• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Terenowe laboratoria WCB ds. bezpieczeństwa jądrowego obchodzą 10. rocznicę

  17.06.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 15 czerwca Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU) Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii przy Komisji Europejskiej wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) świętowały dziesięciolecie monitorowania bezpieczeństwa regenerowanego paliwa jądrowego w swoich laboratoriach terenowych w Sellafield, Wlk. Brytania i w La Hague, Francja. Wydarzenie zorganizowane w ITU WCB w Karlsruhe, Niemcy, zgromadziło około 120 profesjonalistów zajmujących się zabezpieczeniami nuklearnymi, aby omówić najnowsze osiągnięcia w dziedzinie.

  WCB zarządza laboratoriami w zakładach regenerujących, aby zapewnić zgodność zakładu z wymogami bezpieczeństwa nuklearnego i uniknąć niepotrzebnego transportu. Materiały nuklearne przetwarzane w tych zakładach stanowią 80% regenerowanego, zużytego paliwa na świecie. Laboratoria umożliwiają inspektorom Komisji Europejskiej i naukowcom WCB skuteczniejsze niż przedtem analizowanie próbek.

  Regeneracja zużytego paliwa jądrowego to bardzo delikatna sprawa. Paliwa jądrowe są spalane w elektrowniach w taki sposób, aby ich produktów ubocznych nie można było wykorzystać do stworzenia broni. Niemniej aby optymalnie wykorzystać materiał rozszczepialny (np. uran) zużyte paliwo musi przejść regenerację. Należy ją przeprowadzić w taki sposób, by nowe materiały znowu były bezużyteczne dla kogoś dążącego do zbudowania broni.

  Globalne problemy z zachowaniem bezpieczeństwa, niezadeklarowana działalność jądrowa i polityczne niewiadome dotyczące państw dążących do budowy elektrowni jądrowych sprawiły, że ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej staje się monitorowanie i zabezpieczanie materiałów nuklearnych. W przypadku obiektów obsługujących duże ilości materiałów nuklearnych oznacza to konieczność wprowadzenia środków pozwalających jak najszybciej wykrywać wszelkie odchylenia w zastosowaniu materiałów. "Zabezpieczenia Euratom" służą do sprawdzania, czy materiał nuklearny w UE nie jest wykorzystywany niezgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i czy UE oraz i inne państwa stosują określone środki zabezpieczające.

  Laboratoria terenowe powstały po to, by regenerowany materiał nuklearny nie mógł być wykorzystywany do innych celów niż zadeklarowane i pokojowe. "Bezpośrednia weryfikacja fizyczna materiału nuklearnego w zakładach regeneracyjnych przez ekspertów WCB ma zasadnicze znaczenie dla zdolności wykrywania odchyleń" - oświadcza dyrektor generalny WCB, Roland Schenkel. "Potrzebne są międzynarodowe starania i odpowiednia wiedza ekspercka w celu lepszego zabezpieczenia globalnych rezerw materiału rozszczepialnego i zapobiegania nielegalnej działalności."

  Każdego roku w Sellafield i La Hague regenerowanych jest około 2.000 ton zużytego paliwa (odpowiednik zużycia 70 reaktorów jądrowych). Każdego roku ITU WCB wykonuje analizy około 800 próbek. Po przetestowaniu próbek eksperci Euratomu oceniają wyniki. Analitycy ITU WCB pracują na miejscu przez ponad 40 tygodni w roku, aby próbki były pobierane w regularnych odstępach. Próbki są inwentaryzowane, co jest istotne dla "księgowości jądrowej". Warto nadmienić, że analitycy i inspektorzy sprawdzają próbki niezależnie od operatora zakładu.

  Po 10 latach działalności niezależne analizy wykonywane w laboratoriach terenowych nadal pełnią kluczową rolę w ochronie bezpieczeństwa unijnych obywateli.

