• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundusze UE na pomoc w stworzeniu europejskiej bazy wiedzy z zakresu nanonauki

  06.09.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W celu wspierania bardziej intensywnej współpracy w Europie wśród naukowców zajmujących się nanonauką, UE ma uczestniczyć w finansowaniu European Theoretical Spectroscopy Facility (ETSF), inicjatywy w zamyśle zbliżonej do istniejących europejskich laboratoriów synchrotronowych.

  ETSF jest inicjatywą zapoczątkowaną przez sieć doskonałości Nanoquanta, finansowaną w ramach obszaru nanotechnologii szóstego programu ramowego (6. PR) i za pomocą dodatkowych środków pochodzących od organizacji finansujących krajową działalność naukowo-badawczą. Wśród państw reprezentujących sieć znalazły się: Wielka Brytania, Belgia, Włochy, Francja i Hiszpania.

  Projekt opiera się na piętnastoletniej owocnej współpracy wiodących grup zajmujących się teorią materii skondensowanej w Europie, których prace koncentrują się na właściwościach elektronowych stanów wzbudzonych w materii, zwłaszcza na nanostrukturach.

  Lucia Reining, dyrektor ds. naukowo-badawczych w École Polytechnique w Paryżu wyjaśnia: - W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci europejskie sieci badawcze i szkoleniowe w coraz większym stopniu przyczyniały się do rozwoju społeczności naukowych. Chcąc w szerszym zakresie dzielić się wynikającymi stąd korzyściami z naukowcami i społeczeństwem, musimy znaleźć nowe formy współpracy. Inicjatywa ETSF bardzo nam pomoże podjąć to wyzwanie.

  Podstawowym celem ETSF będzie pomoc społeczności naukowej w głębszym zrozumieniu nauki leżącej u podstaw nanotechnologii. - Dotychczas - mówią uczestnicy sieci - wsparcie takich prac przez UE i krajowe organizacje koncentrowało się na niezależnych projektach badawczych i sieciach realizowanych w określonym czasie, które nie dawały innym naukowcom możliwości stałego korzystania z nowych osiągnięć teoretycznych i komputerowych.

  Podobnie jak istniejące laboratoria synchrotronowe, ETSF będzie ośrodkiem profesjonalnego zarządzania wiedzą, którego zasoby wiedzy specjalistycznej i teoretycznej oraz odpowiednie oprogramowanie mogą być wykorzystywane w różny sposób, w zależności od potrzeb i interesów ich różnorodnych użytkowników. Zasadniczy trzon będzie tworzyło wiele współpracujących grup naukowo-badawczych specjalizujących się w teorii nanonauk lub opracowywaniu związanego z nimi oprogramowania, natomiast użytkownicy ETSF będą wywodzić się z o wiele szerszej społeczności, a wśród nich znajdą się naukowcy zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, którzy chcą skorzystać z dokonań ostatnich lat w tej dziedzinie.

  Takie inicjatywy o szerokim zasięgu będą polegały na upowszechnianiu teorii, algorytmów i programów komputerowych w drodze publikacji, podczas organizowanych przedsięwzięć i sesji szkoleniowych, a także na goszczeniu wizytujących zespołów naukowych z wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych i innych organizacji. W ramach ETSF będą również organizowane długoterminowe szkolenia dla użytkowników i słuchaczy studiów doktoranckich, a także moduły dla studentów studiów magisterskich.

  Martin Stankovski, doktorant z University of York, uczelni, która zajmuje się koordynacją sieci Nanoquanta, stwierdza: - Z nanotechnologią wiążą się dla przemysłu ogromne możliwości, ale szerszym społecznościom naukowo-badawczym, zwłaszcza w sektorze prywatnym, często brakuje dogłębnej wiedzy teoretycznej, na której ta technologia się opiera. Dzięki ETSF mamy szansę na zdobycie doświadczenia i wiedzy w dziedzinie prowadzonych przez nas badań, i właśnie w tym zakresie będzie ona bezpośrednio wykorzystywana.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ulike.net (dawniej: u-lik.com) - serwis społecznościowy, w ramach którego użytkownicy oceniają, a także korzystają z rekomendacji dotyczących wszelkiego rodzaju twórców, ich dzieł oraz innych zagadnień związanych z kulturą. Serwis jest współtworzony przez jego użytkowników, którzy mogą edytować już istniejące, a także dodawać nowe "kluby", reprezentujące poszczególnych artystów, czy ich dzieła. Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. MeatballWiki – serwis internetowy oparty na mechanizmie wiki, którego głównym założeniem jest stworzenie społeczności internautów zajmujących się wypracowywaniem różnych rozwiązań służących współpracy użytkowników online.

  Action research to zbiór metod badawczych, których wspólną właściwością jest uznanie najwyższej kompetencji członków danej społeczności do rozumienia jej prawideł. Przedstawiciele nurtu AR przede wszystkim starają się zrozumieć osoby w danej organizacji lub środowisku, a nie narzucić im swoje poglądy. W przypadku działalności społecznej sprowadza się to do pomagania społecznościom w radzeniu sobie z problemami tak definiowanymi, jak sama społeczność je postrzega (zamiast klasycznego decydowania, co jest problemem i wymyślania rozwiązań za nich). W przypadku działalności naukowej polega na rezygnacji z teoretycznych modeli badawczych i na uznaniu wyższej kompetencji badanej zbiorowości do definiowania, co jest dla niej ważne. Z uwagi na zbieżności metodyczne AR często kojarzony jest z metodami jakościowymi, choć nie jest z nimi doktrynalnie związany. EuroregionBałtyk (ERB) – zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części region bałtyckiregionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Moving Anthropology Student Network (MASN) jest to międzynarodowa sieć zrzeszająca studentów i doktorantów zajmujących się tematyką antropologiczną. Organizacja ta założona została w 2005 roku w Wiedniu z inicjatywy około 20 studentów z 6 państw europejskich, celem promowania komunikacji i wymiany doświadczeń naukowo-badawczych między europejskimi studentami i absolwentami antropologii, etnologii oraz socjologii. Równolegle do aktywności w wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej działalność MASN opiera się na dorocznych konferencjach, które dają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów, podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz promowania antropologii, jako dziedziny oferującej alternatywne spojrzenie na problemy współczesnego świata. Dotychczas odbyło się siedem zakończonych sukcesem konferencji MASN. Obecnie platforma internetowa MASN [1] jest medium komunikacji między antropologami przebywającymi w różnych rejonach świata.

  Pracownik wiedzy – jedna z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy "knowledge worker" stworzona przez T. H. Davenporta stwierdza, że mają oni wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.

  Dodano: 06.09.2010. 17:26  


  Najnowsze