• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mieszaniny chemikaliów pod lupą

  18.01.2010. 18:59
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Rada Unii Europejskiej wezwała Komisję Europejską do weryfikacji obecnych regulacji prawnych związanych z ochroną zdrowia i środowiska przed chemicznym zanieczyszczeniem.

  Chodzi o to, by ustanowione normy uwzględniały również wpływ mieszanin podobnie działających substancji chemicznych, pochodzących z różnych źródeł. Dotychczasowe przepisy określały normy dla poszczególnych pojedynczo analizowanych preparatów chemicznych. Według naukowców, nowa taktyka byłaby zdecydowanie bliższa życiu, informuje "Chemistry World".

  Zanim nowa substancja chemiczna lub nowy produkt zawierający nowe dodatki chemiczne trafi na rynek, musi przejść przez serię testów, które pozwalają stwierdzić czy dany towar jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz w jakim stopniu zanieczyści środowisko. Dziś stosowne testy wpływu nowych produktów na ludzi i środowisko polegają na określaniu czy dany towar spełnia normy ustanowione dla danych substancji chemicznych. W skrócie, analizuje się skład chemiczny produktu oraz ilość związków chemicznych, które mogą trafić do środowiska naturalnego lub przeniknąć do żywych organizmów. Jeżeli wyniki testów są w normie, produkt może trafić na rynek.

  Według brytyjskiego naukowca, profesora Andreas'a Kortenkamp'a z University of London School of Pharmacy, którego zespół pracuje nad nową metodą określania wpływu "chemii" na nasze życie, powyżej prezentowane podejście może niedoszacowywać zagrożenia, na jakie - każdego dnia - narażeni są ludzie!

  Okazuje się, iż "mało razy dużo, to tyle samo co dużo razy mało" i jest to również prawdziwe w stosunku do związków chemicznych, które przenikają do środowiska.

  By zilustrować problem, profesor Andreas Kortenkamp przedstawił przykład, producentów win, którzy stosują chemiczne środki grzybobójcze podczas wytwarzania winogronowego trunku. Śladowe, niezagrażające ludzkiemu zdrowiu ilości fungicydów można bez problemów wykryć w handlowo dostępnych winach. Te ilości chemikaliów nie szkodzą ani ludziom, ani środowisku lecz sytuacja ulega radykalnej zmianie gdy ta sama osoba spożyje więcej produktów w których składzie można wykryć minimalne stężenie podobnie działających związków chemicznych.

  Przed taką ewentualnością nie zabezpieczają obecne normy Unii Europejskiej.

  Jak twierdzi brytyjski uczony, tutaj nie chodzi o analizę wpływu każdej możliwej do powstania mieszaniny, lecz wykorzystanie modelowania komputerowego do określenia wpływu synergicznego działania danej substancji chemicznej, z innymi podobnie działającymi, z jakimi może mieć kontakt konsument.

  Dzięki temu, możliwe będzie informowanie nabywców o konieczności ograniczenia stosowania innych produktów, które w połączeniu z nabywanym towarem mogą być potencjalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia.

  Jak twierdzi prof. Andreas Kortenkamp, podobne regulacje prawne już istnieją w USA, co tym bardziej pokazuje, iż Komisja Europejska powinna jak najszybciej przeprowadzić odpowiednie działania legislacyjne.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dawka progowa (dosis minima, DM) − graniczna ilość substancji, lub promieniowania jonizującego, wywołująca pierwsze dostrzegalne zmiany w organizmie. Wyznacza ona próg działania toksycznego danej substancji i jest podstawą do określania wartości tzw. najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) związków chemicznych i limitów promomieniowania w środowisku, czyli stężeń substancji, które nie powinny wywierać żadnego ujemnego wpływu na organizmy żywe przez wiele lat działania. Skład chemiczny substancji (w znaczeniu fizycznym) jest to wyszczególnienie pierwiastków i związków chemicznych, z jakich składa się ta substancja. Uwzględnia on również procentową zawartość poszczególnych substancji chemicznych w danej substancji - wagową, objętościową lub molową. Czystość substancji – procentowa zawartość wagowa głównej substancji stanowiącej dany produkt, po odjęciu od niej wszystkich zanieczyszczeń towarzyszących jej w tym produkcie. Najczęściej produktem, którego czystość określa się, jest pojedynczy związek chemiczny, ewentualnie może to być ściśle określona mieszanina związków chemicznych (np. roztwór wodny o określonym stężeniu). Stopniowana jest poprzez kolejne rzędy wielkości i służy do klasyfikacji produktów, surowców lub odczynników w celach handlowych lub technologicznych. W przypadku technologii i konkretnych procedur reakcji wymagana może być nie tylko minimalna czystość potrzebna do osiągnięcia zamierzonego efektu, ale na skalę przemysłową również maksymalna – aby nie podrażać kosztów produkcji. Zazwyczaj wraz ze wzrostem czystości substancji, jeszcze szybciej rośnie jej cena, jednak dla różnych substancji koszty uzyskania tej samej czystości mogą być bardzo różne. Np. koszt uzyskania żelaza o czystości 99,9% jest znacznie wyższy od rtęci o czystości 99,9999%.