  Potrzebna jest wiedza inspektorów na temat nowych technik wykrywania oraz sprzętu, aby zadbać o to, by państwa przestrzegały swoich zobowiązań do nierozprzestrzeniania. WCB szkoli ekspertów ds. bezpieczeństwa z Euratomu i IAEA. Ponadto WCB pomogło uruchomić podobny obiekt w Rokkasho, Japonia, jedyne tego typu laboratorium poza obszarem UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reaktor postępującej fali (ang. Traveling Wave Reactor - TWR) – typ reaktora jądrowego VI generacji w którym materiały rodnetransmutowane w paliwo wraz z wypalaniem materiału rozszczepialnego. Główną zaletą TWR, która wyróżnia ten typ reaktora od reaktorów prędkich, jest zdolność do wykorzystania paliwa bardzo wydajnie bez potrzeby wzbogacania uranu, ani przetwarzania go. Zamiast tego można używać uranu zubożonego, naturalnego, toru, zużytego paliwa z reaktora lekkowodnego, albo jakiejś kombinacji tych materiałów. Nazwa (postępująca fala) nawiązuje do faktu, że rozszczepienie nie następuje w całym rdzeniu, lecz zostaje ograniczone do strefy, która powoli przemieszcza się (postępuje) przez rdzeń z biegiem czasu. Reaktor teoretycznie może działać samwystarczalnie przez dziesięciolecia, bez dostarczania paliwa ani usuwania zużytego paliwa z reaktora. Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie. Zbiornik ciśnieniowy reaktora jądrowego – grubościenny zbiornik ciśnieniowy w którym znajduje się rdzeń reaktora jądrowego, czyli zespoły elementów (kasety) paliwowych zawierających materiał rozszczepialny, a także pręty kontrolne i sterujące. Podstawowy element reaktora jądrowego o konstrukcji zbiornikowej (PWR, BWR), który nie występuje w reaktorach typu kanałowego (CANDU, RBMK). tanowi jedną z osłon bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych.

  Materiał jądrowy – rudy, materiały wyjściowe (źródłowe) lub specjalne materiały rozszczepialne, o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (IAEA) , zwanego "Traktatem Euratom". W Polsce sposoby zabezpieczeń materiałów jądrowych określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004. Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO.

  Cykl paliwowy (cykl paliwowy reaktorów jądrowych) – zamknięty lub otwarty system operacji i procesów technologicznych, obejmujący wydobycie rud zawierających materiały rozszczepialne, ich transport, wytwarzanie paliwa jądrowego, wypalanie paliwa w reaktorze jądrowym oraz przetwarzanie i składowanie odpadów promieniotwórczych. Bezpieczeństwo jądrowe ogarnia całokształt zagadnień i działalności naukowo-techniczno-organizacyjnych związanych z zabezpieczaniem i ochroną społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi, lub mogącymi wynikać, z awarii, uszkodzeń lub obecności systemów, obiektów, urządzeń i materiałów będących źródłem promieniowania radioaktywnego.

  Obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska. Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  G4 (G 4) – grupa czterech państw dążących do uzyskania stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ich współpraca ma jedynie charakter wzajemnego poparcia i koordynacji działań w osiągnięciu wspólnego celu.

  Samochód bezpieczeństwa (ang. safety car, w Stanach Zjednoczonych określany mianem pace car) – samochód, który w wyścigach samochodowych i motocyklowych ogranicza prędkość pojazdów biorących udział w zawodach. Samochód bezpieczeństwa wyjeżdża na tor w przypadku nieoczekiwanych, niebezpiecznych zdarzeń na torze, na przykład wypadków czy drastycznych załamań pogody. Prędkość utrzymywana przez samochód bezpieczeństwa, choć niższa niż tempo wyścigowe, musi być i tak dość wysoka, by zapobiec nadmiernemu oziębieniu się opon pojazdów biorących udział w wyścigu. Dlatego też kierowcą samochodu bezpieczeństwa zawsze jest profesjonalny kierowca wyścigowy.

  Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu, European Maritime Safety Agency (EMSA), powstała po katastrofie tankowca Erika. Agencja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na morzu, zmniejszenie ilości katastrof morskich oraz zanieczyszczeń środowiska pochodzących od statków. Cele te realizowane są poprzez fachową pomoc Komisji Europejskiej w zakresie wymagań technicznych stawianych statkom. Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (skrót: EKBiO, ang. European Security and Defence College, ESDC) - kolegium utworzone w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy wspólnego działania Rady. EKBiO jest obecnie zorganizowane jako sieć instytucji w Unii Europejskiej. Jego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (dawniej: europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) wśród personelu cywilnego i wojskowego. W chwili obecnej Kolegium przygotowuje program i moduły szkoleniowe dla przyszłego personelu kierowniczego.

  Normatyw Materiałowy - dokument określający ilość i rodzaj materiału (elementu, części, zespołu itp.), przydzielanego dla konkretnych działów zakładu produkcyjnego. Urząd Bezpieczeństwa – powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w Polsce w okresie stalinizmu (1944–1956). Nazwa pochodzi od jednostek terenowych, czyli Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych i Gminnych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Na szczeblu centralnym struktura posiadała rangę ministerstwa, były to kolejno:

  Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, powstała w Gdańsku w 2008 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa. Departament Energii Stanów Zjednoczonych lub ang. The United States Department of Energy (DOE) – to urząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki zajmujący się problemami energii i bezpieczeństwa materiałów nuklearnych. Do zadań DOE należą: amerykański program broni nuklearnych, produkcja reaktorów atomowych dla amerykańskiej floty, oszczędność energii, badania w zakresie energii, odpady promieniotwórcze, i krajowa produkcja energii.

  Dodano: 17.06.2010. 21:12  


  Najnowsze