• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie SWPS: dotyk wpływa na decyzje konsumenckie

  08.03.2012. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Temperatura i ciężar dotykanego przedmiotu mogą wpływać na nasze postrzeganie i proces podejmowania decyzji - wynika z badań przeprowadzonych przez studentki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Wnioski z badań mogą być przydatne w marketingu czy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

  Badanie wykonały: Miriam Faderewski i Patrycja Grzelewska pod kierunkiem Sławomira Prusakowskiego z wrocławskiego wydziału SWPS - poinformowała PAP rzeczniczka uczelni Natalia Osica. Eksperyment przeprowadzono wiosną 2011 r. na grupie 168 uczniów wrocławskich szkół średnich.

  Uczestnicy eksperymentu nie wiedzieli, co jest celem badania, zostali poproszeni o udział w badaniach marketingowych. Ich zadaniem była ocena danego zapachu. Aby jednak ocenić dany zapach, musieli przez kilka sekund trzymać ciężki lub lekki oraz ciepły lub zimny kubek.

  Okazało się, że u osób, które dotykały ciężkiego i ciepłego kubka, aktywowało się rozważne myślenie, które sprawia, że z większą dokładnością i starannością wykonuje się powierzone zadanie. Osoby trzymające ciężkie oraz ciepłe przedmioty traktują je jako ważniejsze.

  Z badań studentek wynika też jednak, że wpływ ciężaru oraz ciepła na sądy o ważności wykonywanego zadania nie jest takim sam dla każdego człowieka. Istnieją różnice indywidualne w zakresie wpływu opisywanych doznań na zachowanie - osoby o wysokich wynikach w teście badającym preferencje dotykowe są bardziej świadome sygnałów dotykowych i przez to są pod ich mniejszym wpływem.

  Poprzez dotyk może być więc uruchamiany proces symbolicznych skojarzeń, które później wpływają na sposób myślenia oraz zachowanie i odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. Według młodych badaczek wnioski te mogą być przydatne w takich dziedzinach jak marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

  "Taktyki dotykowe to zdaniem wybitnych naukowców rewolucja w dziedzinie wpływu i komunikacji społecznej - tłumaczą autorki badania. - Poprzez subtelne zmiany otoczenia możemy nieświadomie kierować zachowaniem innych osób. To pokazuje, jak silne znaczenie ma dla nas środowisko, w którym pracujemy, gdy na przykład prezentujemy produkt lub siebie".

  Studentki SWPS wyjaśniają, że do przeprowadzenia badania zainspirowały je doniesienia ze świata neuronauki o roli brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej w reprezentacji dotyku oraz podejmowania decyzji. Jak mówią, ich badanie pokazało, że przyjemny bodziec, jakim jest nagroda w postaci ciepłego dotyku, może prowadzić do intuicyjnych procesów decyzyjnych.

  Projekt badawczy zwyciężył w I Wrocławskim Konkursie Badań Psychologicznych, a jego wyniki zostaną opublikowane w "Polish Journal of Applied Psychology". Badanie otrzymało także wyróżnienie w konkursie referatów z dziedziny psychologii w XVI Studenckiej Sesji Naukowej.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rafał Krzysztof Ohme – profesor nadzwyczajny, ekspert w dziedzinie psychologii, komunikacji i badań nad mózgiem. Pod kierunkiem Roberta Zajonca ze Stanford University jako pierwszy zreplikował badanie nad podprogowym poprzedzaniem afektywnym. Był stypendystą Kellogg School of Management gdzie uczył się reklamy u Briana Sternthala. Wykłada na SWPS we Wrocławiu. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.

  Standaryzacja – ujednolicony sposób posługiwania się testem. Ma on zminimalizować zależność wyników testu od wpływów czynników ubocznych, takich jak zachowanie się osoby przeprowadzającej badanie oraz warunki, w których to badanie jest przeprowadzane, tak by na wynik w teście nie składał się wpływ warunków badania. Mirosław Duchowski (ur. 1948) – malarz i projektant przestrzeni publicznych. Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Kieruje interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, oraz Instytutem Kultury i Komunikowania SWPS. Prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1990-93 był prorektorem ASP.

  Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia. Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku.

  Instrukcja maskująca: Podczas eksperymentu prowadzonego w naukach społecznych konieczne jest niekiedy wprowadzenie osób badanych w błąd, ponieważ wiedza co do rzeczywistego celu eksperymentu mogłaby w istotny w sposób wpłynąć na zachowania badanych i zniekształcić wyniki lub zupełnie uniemożliwić przeprowadzenie badania. Na przykład gdyby osoby badane wiedziały, że eksperyment dotyczy ich posłuszeństwa, mogłyby celowo i nienaturalnie zachowywać się jak indywidualiści. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki.

  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).

  Badanie etnograficzne – analiza życia społecznego dążąca do detalicznej i precyzyjnej deskrypcji rzeczywistości społecznej. W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny. Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji).

  System ciepłowniczy to sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Jest ono następnie przekazywane ze źródła (w formie ciepłej wody lub pary wodnej o odpowiedniej temperaturze) do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw zajmujących się jego dostawą do odbiorców - klientów.

  Dodano: 08.03.2012. 08:04  


  Najnowsze