• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemieccy fizycy otrzymują grant ERBN dla doświadczonych naukowców

  27.01.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwóch naukowców z Uniwersytetu w Stuttgarcie, Niemcy, otrzymało granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla zaawansowanych naukowców o wartości 2,4 mln EUR każdy za swoje przełomowe prace w dziedzinie fizyki.

  Profesor Tilman Pfau, który kieruje 5. Instytutem Fizyki, został wyróżniony za badania naukowe nad kontrolą korelacji kwantowych między gazami kwantowymi dalekiego zasięgu. Profesor Jörg Wrachtrup z 3. Instytutu Fizyki otrzymał grant za zastosowanie ośrodków skaz w diamentach w technologii kwantowej. Eksperci twierdzą, że obydwa obszary badań niosą ogromne możliwości do wykorzystania w transmisji danych i opracowaniu komputerów kwantowych zapewniających bezpieczny transfer danych i dużą moc obliczeniową.

  Rektor Uniwersytetu w Stuttgarcie, profesor Wolfram Ressel podkreśla, że fizyka kwantowa zdobyła silną pozycję w badaniach naukowych w Stuttgarcie. "Ogromnie cieszymy się, że ta wiedza specjalistyczna zyskała uznanie ERBN, czego wyrazem są aż dwa granty dla doświadczonych naukowców" - powiedział profesor Ressel. "To również wymowny skutek naszej propozycji 'Inicjatywy doskonałości' złożonej przez niemieckie władze federalne i stanowe. Wskazuje na naszą doskonałą pozycję międzynarodową w fizyce kwantowej, również we współpracy z innymi partnerami naukowymi."

  Profesor Pfau otrzymał grant ERBN dla zaawansowanych naukowców za swoje badania w ramach projektu LIQAD (Współdziałające systemy i urządzenia kwantowe dalekiego zasięgu). Najmniejszą jednostką informacji jest zasadniczo bit, który może przyjąć wartość 0 lub 1. Te dwie wartości mogą również reprezentować prawdę lub fałsz, prawą lub lewą stronę. Era informacji wywodzi się właśnie z wymiany i sprawnego przetwarzania tego typu jednostek informacji. Granicę maksymalnej wydajności przetwarzania danych osiągnąć można poprzez wykorzystanie najmniejszej jednostki, jaka jest dostępna w przyrodzie - pojedynczego kwantu.

  Nowe rodzaje komponentów kwantowych mają wysyłać, odbierać, przechowywać i przetwarzać kwantowe nośniki informacji. Zatem istnieją większe możliwości dla bezpiecznego transferu danych i przetwarzania informacji kwantowych.

  Podejście przyjęte przez profesora Pfau i jego zespół koncentruje się na wykorzystaniu gazów atomowych do transferu danych. Naukowcy wykorzystują efektywną absorpcję do wzbudzania fotonów w gazach atomowych. Atomy w stanie wzbudzonym wchodzą ze sobą w interakcje przed wzbudzeniem, zatem atom wraca do stanu o niższej energii i następuje emisja światła w postaci fotonu. Naukowcy twierdzą, że kluczowe znaczenie ma przeprowadzenie procesu w możliwie najczystszej formie. Kładą szczególny nacisk na zastosowanie ultrazimnych chmur atomów oraz mikroparowych ogniw szklanych do zastosowań w temperaturze pokojowej.

  Profesor Wrachtrup otrzymał swoje stypendium za prace nad projektem SQTEC (Technologie spinu kwantowego - kwantowa technologia spinu elektronu). Wraz ze swoim zespołem wykorzystuje diamenty ze względu na ich wyjątkową twardość i przezroczystość optyczną. Będzie wprowadzać atomowe zanieczyszczenia do diamentów. Atomy te stanowią idealny punkt wyjścia dla technologii kwantowej. Grant ERBN umożliwi profesorowi Wrachtrupowi i jego zespołowi zrealizowanie wymagających pod względem technicznym aspektów procesu, takich jak wprowadzenie zanieczyszczeń do diamentów z niemal atomową precyzją.

