• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Współpraca duńsko-chińska napędza badania naukowe w nanotechnologii

  25.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dzięki swojej współpracy nad komponentami elektronicznymi naukowcy duńscy i chińscy przyczyniają się do postępu w świecie nanotechnologii. Owoce ich pracy będą nowym wkładem w branże elektroniczną, energetyczną i komunikacyjną.

  Naukowcy z Centrum Nanonauk i Instytutu im. Nielsa Bohra Uniwersytetu Kopenhaskiego w Danii oraz z Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie powiedzieli, że ich współpraca ma doskonałe perspektywy zwłaszcza dzięki szybkiemu rozwojowi badań naukowych w zakresie elektroniki molekularnej.

  "Nowe centrum jest idealną strukturą do wymiany naukowców i, co równie ważne, studentów, stwarzając najlepsze możliwe podwaliny owocnego partnerstwa naukowego" - wyjaśnia Thomas Bjørnholm, profesor Uniwersytetu Kopenhaskiego.

  "Teraz mamy okazję pracować razem z niektórymi z najlepszych na świecie naukowców w dziedzinie nanoelektroniki molekularnej. W Danii i Chinach istnieją różne zasoby wiedzy eksperckiej związanej z badaniami i dzięki współpracy będziemy w stanie się nawzajem uzupełniać" - mówi profesor Bjørnholm, który jest także dyrektorem Centrum Nanonauk.

  Jak się cytuje naukowców pracujących w Centrum Nanoelektroniki Molekularnej, przewidują oni wiele możliwości rozwoju na polu badań, którym się zajmują. Na przykład opracowanie chemicznie wytwarzanych elementów elektroniki komputerowej w nanorozmiarach stanie się rzeczywistością - jak twierdzą - dodając, że takie osiągnięcie pozwoli im stworzyć nowy typ komputera.

  W dalszej perspektywie naukowcy uczestniczący w programie współpracy chcą także opracować molekuły, które będą w stanie przetwarzać ciepło na prąd elektryczny. Wówczas ciepło generowane przez samochody lub zakłady produkcyjne mogłoby zostać wykorzystane.

  Oprócz współpracy w ramach wspomnianych projektów, duńscy i chińscy naukowcy pracują nad wspólnym programem studiów. Ma on obejmować wymianę studentów i młodych naukowców. Takie działania zwiększyłyby i utrzymały wymianę duńskich i chińskich studentów oraz naukowców.

  Współpraca pomiędzy tymi dwoma krajami nie jest pomysłem nowym - w 2007 r. dwójka duńskich studentów nanotechnologii wyjechała do Chin, by studiować tam przez dwa miesiące. Jak twierdzą, wyjazd studyjny do Pekinu był wspaniałym doświadczeniem kulturowym i początkiem interesujących badań.

  "Pracowałem korzystając z metod stworzonych przez mojego prowadzącego i miałem dużą swobodę w pracy, mimo iż wielu chińskich naukowców wchodzących w skład zespołu badawczego pracowało zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami" - mówi Mikkel Marfelt. "Nauczenie się jego technik było bardzo interesujące a wyniki, jakie dzięki temu uzyskałem okazały się zadowalające - nawet lepsze od ich własnych."

  Najnowszy projekt zyskał wsparcie Duńskiej Krajowej Fundacji Badań Naukowych.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Centrum Nanonauk:
  http://nano.ku.dk/english/

  Chińska Akademia Nauk:
  http://english.cas.ac.cn/eng2003/page/res_link/res_link.asp

  Źródło danych: Uniwersytet Kopenhaski
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu Kopenhaskiego

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej.


  Chińskie partie demokratyczne – wspólna nazwa 8 niewielkich organizacji politycznych, działających w Chińskiej Republice Ludowej. Ich działalność dopuszczona jest na podstawie konstytucji ChRL, która określa ustrój państwa jako wielopartyjny system współpracy i konsultacji politycznej pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin. Zhe-Xi Luo (chiń.: 骆泽喜; pinyin: Luò Zéxǐ; ur. 1958 w Chinach) – amerykański paleontolog pochodzenia chińskiego, specjalizujący się w paleontologii kręgowców, ich ewolucji i morfologii oraz systematyce. W 1982 przyjechał do Stanów Zjednoczonych jako jeden z pierwszych chińskich studentów. Zgodnie z chińsko-amerykańską umową studenci po ukończeniu studiów mieli powrócić do ojczyzny, jednak po masakrze na placu Tian’anmen w 1989 prezydent USA George H. W. Bush zgodził się, by około 80 tysięcy chińskich studentów pozostało w Stanach Zjednoczonych. W grupie tej znaleźli się Zhe-Xi Luo oraz jego żona. W 1983 poznał Zofię Kielan-Jaworowską, polską paleontolog, we współpracy z którą wydał później wiele książek i naukowych publikacji. Kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski.

