• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Harold Kroto na PW o fullerenach i o edukacji młodych

  19.07.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Harold Kroto z Floryda State University, zdobywca Nagrody Nobla z dziedziny chemii w 1996 r., jeden z odkrywców fullerenów, 14 lipca odwiedził Politechnikę warszawską. Podczas wykładu "Science, Society and Sustainability" apelował do naukowców, by pamiętali o tym, jak odpowiedzialność wiąże się z nauką i jak ważne jest właściwe kształcenie młodzieży.

  Kroto zwrócił uwagę na duży potencjał, który tkwi w młodych badaczach. Jego zdaniem, to w ich rękach leży dokonywanie kolejnych odkryć. Przedstawiał sylwetki Alberta Einsteina, Jamesa Clarka Maxwella, Charlesa Darwina, Rosalyn Franklin. W społecznej pamięci zachowały się ich portrety, na których przedstawiani są jako starsi ludzie. Kroto zwrócił jednak uwagę, że znaczących odkryć dokonali oni, kiedy byli jeszcze młodzi.

  W młodych należy pokładać nadzieję. Kariera badacza zaczyna się wcześnie i nie należy dyskredytować osiągnięć młodych naukowców - przekonywał noblista.

  Według naukowca, najlepszą drogą do zwiększania znaczenia nauki jest zapewnienie właściwej edukacji dzieciom. "Powinniśmy uczyć małe dzieci, jak dążyć do prawdy, jak ją rozpoznać. Nauczyć je, jak szukać dowodów" - powiedział. W ten sposób - dodał - należy uwolnić je od dogmatów i sprawić, by samodzielnie szukały dowodów na prawdziwość danych informacji.

  Kroto podkreślił przy tym, jak ważnym elementem w kształceniu młodych osób jest korzystanie ze zdobyczy technologicznych, możliwości internetu. Zachęcił do korzystania ze stron, np. takich jak www.geoset.info , które umożliwiają przekazywanie wiedzy masowym odbiorcom.

  Noblista zauważył, że duża część ludzkości nie wierzy w dokonania naukowe. Przedstawił dane, z których wynika, że ponad 50 proc. Amerykanów odrzuca naukę Darwina o pochodzeniu gatunków. Przywoływał liczne przykłady pseudonaukowych twierdzeń, którymi są karmieni młodzi Amerykanie i zarzucał religii i politykom utwierdzanie ludzi w błędnych dogmatach.

  Kroto zaznaczył również, że nauka dąży do ustalenia uniwersalnej prawdy i odrzucenia błędnych przekonań, przez co może być niekiedy postrzegana jako zagrożenie dla polityki i dla religii. Ale nie należy się poddawać, tylko dążyć do prawdy. Noblista zacytował słowa Dona Marquisa: "Jeśli sprawisz, że ludzie będą myśleć, że myślą - będą cię kochać. Jeśli naprawdę sprawisz, że zaczną myśleć - będą cię nienawidzić".

  Podczas wykładu apelował do naukowców, by pamiętali z jak dużą odpowiedzialnością związana jest nauka. "Ponad wszystko pamiętajcie o swoim człowieczeństwie, zapomnijcie o wszystkim innym" - zacytował słowa noblisty, prof. Józefa Rotblata.

  Prof. Kroto opowiadał również o tym, jak doszło do odkrycia fullerenów, za które dostał nagrodę Nobla.

  Fullereny to obok m.in. grafitu czy diamentu, jedna z odmian alotropowych węgla. Cząsteczki fullerenów składają się z atomów węgla, które tworzą zamkniętą, pustą w środku bryłę. Kiedy wraz ze swoim zespołem naukowiec odkrył, że atomy węgla mogą łączyć się w takie kuliste cząsteczki, był zaskoczony. Był to jednak dopiero model teoretyczny i badacze nie byli pewni, czy sprawdzi się w praktyce.

  "To było zbyt piękne, aby mogło być nieprawdą. A nawet jeśli było to nieprawdą, nie miało to dla nas żadnego znaczenia" - wspominał odczucia swojego zespołu po dokonaniu odkrycia.