  Ich prace doprowadzą do powstania złożonych stanów kwantowych, co zapewni realność aplikacji. Ośrodki skaz w diamentach są na przykład doskonałymi sensorami zewnętrznych pól magnetycznych, a zatem można je wykorzystywać do tworzenia nanosond do wykrywania pól magnetycznych pojedynczego elektronu i spinów jądrowych o rozdzielczości przestrzennej poniżej jednego nanometra. Fizycy będą mogli wówczas wykorzystać te informacje do ustalenia struktur złożonych materiałów lub molekuł z niespotykaną dotąd dokładnością.

  Co zadecydowało o przyznaniu naukowcom grantów ERBN? Wyniki ich owocnych prac zostały opublikowane w liczących się międzynarodowych czasopismach, a poza tym udało im się zdobyć zainteresowanie opinii publicznej.

  Wypowiadając się na temat stypendiów, Minister ds. Nauki Badenii-Wirtembergii, profesor Peter Frankenberg stwierdził: "Decyzja ERBN to zaszczyt i ogromny sukces zarówno obydwu naukowców, jak i Uniwersytetu w Stuttgarcie. Stypendium jest również wyznacznikiem wysokiej pozycji Badenii-Wirtembergii w dziedzinie badań podstawowych. W ramach 3. konkursu ERBN przyznała grant dla zaawansowanych naukowców w sumie sześciu naukowcom z Badenii-Wirtembergii."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Artur Ekert (ur. 19 września 1961 we Wrocławiu) – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje on stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu.

  Ultrazimne atomy – termin używany do opisania gazu atomów o temperaturach bliskich 0 kelwina (zera bezwzględnego). Za graniczną temperaturę poniżej, której układ nazywamy ultrazimnym przyjmuje się 1 mK, podczas gdy zimnym nazywamy gaz, którego temperatura jest mniejsza niż 1 K. Temperatury otrzymywanych powszechnie w laboratoriach ultrazimnych gazów atomów mieszczą się pomiędzy 1 μK a 1 nK (1 × 10 – 1 × 10 K), przy czym udało się również otrzymać gazy o temperaturach poniżej 500 pK (500 × 10K). W tak niskich temperaturach klasyczny opis gazów zawodzi, ponieważ zjawiska kwantowe zaczynają odgrywać dominującą rolę, a co za tym idzie, do poprawnego opisu badanych układów należy używać mechaniki kwantowej. Kwantowa natura w reżimie ultraniskich temperatur przejawia się m.in. występowaniem kondensacji Bosego-Einsteina w przypadku atomów bozonowych lub zdegenerowanych gazów Fermiego, kiedy atomy są fermionami. Gazy ultrazimnych atomów znalazły też zastosowania w optyce nieliniowej, dokładnych pomiarach kwantowych właściwości pojedynczych atomów, inżynierii stanów kwantowych, precyzyjnej spektroskopii i zegarach atomowych.

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  Bramki kwantowe – proste elementy wykonujące podstawowe obliczenia przeprowadzane przez algorytmy kwantowe. Bramki kwantowe stanowią podstawowe operacje realizowane przez komputery kwantowe i służą do przetwarzania informacji kwantowej. Bramki kwantowe na schematach obwodów kwantowych oznaczamy za pomocą ramek, a w obliczeniach stosujemy postać macierzy unitarnych.

  Harald Weinfurter (ur. 14 maja 1960 w Steyr) – profesor fizyki w Uniwersytetecie Ludwiga Maximiliana (niem. Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, Uniwersytet Monachijski). Specjalista w dziedzinie eksperymentów dotyczących podstaw mechaniki kwantowej, a w szczególności: kwantowej interferometrii ze skorelowanymi fotonami, kwantowego splątania, nierówności Bella, kwantowej komunikacji i przetwarzania informacji, kwantowej kryptografii i metrologii.

  Leonard Susskind (ur. 1940) – amerykański fizyk. Jest profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Stanforda. Jego badania obejmują teorię strun, teorię pól kwantowych, statystyczną mechanikę kwantową i kosmologię kwantową. Jest członkiem NAS, Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki oraz innych organizacji międzynarodowych o charakterze naukowym.

  Dodano: 27.01.2011. 18:17  


  Najnowsze