• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspólne reagowanie na rzecz bezpieczeństwa jądrowego

  08.05.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Radioaktywność, jaka powstała w wyniku katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu w latach 80. XX w., nadal utrzymuje się w środowisku. Aby zapobiegać powtórkom tego typu zdarzeń lub minimalizować ich skutki, swoje siły połączyło 17 krajowych organizacji zarządzania kryzysowego i 33 instytuty badawcze. Ich celem jest zadbanie o to, aby Europa była w stanie lepiej zareagować na podobne wyjątkowe sytuacje w przyszłości.

  W toku pięciu lat prac nad projektem EURANOS (Europejskie podejście do zarządzania awariami jądrowymi i radiacyjnymi oraz strategie rekultywacyjne) wykorzystano wiedzę naukową i technologię do przygotowania odpowiedzi Europy na wypadek awarii radiacyjnej i opracowania długofalowych planów rekultywacji. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w wysokości 14,7 mln EUR, z czego niemal 7 mln EUR pochodziło ze środków Komisji Europejskiej.

  Projekt uznano za istotny ze względu na zróżnicowany poziom przygotowania poszczególnych krajów do reagowania na awarie radiacyjne. Tego typu zdarzenie może mieć miejsce w następstwie wypadku lub zamierzonego ataku terrorystycznego, doprowadzając do uruchomienia efektu domina w innych krajach. Poprzez wymianę specjalistycznej wiedzy, danych i technologii między państwami członkowskimi, Europa może zapewnić sobie lepszą pozycję do skuteczniejszego reagowania na awarię radiacyjną.

  Niektóre z działań opracowanych w ramach projektu obejmują kompendia z bogactwem najnowszych informacji na temat zarządzania kryzysowego. Wprowadzono dalsze udoskonalenia w systemach wspomagania decyzji (DSS) ukierunkowanych na zapewnienie wsparcia krajowym zespołom zarządzania kryzysowego w gromadzeniu pomiarów online i w czasie rzeczywistym. Obejmują one analizę bieżącej sytuacji radiologicznej, szacowanie przyszłego rozwoju wypadków i ustalanie kolejności środków zaradczych.

  Ponadto podjęto starania, aby opracować długofalowe strategie gospodarowania potencjalnie skażonymi terenami i ich rekultywowania. Przeprowadzono także kursy szkoleniowe poświęcone strategiom i wytycznym z zakresu zrównoważonego przywracania warunków umożliwiających życie na terenach skażonych w perspektywie długofalowej.

  Kierownikiem projektu był Wolfgang Raskob, meteorolog z Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Niemczech. Jak twierdzi: "Sukces projektu wyraża się w komunikacji, jaka została teraz nawiązana między państwami członkowskimi. Choć prace nad projektem EURANOS już się zakończyły, nadal wyciągamy nauki z tego projektu i transferujemy tę wiedzę do platformy NERIS". Wolfgang Raskob wyjaśnia: "Posłuży ona za punkt kontaktowy dla wszystkich powiązanych organizacji z sektora przemysłowego, badawczego i rządowego w celu poprawy reakcji Europy w sytuacji awaryjnej oraz w perspektywie długofalowej. Należy także podkreślić, że lokalni interesariusze stanowią istotną część procesu podejmowania decyzji w poszczególnych krajach, a platforma jeszcze bardziej pogłębi ten aspekt w naszych projektach badawczych. Obecnie zaangażowanych jest 49 partnerów".

  Naukowiec zwraca uwagę na inny wymiar, jaki zyskuje platforma wraz z rozpoczęciem europejskiego projektu badawczego o nazwie PREPARE, czyli "Innowacyjne i integracyjne narzędzia i platformy przygotowane na wypadek awarii radiacyjnych oraz reakcję powypadkową w Europie". Projekt ten ma zniwelować różnice w zarządzaniu kryzysowym i rekultywowaniu w świetle doświadczeń z wypadku w Fukushimie. W ten sposób ruch EURANOS nadal trwa w postaci zrównoważonej platformy i prac badawczych na szczeblu europejskim, które są nieodzowne, aby lepiej przygotować się na przyszłość.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania. Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  FastTrack Schedule jest to oprogramowanie do zarządzania projektami używane do planowania, śledzenia i raportowania celów projektu. Aplikacja umożliwia użytkownikom organizowanie zadań w plany projektowe, przypisywanie zasobów do zadań oraz przeglądanie szczegółów projektu w postaci wykresów Gantta, kalendarzy miesięcznych i histogramów zasobów. Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania (AUTOiZ) – propozycja podejścia do organizacji i zarządzania jako do nauki, opracowana i rozwinięta przez Seweryna Chajtmana. Koncepcja AUTOiZ wyrosła z krytycznej analizy poglądów obserwowanych w krajowych i zagranicznych publikacjach na temat organizacji i zarządzania, kilkudziesięcioletnich doświadczeń kształcenia specjalistów (inżynierów-organizatorów) oraz praktycznego projektowania usprawnień organizacyjnych. AUTOiZ reprezentuje podejście homocentryczne, tzn. jako punkt odniesienia relacyjnego przyjmuje człowieka. Uzasadnieniem dla jej powstania są:

  P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej.

  Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem.

  ISOK – "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" – projekt mający na celu utworzenie kompleksowego systemu poprawiającego osłonę gospodarki, środowiska i społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodzią. W ramach projektu określono obszary gdzie występuje zagrożenie dla życia i mienia, co docelowo ma prowadzić do ograniczania ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Efektem końcowym ma być również elektroniczna platforma informatyczna wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która ma stanowić ważne narzędzie do zarządzania kryzysowego. Klasyczna teoria organizacji - nurt zmierzający do określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania. Klasyczna teoria organizacji powstała w wyniku poszukiwania zasad zarządzania złożonymi organizacjami takimi jak fabryki. Celem tego nurtu było koncentrowanie się na całej organizacji oraz sposobach uczynienia jej bardziej sprawną i skuteczną.

  Sopocka Szkoła Zarządzania – formacja intelektualna ekonomistów pomorskich, której wyróżnikami są od lat 60’: koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania organizacjami (firmami i instytucjami) i unikanie odniesień ideologicznych i politycznych. Przedstawiciele Szkoły harmonijnie łączą psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi, a od lat 80’ również strategii zarządzania. Połączenie w całość różnych nurtów wiedzy jest uwzględnione w sformalizowanej klasyfikacji dziedzin naukowych w Polsce, w tym nauk o zarządzaniu. Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  DMP (Data Management Platform) jest to platforma do zarządzania danymi z różnych źródeł, w celu przetworzenia ich i udostępnienia dla platform zakupowych (DSP) i sprzedażowych (SSP). Daje centralną kontrolę nad procesami przetwarzania i analizy danych oraz realizacji kampanii, umożliwiając optymalizację działań marketingowych ukierunkowaną na dotarcie do większej liczby pożądanych klientów. Dane z platformy zawierają informacje, które reklamodawcy mogą wykorzystać do podjęcia decyzji czy chcą emitować reklamę właśnie temu użytnikowi. System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  Dodano: 08.05.2013. 15:49  


  Najnowsze