• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie SWPS: atrakcyjni panowie mają większe szanse na pracę

  13.03.2012. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W rekrutacjach najwyżej oceniani są atrakcyjni mężczyźni aplikujący na wysokie stanowiska w typowo męskich zawodach. Panom rekruterzy przypisują też wyższą inteligencję niż paniom - wynika z badań przeprowadzonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. 

  W badaniu wzięło udział 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), które zawodowo zajmują się rekrutacją pracowników w przedsiębiorstwach i agencjach doradztwa personalnego. Średnia ich wieku wynosiła 31 lat, a średni czas pracy na stanowisku rekruterskim 4 lata. W czasie ekpserymentu badanym przedstawiano CV wraz z dołączonymi do nich zdjęciami.

  Okazało się, że atrakcyjność fizyczna kandydata (lub kandydatki) do pracy może mieć wpływ na to, jak zostanie on oceniony. Osoby atrakcyjne były oceniane jako bardziej szczere, inteligentne, sympatyczne, ugodowe i dynamiczne niż osoby nieatrakcyjne. Wygląd nie miał wpływu jedynie na to, jak oceniane było doświadczenia i pracowitość kandydatów.

  Atrakcyjnosć szczególnie ważna była przy ocenianiu panów. Najwyższe rekomendacje od rekruterów otrzymali w doświadczeniu atrakcyjni mężczyźni i to niezależnie od typu pracy, do jakiej aplikowali. Najlepsze noty przyznawane były jednak przystojnym panom aplikującym na wysokie i typowo męskie stanowiska.

  Atrakcyjność kobiet miała już mniejszy wpływ na to, jak były oceniane. Różnica była widoczna jedynie w przypadku, gdy aplikowały one do pracy typowo damskiej (np. sekretarki) - wtedy atrakcyjne kandydatki miały większe szanse od tych nieatrakcyjnych.

  Eksperyment pokazał też, jak mocno zakorzenione są stereotypy na temat różnic inteligencji między płciami. "Inteligencja mężczyzn została oceniona istotnie wyżej niż kobiet, co można tłumaczyć teorią ewolucyjną, według której mężczyzna to przede wszystkim strateg i taktyk, ewolucyjnie zaprogramowany do zapewnienia bytu" - komentuje autorka badania, Natalia Ruszkowska.

  Z badania wynikło też, że przy ocenie szczerości kandydatów duże znaczenie odgrywał sposób postrzegania danego zawodu w kategoriach męskich lub damskich. Osoby aplikujące do pracy w zawodach typowo męskich (np. budowlańcy) byli oceniani jako bardziej szczerzy niż kandydaci do prac przypisywanych płci pięknej.

  Wpływ na oceny rekruterów miał także rodzaj stanowiska, o które ubiegał się kandydat. Osoby aplikujące na wysoką pozycję w strukturze firmy są postrzegane lepiej pod względem doświadczenia, pracowitości, inteligencji oraz dynamiczności niż kandydaci ubiegający się o niższe stanowiska.

  Badanie przeprowadziła Natalia Ruszkowska w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem dr Hanny Bednarek z Katedry Psychologii Poznawczej SWPS.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  lt/ ula/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Społeczny inspektor pracy (właśc. zakładowy społeczny inspektor pracy - zsip) - pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodowego. Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Model kapitału ludzkiego - opiera się na przekonaniu, że człowiek jest istotą zdolną, chętną do nauki, która dąży do samorealizacji poprzez własny rozwój. Dążenie do samodoskonalenia się wynika z jej naturalnej potrzeby. Szanse pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących model kapitału ludzkiego mają nie tylko najlepsi. Ważnym atutem podczas rekrutacji są cechy osobowości kandydata takie jak: umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia się, lojalność. Mają one większe znaczenie niż referencje i dyplomy. GMC F23 to autobus miejski, produkowany przez amerykańską firmę GMC. Podwozie to wyróżniało się, innym niż tradycyjne, umieszczeniem stanowiska pracy kierowcy. Miejsce to znajdowało się bardziej z przodu i nieco wyżej niż w pozostałych autobusach. W związku z tym komora silnika była umieszczona częściowo w kabinie. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca miał lepszą widoczność do przodu. Można było także lepiej wygospodarować miejsce dla pasażerów. Pojazd wyróżniał się szerokimi, podwójnymi drzwiami.

  Dobór pracowników to takie dopasowanie cech stanowiska pracy i kandydata, w których potencjał zawodowy pracownika jest jak najbardziej dopasowany do wymogów stanowiska pracy. Atestacja pracy to ocena przydatności eksploatacyjnej i ergonomicznej stanowiska pracy. W tej atestacji podlega ocenie poziom wyposażenia danego stanowiska, technologiczny i organizacyjny oraz warunki ekonomiczne i pracy oraz zabezpieczenie bhp.

