• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Popiół do walki z zanieczyszczeniem środowiska

  29.11.2009. 14:04
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Polscy naukowcy chcą wykorzystać odpad powstający podczas spalania węgla kamiennego do walki z zanieczyszczeniem środowiska. Popiół ma zostać przetworzony w granulat, który będzie można użyć jako sorbent pochłaniający m.in. ropę naftową i inne ropopochodne substancje. Szczegóły projektu oraz wstępne wyniki prac badawczych zaprezentowano na pierwszej wirtualnej konferencji, zorganizowanej przez Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET (wirtualnakonferencja.pl). Patronem medialnym imprezy jest serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

  Popiół lotny to odpadowy produkt powstający podczas spalania węgla kamiennego w elektrociepłowniach. Materiał ten w przeważającej części jest utworzony z tlenków krzemu, glinu i żelaza. Tradycyjnie popioły lotne są wykorzystywane przez przemysł, jako materiał budowlany, używany przy konstrukcji dróg, produkcji betonu czy spoiw bezcementowych.
  Naukowcy z Politechniki Częstochowskiej zamierzają wykorzystać lotny popiół jako podstawę nowego typu pochłaniacza niebezpiecznych dla środowiska związków chemicznych.

  Trwające już od jakiegoś czasu prace badawcze są realizowane dzięki finansowemu wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  W ramach realizowanego projektu lotny popiół ma zostać przetworzony w porowaty granulat o wielkość ziaren od 0,5 do 6 milimetrów. Następnie materiał ten zostanie poddany serii fizykochemicznych testów, których celem będzie określenie właściwości nowo opracowanego sorbentu.

  W etapie laboratoryjnym badań, wykorzystując zaawansowaną aparaturę analityczną, naukowcy wyselekcjonują najlepiej funkcjonującą frakcję granulatu - o najlepszych właściwościach pochłaniających oraz określone zostaną typy substancji, które absorbowane są przez granulat. Właściwości nowego sorbentu zostaną szczegółowo porównane z dostępnymi handlowo preparatami, które już dziś są stosowane przez odpowiednie służby do neutralizacji zanieczyszczeń chemicznych.

  Potem nowy preparat zostanie przetestowany przez służby zajmujące się oczyszczaniem chemicznych skażeń środowiska naturalnego, np. usuwaniem bardzo niebezpiecznych plam oleju czy innych ropopochodnych cieczy z powierzchni dróg.

  Według naukowców, sorbent wytworzony z elektrociepłowniczych odpadów stanowić będzie doskonałą alternatywę dla dziś dostępnych preparatów, w dodatku "podwójnie" ekologiczną, bo ze szkodliwego odpadu wytworzony zostaje produkt służący do oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń chemicznych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Popiół lotny – drobnoziarnista frakcja popiołów, powstających w czasie spalania paliw, tylko częściowo zatrzymywanych w instalacjach oczyszczania spalin (np. w elektrofiltrach). Jest wprowadzana do atmosfery bezpośrednio z emitorów (np. kominów elektrociepłowni) lub unoszona przez wiatr z powierzchni hałd. W czasie emisji spalin odgrywają rolę czynnika odsiarczającego. Głównymi składnikami popiołów lotnych są Al2O3 i SiO2. Wśród innych składników wymienia się m.in. chlorki, CaO, SO3, P2O5, Fe2O3. Są stosowane m.in. do produkcji betonu (np. bloczków budowlanych), cementu portlandzkiego i pucolanowego, geopolimerów. Popiół – stała pozostałość po spaleniu substancji organicznej, np. paliw stałych lub ciekłych, czy masy organizmów żywych. Popiół jest produktem wtórnym, otrzymywanym przez działanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Zawiera większość pierwiastków, które się w nim znajdowały, choć wchodzą one po spopieleniu w skład innych związków chemicznych. Część reakcji zachodzących podczas spalania może prowadzić do powstania substancji lotnych, te nie wchodzą więc w skład popiołu. Grunt – zespół cząstek mineralnych (niekiedy z substancją organiczą) w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony przez rozcieranie w ręku. Grunt składa się z fazy suchej, gazowej (powietrze, a niekiedy inne gazy) oraz ciekłej (najczęściej woda). Termin gruntu stosuje się także przy mieszankach zawierających materiały wytworzone przez człowieka, ale wykazujące podobne właściwości (np. żużle, popioły lotne).