  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej – istniejąca od 1957 roku organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel wszechstronne rozwijanie stosunków polsko-chińskich oraz promocję Chin w Polsce i Polski w Chinach. W tym celu organizuje konferencje, spotkania, wystawy, prelekcje. TPPCh współpracuje z Chińskim Ludowym Stowarzyszeniem Przyjaźni z Krajami Zagranicznymi i Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Collegium Invisibile – organizacja naukowa założona w 1995 roku, skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Collegium nawiązuje swoją działalnością do XVIII-wiecznego Collegium Nobilium, dążąc do wykształcenia inteligenckich elit dzięki zastosowaniu metod pracy renomowanych angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge.

  Chińska Akademia Nauk Społecznych (chin. upr. 中国社会科学院, chin. trad. 中國社會科學院, pinyin Zhōngguó Shèhuì Kēxuéyuàn) – największa i najważniejsza chińska instytucja naukowa oraz ośrodek badań naukowych w zakresie filozofii i nauk społecznych. Została utworzona w 1977 roku w wyniku wydzielenia i reorganizacji Oddziału Filozofii i Nauk Społecznych Chińskiej Akademii Nauk.

  Reedukacja przez pracę (chiń: laodong jiaoyang 劳动教养, skrót: láojiào 劳教) – część systemu karnego w Chińskiej Republice Ludowej. Są to zakłady pracy przymusowej oddzielone od zwyczajnego systemu więziennego. Chociaż w ChRL do pracy zmuszani są wszyscy osadzeni, system "reedukacja przez pracę" jest wykorzystywany głównie wobec sprawców przestępstw mniejszej wagi takich jak na przykład pospolite złodziejstwa, prostytucja lub zażywanie narkotyków. Okres przebywania w tego typu zakładzie karnym nie przekracza czterech lat. Laogai (chiń: 勞改; pinyin: láogǎi) – skrót od Laodong Gaizao (劳动改造), hasła określającego chiński wymiar sprawiedliwości, oznaczającego naprawę przez pracę. Odnosi się on do pracy więźniów w Chińskiej Republice Ludowej. Często mylony jest z powiązanym, ale znaczącym całkowicie co innego hasłem - reedukacja przez pracę, który jest formą aresztu tymczasowego bez postawienia zarzutów i bez przeprowadzenia procesu. We wzorowanych na sowieckim Gułagu 1045 obozach więzionych jest ok. 6,8 mln ludzi (stan na 2007 r.). Laogai Research Foundation szacuje, iż obecnie istnieje około 909 działających laogai, zaś od 1949 roku uwięziono w nich 40-50 milionów Chińczyków.

  Szanghajska Organizacja Współpracy (SOW; ros. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), chiń. 上海合作组织 Shànghǎi Hézuò Zǔzhī) – regionalna organizacja międzynarodowa, powołana 15 czerwca 2001 przez Rosję, Chińską Republikę Ludowa, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan (istniejącą od 1996 tzw. Szanghajską Piątkę), w 2001 dołączył do niej Uzbekistan. Jej celem jest umacnianie bezpieczeństwa regionalnego w Azji Centralnej, poprzez wielopłaszczyznową współpracę Rosji i Chin. Jakkolwiek istnieją projekty przekształcenia SOW w sojusz wojskowy, to organizacja ta pozostaje na razie paktem politycznym państw. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Komitety Polskiej Akademii Nauk – ciała kolegialne Polskiej Akademii Nauk grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Członkami komitetów naukowych PAN oprócz członków Akademii są wybitni naukowcy danej dyscypliny reprezentujący szkoły wyższe, placówki naukowe PAN, instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji o charakterze gospodarczym i społecznym.

  Dodano: 25.06.2009. 15:11  


  Najnowsze