  Okazało się jednak, że fullereny mają rację bytu nie tylko na papierze - również w rzeczywistości łatwo daje się je wyprodukować. Jak mówił Kroto, teraz fullereny są produkowane np. w fabryce Mitsubishi. Fullereny znalazły zastosowanie m.in. w tanich ogniwach elektrycznych, do produkcji środków smarujących.

  Spotkanie z noblistą zostało zorganizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pedagogika zdolności - nauka i sztuka szczególnego rodzaju wychowania, które jest skierowane na harmonijną i wszechstronną realizację potencjału twórczego wychowanka. Dążenie do stworzenia jednostce takich warunków, w których będzie mogła rozwijać swoje talenty oraz osobowość. Niezbędne jest wychowywanie z atmosferze piękna, dobra, prawdy i szczęścia. „Zasób twórczości” posiada osoba, a urzeczywistnienie potencjału należy wspomóc w relacji „uczeń-mistrz”. Jako nauka jest oparta na urzeczywistnianiu „mistrzostwa” w określonych dziedzinach przez jednostkę dzięki osobie, która mistrzostwo w danej dziedzinie już osiągnęła. Fulereny (fullereny) (ang. fullerenes) – cząsteczki składające się z parzystej liczby atomów węgla, tworzące zamkniętą, pustą w środku bryłę. Cząsteczki fulerenów zawierają od 28 do ok. 1500 atomów węgla. Filozofia nauki Alberta Einsteina mogła powstać dzięki szerokiemu polu zainteresowań tego fizyka. Nie było dla niego ważne wyłącznie matematyczne sformułowanie praw przyrody. Interesował się również samym sposobem dochodzenia badacza do swojego odkrycia. Przez wiele lat wypowiadał się i pisał na temat tego jak należy tworzyć samą naukę. Wniósł w ten sposób znaczący wkład do rozwoju filozofii nauki.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka. The Explorers Club (ang.), czyli Klub Odkrywców – stowarzyszenie, założone w USA w 1905, które nastawione jest na promocję i postęp w badaniach terenowych, eksploracji naukowej oraz podtrzymania idei eksploracji. Oprócz tego działania Klubu obejmują dziedziny edukacji i służby publicznej, przez co zachęcają młodych ludzi do zajmowania się szeroko pojętą eksploracją nowych dziedzin.

  Sir Harold Walter Kroto (ur. 7 października 1939 w Wisbech w Anglii) - chemik, profesor, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1996 (razem z Robertem Curlem Jr. i Richardem Smalleyem) za odkrycie fulerenów. Wiara religijna – pogląd, który - przy obecnym stanie wiedzy naukowej - nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w rzeczywistości. W religioznawstwie polega przede wszystkim na przyjęciu istnienia czegoś bez żadnego dowodu wiarygodnie potwierdzającego ten fakt. Świadoma decyzja przyjęcia takiej wiary nazywa się aktem wiary. W epistemologii wiara to "uznawanie za prawdziwe nieuzasadnionego twierdzenia". Zarówno uzasadnienie jak i jego brak nie implikują prawdziwości lub fałszywości treści wiary (zob. problem uzasadnienia). Występowanie wiary uznaje się za konieczne w początkowej fazie rozwoju nauki (przyjmuje się, że dużej mierze zawdzięcza ona wierze swoje istnienie kiedy to pierwszy raz w dziejach świata ludzie podeszli rozumowo do mitycznej materii, narodziły się filozofia i nauka, które zresztą wówczas stanowiły jedno - tymi pionierami racjonalizmu byli Grecy). Jest też nierozerwalnie związana z religią i może opierać się na przyjęciu dogmatów.

  Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie. Fundusz nagród pochodzi z odsetek od majątku fundatora, którym zarządza Fundacja Nobla. Decyzje w sprawach wyróżnień podejmuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk, zgodnie ze ściśle opisaną procedurą. Ceremonie wręczania nagród odbywają się od roku 1901, 10 grudnia kolejnych lat, co jest uhonorowaniem rocznicy śmierci fundatora (10 grudnia 1896). Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów.

  Dodano: 19.07.2010. 05:18  


  Najnowsze