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z klasyfikacją substancji chemicznych, ich produkcją i dystrybucją oraz określająca zasady działania i kompetencje Inspektora do Spraw Chemicznych. Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: Zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

  Toksykometria - dział toksykologii zajmujący się badaniem ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyku, a efektem jego toksycznego działania na organizm, czyli badaniem stopnia szkodliwości poszczególnych substancji chemicznych. Celem badań toksykometrycznych jest określenie bezpiecznych, dla człowieka i środowiska, stężeń substancji toksycznych. Ilościowa charakterystyka działania trucizn pomaga też wyjaśnić mechanizmy ich działania toksycznego i wypracować metody zapobiegania i leczenie zatruć. Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje:

  Chemiczna analiza ilościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, molach, valach lub innych i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Jest wiele specyficznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w zależności od chemicznych lub fizycznych właściwości badanych substancji. Preparatyka chemiczna – dział chemii, obejmujący szczegółowe opisy metod laboratoryjnego otrzymywania związków chemicznych lub preparatów chemicznych (mieszanin związków), w tym opisy wykorzystywanych reakcji chemicznych, np. (syntez organicznych, stosowanej aparatury laboratoryjnej, metod wyodrębniania pożądanych produktów z mieszanin z nieprzereagowanymi substratami oraz ich oczyszczania (np. adsorpcja, chromatografia preparatywna, ekstrakcja, destylacja, destylacja z parą wodną, krystalizacja i rekrystalizacja, resublimacja).

  Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:

  Metabolity wtórne – grupa związków organicznych, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu. Synteza związków określanych jako metabolity wtórne jest charakterystyczna dla roślin wyższych, grzybów i bakterii. Poznano kilkadziesiąt tysięcy związków zaliczanych do metabolitów wtórnych. Szacuje się, że może istnieć około 200 000 takich związków. W przypadku niektórych związków chemicznych występujących w komórkach roślinnych, ocena czy jest on bezpośrednio niezbędny do działania organizmu jest trudna.

  Popiół – stała pozostałość po spaleniu substancji organicznej, np. paliw stałych lub ciekłych, czy masy organizmów żywych. Popiół jest produktem wtórnym, otrzymywanym przez działanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Zawiera większość pierwiastków, które się w nim znajdowały, choć wchodzą one po spopieleniu w skład innych związków chemicznych. Część reakcji zachodzących podczas spalania może prowadzić do powstania substancji lotnych, te nie wchodzą więc w skład popiołu. Chemiczna analiza jakościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Zazwyczaj wykorzystuje się charakterystyczne reakcje chemiczne dla poszczególnych grup związków.

  Elektrochemia – dział chemii fizycznej, zajmujący się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych, a także w mniejszym stopniu własnościami elektrycznymi związków chemicznych. Roztwór – homogeniczna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Skład roztworów określa się przez podanie stężenia składników. W roztworach zwykle jeden ze związków chemicznych jest nazywany rozpuszczalnikiem, a drugi substancją rozpuszczaną. Który z dwóch związków uznać za rozpuszczalnik, jest właściwie kwestią umowną, wynikającą z praktyki i tradycji.

  Dodano: 18.01.2010. 18:59  


  Najnowsze