• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe odkrywają, że praca informatyka jest szczególnie stresująca

  04.10.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sektor technologii informatycznej (IT) uznawany jest za siłę napędową innowacji. Niemniej według wyników ostatnich badań innowacja w sektorze jest hamowana nie ze względu na finansowanie czy infrastrukturę, ale z powodu szczególnego narażenia informatyków na wypalenie zawodowe.

  Podczas gdy statystyki towarzystw ubezpieczeniowych przekonałyby nas, że pracownicy sektora IT są jednymi z najzdrowszych ludzi na świecie, te dane są zdaniem naukowców z Technische Universität Dortmund zwodnicze. W ramach projektu Pragdis, częściowo dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), odkryto, że informatycy nie wyróżniają się w statystykach zwolnień chorobowych, ponieważ nie przerywają pracy nawet kiedy są chorzy - zjawisko zwane prezentyzmem.

  Co więcej wyniki badań wskazują na szczególnie wysoką częstotliwość występowania problemów zdrowotnych w tym sektorze. Trapią one nawet bardziej osoby wykonujące wolny zawód niż pracowników etatowych. Około 65 procent pracowników niezależnych, których objęto badaniami, skarży się na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe przypuszczalnie związane z pracą, a 52 procent wskazało na problemy psychiczne, których źródłem może być - zdaniem naukowców - praca.

  Ponadto ponad połowa osób pracujących na zlecenie deklarowała w wywiadach odczuwanie lęków i negatywnych emocji, z których wszystkie są typowymi objawami wypalenia.

  Informatycy pracują w takim stresie, że zaledwie 30 procent wykonujących wolny zawód i 40 procent pracowników etatowych jest przekonanych, że będą uprawiać wybrany przez siebie zawód, aż do emerytury.

  Jednak dla wielu stres wiążący się z pracą w sektorze IT niekoniecznie musi być zły. Jedna czwarta badanych zaprzecza uczuciu wyczerpania, a dwie trzecie wolnych strzelców informuje o wysokim poziomie zadowolenia z pracy, a nawet o pozytywnych skutkach stresu związanego z pracą.

  Wyniki badań skłoniły zespół do opracowania "hierarchii" problemów związanych z pracą, które powodują wypalenie i problemy psychiczne oraz zaprojektowania centrum profilaktyki wypalenia. Najsilniejszym źródłem stresu jest wykonywanie zadań, którymi trudno zarządzać a następnie zadań postrzeganych jako "bezcelowe" i nie warte poświęcanego im czasu. Na trzecim miejscu znalazł się brak uznania ze strony przełożonych lub klientów. Pośród innych czynników stresogennych wymienić należy presję na wyniki, niezadowalającą pensję i presję czasową.

  Koncepcja profilaktyki wypalenia jest obecnie testowana w trzech niemieckich regionach - Münsterland, Ruhr i Rhineland. W każdej lokalizacji zbudowano sieć łączącą wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia wypalenia, w tym psychologię, medycynę, badania nad stosunkami pracy, prawo i inne. Usługi są dostępne dla pracowników i przedsiębiorstw.

  Projekt Pragdis (Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w karierach pracowników tymczasowych) analizuje strategie profilaktyki w przypadku trzech konkretnych i niedostrzeganych grup docelowych (osoby pracujące na własny rozrachunek, mobilni pracownicy umysłowi i pracownicy tymczasowi), którym grozi pominięcie i brak ochrony zgodnie z uznanymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Technische Universität Dortmund współpracuje w ramach projektu z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i zespołem Gesundheit GmbH, a finansowanie prac zapewnia niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych oraz ESF.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Leasing pracowniczy – wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Podmiot zatrudniający pracownika nazywany jest agencją pracy tymczasowej, pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą-użytkownikiem. Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.

  Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę. Doba pracownicza - kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 Kodeksu pracy).

  Definicja została wprowadzona nowelizacją ustawy Kodeks pracy z 14 listopada 2003 roku. Pojęcie doby pracowniczej nie jest ściśle związane z potocznym znaczeniem słowa „doba”, przez które rozumiemy dobę astronomiczną, rozpoczynającą się każdej nocy o godz. 00:00.

  Dwukrotne zatrudnienie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej z reguły powoduje pracę w godzinach nadliczbowych. Dlatego takie planowanie pracy jest niedopuszczalne: Kodeks pracy dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku m.in. powstania szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151), a te nie mogą być zaplanowane.

  Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy traktuje dwukrotne zatrudnianie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej jak ominięcie przepisów o przerywanym czasie pracy (art. 139 KP).  Zatrudnienie (praca w sensie prawnym) – umowa między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję. (praca jest odpłatna, nie ma możliwości pracy bez wynagrodzenia - Art. 22. § 1. kodeks pracy; popr. 12.11.2010 r SA) Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym (państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych. (Learning by doing) Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonalania się pracownika oraz tylko w niewielkim stopniu zależna od rozwoju technologicznego. Kapitał ludzki jest więc w produkcji równie istotny jak kapitał rzeczowy. Wydajność pracy rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia.

  Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja. Praca zespołowa – praca stanowiąca podstawową, a zarazem wyższą formę organizacji pracy. Polega na powierzeniu określonej grupie pracowników czynności lub operacji wydzielonych z procesów pracy.

  Praca tymczasowa – zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie, zadań:

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Kreślarz – osoba, która jest odpowiedzialna za wykonanie szkiców, schematów oraz rysunków technicznych potrzebnych do stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Materiały tworzone przez kreślarza są wykonane na podstawie odpowiednich danych uzyskanych od osób związanych z budową. Wykonując swoją pracę, kreślarz może korzystać z klasycznych narzędzi kreślarskich, do których należy m.in. deska kreślarska, grafion i ołówek. Jednak osoby, które wykonują ten zawód, coraz częściej decydują się na wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania graficznego. Warunkiem wykonywania zawodu kreślarza jest ukończenie technikum lub studiów wyższych na kierunku technicznym. Osoby wykonujące tę pracę najczęściej znajdują zatrudnienie w branży budowlanej. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (skrót: PSR) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych IV kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Polityki Społecznej i Komisję Rodziny i Praw Kobiet. Do zakresu jej zadań należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, problemów kombatantów oraz sprawy ustaw dotyczących bezpośrednio funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz współpraca z rządowym pełnomocnikiem do spraw rodziny i kobiet.

  Pedagogika pracy – dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca człowieka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy itp. Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni.

  Metodę intuicyjną rozumie się jako pracę naukową czysto umysłową; polega ona wtedy na rozważeniu pojęć, przypuszczeń, problemów, projektów lub innych elementów szeroko pojętej pracy naukowo-badawczej. Jest składnikiem zawsze i koniecznie obecnym w każdej metodzie badań naukowych. Staje się potrzebna do uzasadnienia problemu, wyboru metody roboczej, wskazania założeń, ustalenia hipotez. Byłaby wtedy tożsama z myśleniem.

  Dodano: 04.10.2010. 17:37  


  Najnowsze