• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Model zbiorowego lądowania ptaków opracowany w ramach badań finansowanych ze środków unijnych

  28.11.2008. 12:34
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Węgierski naukowiec opracował matematyczny model, który precyzyjnie odzwierciedla zbiorowe lądowanie stada szpaków. Badania prowadzone były w ramach projektu STARFLAG (Szpaki w locie: analiza schematów poruszania się grup zwierzęcych), finansowanego z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, którego wyniki opublikowano w elektronicznej wersji czasopisma Proceedings of the Royal Society B.

  Szpaki to gatunek inwazyjny małych ptaków śpiewających, zamieszkujący obszary Europy, Azji i Afryki. Dr Istv n Daruka z Uniwersytetu Eötvös na Węgrzech oraz Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii badał lot stad liczących około 200 osobników. Aby opisać liczbowo ruch i lądowanie ptaków, stworzył model teoretyczny zawiłych interakcji pomiędzy szpakami w trakcie zbiorowego lądowania (czas kilku sekund pomiędzy lotem w pozycji horyzontalnej a dotknięciem ziemi).

  "Oprócz powietrznego piękna - czytamy w raporcie - dobrze skoordynowane, niemal natychmiastowe zwroty stada, jego zaawansowane, zbiorowe manewry mające na celu uniknięcie drapieżnika, jego obszerne pokazy powietrzne oraz zbiorowe lądowania, przedstawiają nie lada wyzwanie dla modelowania tak podstawowego, jak i fenomenologicznego."

  Modelowanie ruchów ptaków musi uwzględniać położenie osobników, ich kierunek, prędkość, gęstość stada, jego uporządkowanie i kształt. Przyjmuje się zjawisko przyciągania na większą odległość (po to by zbudować stado) przy jednoczesnym zjawisku odpychania na mniejszą odległość (po to by uniknąć kolizji). Istniejące modele, zarówno te dwu- jak i trójwymiarowe, zajmowały się konkretnie ruchami stada w reakcji na obecność drapieżnika, ale nie brały pod uwagę aspektów otaczającego krajobrazu.

  Model dr Daruki sprawdzony został podczas obserwacji w terenie i z powodzeniem przewidywał delikatny proces zbiorowego lądowania w trakcie lotów w poszukiwaniu pokarmu, uwzględniając przy tym cechy krajobrazu. Jest to pierwsza analiza prezentująca model ilościowy wraz z opisem zbiorowego lądowania stad ptasich.

  "Te bardzo bogate i zróżnicowane zjawiska stadne stanowią żyzny grunt dla dalszych prób modelowania fizycznego i opisu biologicznego" - mówi autor.'

  Projekt STARFLAG, który otrzymał finansowanie z UE na kwotę około 1 mln EUR, miał na celu stworzenie trójwymiarowych, matematycznych modeli opisujących schematy ruchowe grup zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem stad szpaków. Miało to na celu umożliwienie zrozumienia zbiorowych ruchów stad w odniesieniu do zachowania się poszczególnych osobników. Zrozumienie biologicznych podstaw tych relacji może okazać się pomocne w pogłębieniu wiedzy na temat zachowań grupowych ludzi. Modele matematyczne opracowane w ramach projektu można by zastosować w badaniu zbiorowych wyborów o charakterze ekonomicznym dokonywanych przez ludzi.

  Więcej informacji:

  Proceedings of the Royal Society B
  http://publishing.royalsociety.org

  Uniwersytet Genewski
  http://www.unige.ch

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Algorytm stada – technika, która daje grupie obiektów (ang. boids) realistyczne zbiorowe zachowanie, podobne do stada ptaków, ławicy ryb albo roju pszczół. Został wymyślony przez Craiga Reynoldsa, który po raz pierwszy przedstawił go światu w roku 1987 na konferencji SIGGRAPH. Zauważył on, że łącząc kilka względnie prostych reguł można symulować bardzo skomplikowane, realistycznie wyglądające zachowania stadne. Próby podejścia i lądowania – (ang. Approach and Landing Tests – ALT) były serią prób wykonanych na orbiterze testowym Enterprise, przy pomocy Boeinga 747 SCA. Miały one na celu sprawdzenie zachowania się orbitera w trakcie lądowania oraz podczas transportu na grzbiecie Boeinga 747. Celność lądowania - najważniejszą i najstarszą konkurencją w spadochroniarstwie były skoki indywidualne na celność lądowania. Pierwsze międzynarodowe zawody spadochronowe w skokach na celność lądowania zorganizowano w 1919 roku w Stanach Zjednoczonych. W Europie pierwsze zawody spadochronowe na celność lądowania rozegrano w Rzymie w 1922 roku. Zwycięzca zawodów Maddaluno lądował w odległości 79 m od celu. W tej konkurencji ocenie podlegało lądowanie w odległości do 300 m. W miarę wzrostu poziomu sportu spadochronowego odległość tę stopniowo zmniejszano do 100 m, a później do 25 i 10 m. W chwili obecnej odległość ta wynosi 16 cm, a średnica centrum koła to tylko 2 cm. Zawodnicy wyskakują z wysokości 1100 m, wysokość może być obniżona maksymalnie do 700 m. Każdy zawodnik lub zespół sam sobie wybiera punkt wyskoku. W kolejkach pucharowych lepszy zawodnik w parze może sobie wybrać punkt wyskoku. Przy lądowaniu skoczków maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru przy ziemi wynosi pomiędzy 6 m/s a 8 m/s. Wynik jest mierzony elektronicznie przez przyrząd do automatycznego pomiaru. W celu uniknięcia obrażeń zawodnicy muszą używać odpowiedniego obuwia. Również w celu uzyskania dokładnego wyniku obuwie to musi być specjalnie zaostrzone od strony pięty. Lepszy wynik to mniejsza odległość w centymetrach od środka przyrządu elektronicznego do pomiaru.