  Popiołomierz – urządzenie służące do pomiaru jakości węgla kamiennego (lub innego paliwa stałego np węgla brunatnego lub lignitu), poprzez pomiar zawartości substancji niepalnych, a więc nie podlegających procesowi spalania. Początkowo były to tylko urządzenia radiometryczne wymagające do pracy źródła promieniowania jonizującego gamma. Działanie takich urządzeń zostało oparte na pomiarze pochłaniania dwóch wiązek promieniowania o różnych energiach. Niskoenergetyczna wiązka promieniowania, zostaje osłabiona przez popiół, którego liczba atomowa jest wielokrotnie większa od liczby atomowej substancji palnej oraz od warstwy węgla na taśmociągu. Natomiast osłabienie wiązki wysokoenergetycznej zależeć będzie niemal wyłącznie od masy powierzchniowej węgla. Dzięki temu można z dużą dokądnością, w sposób ciągły (np na taśmociągu) mierzyć zawartość popiołu w węglu. Sozologia (gr. sódzo=ochraniam, sódzein=ochraniać + lógos=nauka) - nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, bada przyczyny i skutki przemian w naturalnych lub zmienionych przez człowieka układach przyrodniczych, zachodzących na skutek procesów antropogenicznych. Poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska, w zakresie środowiska wodnego zajmuje się jego ochroną przed zanieczyszczeniem, eutrofizacją i degradacją wód. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska.

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Cement pucolanowy – cement otrzymywany z klinkieru portlandzkiego, pucolany i siarczanu wapnia; najczęściej jest to: klinkier portlandzki, popiół lotny (popiół będący odpadem przy spalaniu węgla w elektrowniach) i gips. Cement pucolanowy posiada własności podobne do cementu hutniczego, czyli niskie ciepło hydratacji i większą odporność na działanie wód agresywnych (zwłaszcza na agresję siarczanową).

  Sadza (pot. kopeć) – produkt powstający w trakcie niepełnego spalania paliw i innych materiałów zawierających w swoim składzie chemicznym znaczne ilości węgla. Głównym, choć nie jedynym składnikiem sadzy jest amorficzna postać węgla. Oprócz tego sadza zawiera zwykle drobne struktury grafitopodobne, niewielkie ilości fulerenów i struktur fulerenopodobnych oraz resztki spalanych substancji organicznych, np: tłuszcze i popiół. Podatek ekologiczny to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska, wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

  Granulat to jedna ze stałych postaci leku. Jest to mieszanina sproszkowanych substancji leczniczych i pomocniczych uformowana w jednolite grudki (ziarenka) o nieregularnym kształcie i wielkości 0,5 - 3,2 mm. Grudki te mogą być powlekane.
  Granulaty w lecznictwie są stosowane jako gotowy lek, do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, a także jako półprodukt do produkcji tabletek. W przemyśle spożywczym również wykorzystuje się formę granulatu. Postać taką mają np. niektóre słodycze.

  Właściwość fizyczna – cecha substancji, z wyłączeniem właściwości chemicznych, czyli ujawniających się w reakcjach chemicznych.

  Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne). Rekonsolidacja jest to sztuczne umocnienie, zagęszczenie gruzowiska zawałowego poprzez wtłaczanie w to gruzowisko odpadów przemysłowych w postaci zawiesin. Zawiesinami mogą być popiół zmieszany z wodą powodujący doszczelnienie zrobów i polepszający warunki stropowe. Wtłaczanie odpadów do zawału realizowane jest za pomocą rur perforowanych w spągnicy obudowy ścianowej zmechanizowanej.

  Hałda, zwałowisko (śl. houda, berga) – antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką. Hałdy są nieużytkami. Usypane są z nieposzukiwanych surowców i większość z nich stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego przez wiele lat, z tego względu prowadzona jest ich rekultywacja i zagospodarowanie, w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania.

  Dodano: 29.11.2009. 14:04  


  Najnowsze