• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wrocławskie pismo Colloquium Mathematicum na liście filadelfijskiej

  12.09.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pismo "Colloquium Mathematicum" wrocławskich matematyków zostało włączone do bazy czasopism filadelfijskiego Institute for Scientific Information (ISI) - poinformował na swojej stronie Uniwersytet Wrocławski. Tzw. lista filadelfijska jest wykazem periodyków z całego świata o największym naukowym znaczeniu.

  Instytut Filadelfijski (ISI) określa wskaźnik siły oddziaływania danego pisma naukowego (imapct factor) na podstawie liczby cytowań artykułów w nim opublikowanych. Uwzględniane są wyłącznie cytowania w pismach figurujących w bazie instytutu. Wskaźnik ten uznawany jest za jeden z najbardziej miarodajnych indeksów służących do oceny pism naukowych, a także dokonań uczonych. Im wyższy wskaźnik czasopisma, które przyjęło artykuł do druku, tym większe uznanie zyskuje jego autor.

  Do filadelfijskiej bazy trafią numery "Colloquium Mathematicum" począwszy od 114. z roku 2009. "Tomy z lat 2008-2009 zawierają łącznie 164 artykuły, które były cytowane w 126 pracach opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Nasz wskaźnik wynosi zatem 126:164 czyli 0,768. I to bez autocytowań (a więc nie licząc powołania się na daną pracę w innych artykułach publikowanych w tym samym czasopiśmie -PAP) - tłumaczy prof. Andrzej Derdziński z komitetu redakcyjnego "Colloquium Mathematicum" z Uniwersytetu Stanowego Ohio. - Ponadto jeszcze nie wszystkie cytowania z 2010 roku zostały przez ISI uwzględnione. Tak więc nasz +impact factor+ ostatecznie może okazać się nawet wyższy."

  Jak podaje UWr, wyliczenia prof. Derdzińskiego sytuują Colloquium Mathematicum na 80. miejscu wśród 277 pism matematycznych znajdujących się na liście filadelfijskiej.

  "Colloquium Mathematicum" utworzyli w 1947 roku we Wrocławiu profesorowie matematyki: Bronisław Knaster, Edward Marczewski, Hugo Steinhaus i Władysław Ślebodziński. Od 1954 roku pismo jest wydawane przez Instytut Matematyki PAN, a siedziba redakcji mieści się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Komitet redakcyjny liczy dziś 24 uczonych z Polski i zagranicy, dziewięciu z nich to matematycy z Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Pierwsze tomy "Colloquium" składały się z czterech części: artykułów naukowych, kroniki wydarzeń, sprawozdań z posiedzeń Polskiego Towarzystwa Matematycznego i problemów otwartych. Dziś jest to pismo naukowe, które publikuje prace matematyczne i interesujące dowody ważnych twierdzeń.

  UWr na swojej stronie przypomniało anegdotę związaną z "Colloquium Mathematicum".

  W periodyku tym podczas stanu wojennego opublikowano problem 1217, który do redakcji nadesłał w liście datowanym na 4 stycznia 1982 r. niejaki S. Manhart (w rzeczywistości ówczesny redaktor "Colloquium..." Stanisław Hartman) z Sany (czyli z Nysy, gdzie uczonego internowano).

  Problem ten z matematycznego punktu widzenia nie miał sensu, ale w zawoalowany sposób przedstawiał sytuację profesora. Problem opisywał sytuację elementu ekstremalnego H int, który błąka się w prostopadłościennym zbiorze o spójnym i domkniętym brzegu. Należało oszacować czas, po jakim element znajdzie się poza owym zbiorem (czyli na wolności). W lutym nadeszło rozwiązanie, które brzmiało: "W przypadku opisanym przez Manharta czas wynosi 2^5 + 1, w innych przypadkach problem pozostaje nadal otwarty". 2^5 + 1 to 33. Właśnie po 33 dniach prof. Hartman został zwolniony z więzienia w Nysie. Problem i jego rozwiązanie były zrozumiałe dla matematyków, ale zupełnie nieczytelne dla cenzorów.

  Szczegółowe informacje tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Colloquium Mathematicum – czasopismo matematyczne założone we Wrocławiu w 1947 przez Bronisława Knastera, Edwarda Marczewskiego, Hugona Steinhausa oraz Władysława Ślebodzińskiego. Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Termin ten często jest błędnie używany na określenie listy czasopism, które mają obliczony wskaźnik Impact factor (IF). Wartości IF podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez ISI. Nazwę lista filadelfijska wprowadził Andrzej Kajetan Wróblewski, w innych krajach używana jest nazwa bezpośrednio związana z ISI. Problem NP-zupełny (NPC) czyli problem zupełny w klasie NP ze względu na redukcje wielomianowe, to problem, który należy do klasy NP oraz dowolny problem należący do NP może być do niego zredukowany w czasie wielomianowym. Czasami zamiast redukcji w czasie wielomianowym używa się redukcji w pamięci logarytmicznej. Pytanie, czy są to definicje równoważne pozostaje pytaniem otwartym. Taka definicja problemów NP-zupełnych implikuje fakt, że jeśli tylko potrafimy rozwiązać jakikolwiek problem NP-zupełny w czasie wielomianowym, to potrafimy rozwiązać w czasie wielomianowym wszystkie problemy NP. Problemy NP-zupełne można więc traktować jako najtrudniejsze problemy klasy NP (z punktu widzenia wielomianowej rozwiązywalności).

  Colloquium charitativum (łac. braterska rozmowa) – wspólny zjazd katolików, luteran i kalwinistów, którego celem było uzyskanie jedności wiary i pokoju religijnego. Otwarcie Colloquium nastąpiło 28 sierpnia 1645 r. w Toruniu, a główne jego sesje odbywały się w ratuszu. Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania.

  Studia Lubuskie – czasopismo naukowe (rocznik) założone w 2005 roku w Instytucie Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przez badacza historii polskiego prawa wojskowego Leszka Kanię. W zamierzeniach twórców jest to forum wymiany osiągnięć naukowych pracowników Instytutu, uczelni i środowisk współpracujących z sulechowską uczelnią. Na łamach czasopisma publikują autorzy wywodzący się z różnych placówek uniwersyteckich kraju oraz instytucji pozanaukowych. W artykułach autorzy zajmują się zagadnieniami z zakresu prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. W 2008 redaktorem naczelnym został Piotr Krzysztof Marszałek. Czasopismo nie posiada aktualnie współczynnika wpływu Impact Factor (IF). W lipcu 2009 pismo zostało dopisane do listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znajduje się w części "B" wykazu czasopism (3 punkty za publikację). Od czerwca 2010 wszystkie wydania dostępne są jako kolekcja Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego (do 30 września 2009 Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr.

  Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - archiwum, a jednocześnie jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujące się gromadzeniem zbiorów dotyczących jego przeszłości oraz poprzedników tej uczelni, a także akt studenckich i pracowników uczelni. Zostało założone 1 października 1950 roku. Mieści się obecnie przy ul. Szewska 50/51 we Wrocławiu. Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.

  Dendryt wrocławski – jedna z metod taksonomicznych, która wykazuje się znacznym stopniem obiektywizmu. Zaproponowana została przez grupę matematyków polskich pracujących przed II wojną światową na Uniwersytecie Lwowskim a po wojnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Zasady metody taksonomii wrocławskiej zostały opracowane przez członków Grupy Zastosowań Państwowego Instytutu Matematycznego we Wrocławiu. Sam proces budowy dendrytu wrocławskiego, w ramach powyższej metody, jest procesem wieloetapowym.

  Dodano: 12.09.2011. 00:25  


  Najnowsze