  Prędkość lądowania to prędkość z jaką statek powietrzny (np. samolot) rozpoczyna lądowanie, zazwyczaj około 5% większa od prędkości minimalnej. Prędkość lądowania jest niższa niż prędkość startowa Psychologiczna teoria decyzji jest systemem twierdzeń o zachowaniu się człowieka w czasie rozwiązywania zadań decyzyjnych. Przy analizie i wyjaśnianiu czynności, jakie człowiek podejmuje w procesie decyzyjnym, uwzględnia się strukturę zadań decyzyjnych oraz strukturę cech decydenta. Wykorzystuje rezultaty badań empirycznych w celu tworzenia modeli matematycznych opisujących procesy decyzyjne.

  Cmentarz ewangelicki w Stadłach - cmentarz wyznaniowy, z 1873 roku, znajdujący się w Stadłach. Pochowano na nim kolonistów niemieckich, zamieszkujących Sądecczyznę w latach 1783 - 1945. Przyziemienie, etap lądowania statku powietrznego polegający na dotknięciu kołami powierzchni pasa. Następuje po wytrzymaniu czyli etapie lądowania, podczas którego statek powietrzny leci po torze poziomym ze stopniowo zmniejszającą się prędkością lotu wskutek zmniejszania ciągu zespołu napędowego czemu towarzyszy spadek siły nośnej i powolne (1 m/s) opadanie, a poprzedzający dobieg, mierzony od punktu dotknięcia powierzchni lądowiska kołami podwozia.

  Wędrówki zwierząt, migracje zwierząt – zazwyczaj sezonowe i regularne przemieszczanie się zwierząt (osobników, stad lub całych populacji) na różne odległości. Migracje występują u wszystkich kręgowców i u niektórych bezkręgowców. Zwierzęce wędrówki klasyfikowane są według kilku kryteriów. Kryteria podobieństwa modeli doświadczalnych zjawisk lub układów fizycznych, to uzyskane dzięki analizie ich modeli matematycznych zasady pozwalające ustalić czy opisywane zjawisko oraz jego doświadczalna realizacja w sytuacji modelowej mogą być uważane za tożsame. Innymi słowy badamy małą kopię układu (model samolotu w tunelu aerodynamicznym, rozpiętość skrzydeł 1 m), a chcemy wyciągać wnioski na temat zachowania się dużego obiektu (prawdziwy samolot, rozpiętość skrzydeł 120 m). Okazuje się, że pomiędzy takimi układami nie zachodzi prosta zależność polegająca na pomnożeniu wyników pomiarów, np. prędkości gazów razy skala modelu.

  Negocjacje zbiorowe – negocjacje prowadzone między pracodawcą (grupą pracodawców, organizacjami pracodawców) a wybranymi przedstawicielami pracowników. Są one prowadzone w celu ustalenia warunków pracy i zatrudnienia oraz ułożenia stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami lub ich organizacjami. W negocjacjach zbiorowych biorą często udział niezależni eksperci lub na przykład przedstawiciele rządu. Zakres zagadnień objętych procedurą negocjacji zbiorowych, strony uprawnione do ich prowadzenia, przebieg rokowań są regulowane przez prawo.

  Stado – grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej. Łączenie się osobników w stada jest najczęściej związane z rozrodem. Do zwierząt stadnych należy wiele gatunków kręgowców, głównie spośród ssaków, ptaków i ryb. U wilków i dzików stado nazywane jest watahą. Duże stado ryb to ławica.

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Nowy Sącz-Stadłoparafia luterańska w Nowym Sączu, należąca do diecezji katowickiej. Mieści się przy ulicy Pijarskiej.

  Dodano: 28.11.2008. 12:34  


  Najnowsze