując rozwój badań naukowych w obszarze zastosowań nauk ścisłych.

  Warsztaty odbędą się w dniach od 27 września do 1 października 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

  Więcej szczegółów na anglojęzycznej stronie www.esgi77.pl, a informacje w języku polskim dostępne są na www.maths.com.pl/warsztaty_ESGI/   LT

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Psychologia stosowana jest to dziedzina psychologii która koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych, ale prowadzi także badania własne uwzględniające problemy specyficzne dla danej dziedziny zastosowań. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej, zarówno pod względem użyteczności praktycznej, jak i własnych badań specjalistycznych, są: psychologia pracy, psychologia wychowawcza i psychologia kliniczna. Programowanie zstępujące (projektowanie zstępujące) (ang. top-down design) - rozwiązanie programistyczne polegające na zdefiniowaniu problemu ogólnego poprzez podzielenie na podproblemy, które są dzielone na jeszcze mniejsze podproblemy aż do rozwiązań oczywistych, łatwych do zapisania. Następnie złożenie z rozwiązań podproblemów niższego rzędu rozwiązań problemów wyższego rzędu aż do całkowitego rozwiązania problemu. Psychologia pastoralna – nauka stosowana, której celem jest wykorzystanie teorii i wyników badań psychologicznych do rozwiązywania problemów duszpasterskich. Według definicji Willibalda Demala psychologia pastoralna ze względu na swą naturę i cel jest nauką pomocniczą teologii pastoralnej i służy jako bezpośrednia pomoc w praktyce duszpasterskiej. Szczególny akcent kładzie na problemy duchowe współwystępujące z problemami psychicznymi i na rozwój osobowości człowieka w aspekcie religijnym i moralnym. Psychologia pastoralna zakłada wzajemne przenikanie się rozwoju duchowego i rozwoju psychicznego.

  Teoria perturbacji (nazywana też rachunkiem zaburzeń) jest zbiorem metod matematycznych, które są używane do znalezienia przybliżonego rozwiązania problemu, który nie może być rozwiązany w sposób ścisły, dostarczając bezpośrednie rozwiązanie problemu. Teoria perturbacji może być zastosowana do rozwiązania problemu, gdy można go przedstawić jako część dającą bezpośrednie rozwiązanie i stosunkowo mały człon zaburzający. Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:


  Wojskowy Instytut Prawniczy - instytut utworzony w 1961. W 1970 przekształcony w Zakład Prawa Wojennego i Wojskowego Instytutu Badań Społecznych Wojskowej Akademii Politycznej. Instytut działalność naukowo-badawczą w zakresie prawa wojskowego. Organizował pomoc naukową w szkoleniu oficerów wojskowej służby sprawiedliwości, m.in. w formie seminariów doktoranckich w ramach współpracy z wydziałami prawa niektórych uniwersytetów oraz poprzez popularyzację i nauczanie prawa w wojsku. WIP współpracował z niektórymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą. Siedziba instytutu znajdowała sie przy ul. Stefana Banacha 2 w Warszawie. Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  Rozwiązania Mie - dokładne rozwiązanie problemu rozpraszania światła na sferycznych cząstkach w postaci nieskończonego, ale zbieżnego szeregu. Rozwiązania Mie dają informacje o ilości promieniowania zaabsorbowanego lub rozproszonego przez cząstkę. Właściwości rozproszeniowe cząstki obliczone zgodnie z tym rozwiązaniem noszą kolokwialną (ale nieprawidłową) nazwę rozpraszanie Mie.

  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii. Architektura tablicowa ((ang.) blackboard architecture) – model architektury, w którym wspólna baza wiedzy (stan tablicy), począwszy od specyfikacji problemu aż po jego rozwiązanie jest iteracyjnie aktualizowana przez grupę różnorodnych źródeł wiedzy specjalistycznej. Każde źródło wiedzy aktualizuje tablicę umieszczając na niej swoje częściowe rozwiązanie w chwili, gdy zawartość tablicy osiąga stan, w którym takie rozwiązanie, bazujące na wiedzy posiadanej przez źródło, może być zastosowane. W ten sposób specjalistyczne źródła dążą do rozwiązania problemu w drodze współpracy.

  Niebieska Karta – procedura opracowana przez Komendę Główną Policji i Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Dodano: 08.06.2010. 05:19  


  Najnowsze