  Ślepota barw – zwana też zaburzeniem rozpoznawania barw (często ogólnie i mylnie nazywana daltonizmem), u ludzi jest niezdolnością do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane przez inne osoby. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Z tego też powodu znacznie częściej dotyczy mężczyzn (ok. 1,5%) niż kobiet (ok. 0,5%). Ponieważ mężczyźni nie przekazują swojego chromosomu X swoim męskim potomkom, zatem mężczyzna ze ślepotą barw nie przekaże jej swojemu synowi. Kobieta, mając dwa chromosomy X może być nosicielką genu ślepoty barw nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli po stronie rodziny matki jest mężczyzna, który ma ślepotę barw, to jest duża szansa, że jej dziecko odziedziczy jego gen. Przyczyni się to do ślepoty barw zazwyczaj w przypadku, gdy dziecko będzie płci męskiej. W bardzo rzadkich przypadkach matka sama będzie miała tę wadę. Oznaczać to będzie, że posiada dwa „ślepe na barwy” chromosomy X. Fakt, że gen ślepoty barw jest w chromosomie X, jest przyczyną, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u mężczyzn jest od 10 do 20 razy większe niż u kobiet. Reintegracja zawodowa - działalność nastawiona na odbudowę i podtrzymanie u osoby podlegającej tym działaniom społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

  Pedagogika pracy – dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca człowieka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy itp. Połączenie niskotemperaturowe spiekane (NTV, niem. Niedertemperatur-Verbindungstechnik lub LTJT, ang. Low Temperature Joining Technique) – technika wykonywania połączeń spiekanych polegająca na wykorzystaniu proszków metali jako warstwy połączeniowej uzyskiwanej pod wysokim ciśnieniem, w temperaturze znacznie niższej od temperatury topnienia metalu. Technika ta jest stosowana do połączeń metali, które zostały uprzednio pokryte warstwami wolnymi od tlenków np. złoto lub srebro. Używany jest typowo proszek srebra o wielkości ziaren około 1 µm. Proces łączenia zachodzi typowo przy temperaturze około 230 °C i ciśnieniu 30 MPa w czasie kilku sekund. Technika ta znajduje zastosowanie jako alternatywa dla połączeń lutowanych w energoelektronice, szczególnie w zastosowaniach wysokotemperaturowych, powyżej 150 °C (elektronika wysokotemperaturowa). Tego typu połączenia mogą być stosowane przy temperaturach pracy układów dochodzących do 300 °C. Temperatura pracy może być wyższa od temperatury, przy której zachodzi połączenie (inaczej niż przy lutowaniu).

  Wartościowanie pracy - zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem zmierzającym do zróżnicowania prac i stanowisk pracy pod kątem różnic w ich treści (trudności pracy), wykorzystywanym w polityce personalnej firmy.

  The Bell Curve – kontrowersyjny bestseller z 1994 autorstwa profesora Harvardu Richarda J. Herrnsteina i Charlesa Murraya z American Enterprise Institute. Głównym twierdzeniem jest uznanie inteligencji mierzonej testami za lepszy wskaźnik zarobków, powodzenia w pracy, niechcianej ciąży i przestępczości niż status socjoekonomiczny rodziców czy ich wykształcenie. Stwierdzone jest w niej też, że ludzie z wysoką inteligencją stają się odseparowani od reszty populacji ludzi z inteligencją średnią lub poniżej średniej i że jest to niebezpieczny trend. Największe kontrowersje wywołały rozdziały 13 i 14, w których autorzy twierdzą, że zależność inteligencji od rasy jest genetyczna i omawiają tego następstwa.

  Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera. Praca Obywatelska - dwutygodnik Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet o tematyce społeczno-politycznej. Był wydawany w latach 1928-1939 jako pismo obozu politycznego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Redakcję tworzyły przede wszystkim dawne członkinie Ligi Kobiet Polskich.

  Inteligencja zbiorowa (ang. Collective intelligence, Collective IQ ) – to termin, który powstał w połowie lat 1980 w socjologii przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konsensusu, gdzie przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania problemu jest lepsza niż najlepsze rozwiązania indywidualne w tej grupie. Pojęcie to występuje też w politologii, recenzji naukowej, rynku prognostycznym, informatyce (Wolne Oprogramowanie), mediach społecznościowych, crowdsourcingu, eksploracji danych oraz w literaturze science fiction. W kontekście Web 2.0, pojęcie inteligencji zbiorowej odnosi się do działań o dużym stopniu współpracy między użytkownikami i do „wartości dodanej”, która z tych działań wynika. Dymisja – zwolnienie lub rezygnacja kogoś z zajmowanego stanowiska lub urzędu. Może być wyrażona na piśmie, które też nosi nazwę dymisji. Na ogół wiąże się z koniecznością powołania w rozsądnym czasie następcy po odejściu ze stanowiska osoby zdymisjonowanej.

  Człowiek pracy (ludzie pracy) – jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego określająca osoby, które zaczęły pracować we wczesnej młodości, także pomocniczo, co spowodowało, że zarówno kręgi wychowawcze jak i kręgi zabawy szybko przestały mieć na nie wpływ. Jest to kategoria znacznie zróżnicowana, ze względu na wiele specjalizacji i różnych środowisk pracy. Normy pracy − według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy.

  Izolowanie stanowiska - forma ochrony przeciwporażeniowej wchodząca w skład ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). Polega ona na pokryci stanowiska pracy warstwą z materiału izolacyjnego. W otoczeniu miejsca pracy nie mogą znajdować się przedmioty będącymi dostępnymi przewodzącymi częściami obcymi. Na stanowisku izolowanym można zastosować nieuziemione połączenia wyrównawcze. Stanowisko izolowane musi spełniać warunki: części przewodzące dostępne w odległości mniejszej niż 2 metry muszą być oddzielone przeszkodą ochronną; podłoga i ściany są tak izolowane, że w każdym punkcie rezystancja izolacji jest większa od 50 kΩ dla napięcia do 500 volt i 100 kΩ dla napięcia do 1000 V.

  Dodano: 13.03.2012. 13:04  


  Najnowsze