• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dowody osobiste powinny zostać zniesione

  09.09.2008. 12:38
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dowody osobiste powinny zostać zniesione, wówczas na zbędnej biurokracji
  Polacy zaoszczędziliby miliardy złotych " uważa Instytut Globalizacji.
  Dowody meldunkowe to relikt socjalizmu i element państwa wrogiego obywatelowi.
  Instytut Globalizacji z niepokojem odbiera informacji o planach rządu dotyczących
  udoskonalenia tej metody inwigilacji i kontroli społeczeństwa.


  Niepokojem napawają nie tylko wysokie koszty wprowadzenia nowych dowodów
  osobistych, ale przede wszystkim to, iż będą one gromadziły dane o unikalnych
  cechach osobniczych obywateli. Dowody biometryczne mogą bowiem zawierać
  takie cechy posiadacza jak odciski palców, kształt twarzy, dłoni czy tęczówki oka.

  " Powierzanie tak intymnych danych w ręce urzędnika, łamie fundamentalne prawa
  do prywatności i wolności osobistej obywateli
  " zwraca uwagę dr Tomasz Teluk,
  prezes Instytutu Globalizacji. " Argument o bezpieczeństwie danych to mrzonka.
  Nie każdy obywatel jest potencjalnym przestępcą
  " podkreśla.

  MSWiA planuje, aby nowe dowody zawierały nie tylko dane osobnicze, ale także
  elektroniczny podpis. Stwarza to ogromną pokusę nadużyć. MSWiA motywuje
  swoje plany koniecznością lepszej identyfikacji obywateli, zapominając, że
  obywatele mają już kilka innych dokumentów niezbędnych do ich precyzyjnej
  identyfikacji, takie jak: kartę ubezpieczenia zdrowotnego, prawo jazdy, paszport czy
  karty kredytowe.

  W wielu przypadkach, w interesie obywatela leży, aby posiadać dokumenty
  identyfikacyjne. Gromadzenie tak szczegółowych informacji o obywatelach przez
  państwo może być nadużywane przez władzę.

  " Jeszcze bardziej niebezpieczne jest gromadzenie wielu danych w jednym
  dowodzie, bowiem w przyszłości planuje się łączyć dowody biometryczne z kartami
  ubezpieczeniowymi, prawem jazdy czy kartami płatniczymi. Wówczas kradzież
  danych będzie kradzieżą tożsamości obywatela
  " uważa Tomasz Teluk.

  Instytut Globalizacji wzywa do porzucenia projektu wdrożenia dowodów
  biometrycznych w Polsce. Biometria wykorzystywany przez rządy napotkała na
  uzasadniony protest społeczny w wielu krajach Europy: Grecji, Wielkiej Brytanii,
  Niemczech czy Francji.

  Z ekonomicznego punktu widzenia, najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby
  zlikwidowanie dowodu osobistego. Budżet zaoszczędziłby miliardy złotych,
  związane z kolejną już wymianą dowodów. Natomiast jeszcze więcej
  zaoszczędziliby obywatele dzięki widocznemu zmniejszeniu przymusowej i
  uciążliwej biurokracji.


  Więcej informacji udziela:
  Fundacja Instytut Globalizacji
  tel. +48 600023118
  [email protected]  Instytut Globalizacji jest prywatnym wolnorynkowym instytutem spraw publicznych założonym w 2005 r.
  Organizacja prowadzi badania z zakresu konkurencyjności, ochrony środowiska, ochrony zdrowia
  i globalizacji. Do Rady Instytutu należą naukowcy z uznanych ośrodków m.in. Heritage Foundation,
  CATO Institute, Institute of World Politics czy Centre for the New Europe. W 2007 r. Instytut Globalizacji
  został nominowany do europejskiej nagrody dla najlepszego instytutu spraw publicznych.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Globalizm – zbiór przekonań i poglądów dotyczących globalizacji, która w globalizmie jest najczęściej oceniana pozytywnie i uznawana za najważniejszy proces zachodzący we współczesnym świecie. Wiele twierdzeń globalizmu (a w szczególności bezkrytyczne podejście do globalizacji) krytykowane jest przez anty- i alterglobalistów. Globalizm może też oznaczać pewien kierunek polityki nastawiony na skalę globalną lub globalny wymiar zjawisk społecznych. Paradoks globalizacji – opisany przez Daniego Rodrika paradoks, zwany przez niego też trylematem globalizacji, sugerujący konflikt między demokracją, nieograniczoną globalizacją gospodarczą i autonomią bądź suwerennością państw. Rodrik dowodzi, że niemożliwa jest koegzystencja tych trzech celów polityki na poziomie państwa narodowego. NIR, National Identity Register, ang. Narodowy Rejestr Tożsamości – centralna baza danych, która ma zawierać wszelkie informacje na temat obywateli i ich aktywności, włączając dane biometryczne, jak odciski palców (wzory linii papilarnych), obrazy siatkówki oka, wpisy dotyczące wszelkich interakcji obywatela z jakimkolwiek urzędem lub inną instytucją. Dostęp do bazy danych ma być przyznawany także instytucjom publicznym i korporacjom, jak banki, by mogły zapisywać i sprawdzać informacje o obywatelu. Wprowadzanie danych do rejestru może odbywać się bez zgody lub nawet bez wiedzy przedmiotu tych czynności, jakim stanie się człowiek, co byłoby faktycznym ubezwłasnowolnieniem obywateli i pozbawieniem ich nie tylko konroli, ale także wiedzy na temat własnej "tożsamości", przechowywanej jako elektroniczne dane.

  Światowe Forum Społeczne (ang. World Social Forum - WSF) to odbywające się co roku spotkania ludzi związanych z ruchem alternatywnej globalizacji. Spotkania te mają na celu koordynację kampanii o zasięgu światowym, dzielenie się i wypracowywanie strategii organizacyjnych oraz wymianę informacji pomiędzy ludźmi z różnych części świata zajmujących się różnymi tematami. De La Rue - Największa na świecie wytwórnia dokumentów specjalnych oraz papieru z zabezpieczeniami działająca od 1813. Profil firmy skupia się wokół produkcji banknotów oraz dokumentów o najwyższej klasie zabezpieczeń np. paszporty, czeki i dowody tożsamości. Firma produkuje także cały asortyment sprzętu związany z produkcją, przetwarzaniem czy przechowywaniem pieniędzy. De La Rue jest także producentem rozwiązań informatycznych dla banków centralnych w różnych zakątkach świata, jest także pionierem w wielu dziedzinach rozwiązań identyfikacji tożsamości dla różnych krajów świata głównie jeśli chodzi o paszporty czy karty prawa jazdy.

  Trzeci sektor – kwartalnik ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Jest to jedyne tego typu regularnie ukazujące się pismo w kraju, poświęcone w całości problematyce organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Jego wydawcą jest Instytut Spraw Publicznych. Redaktorem naczelnym jest Marek Rymsza. Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) - (ang.: Institute of Logistics and Warehousing) jest instytutem Badawczym należącym do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Gospodarki. Instytut założony został w 1967 roku. Zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052866 Rejestru przedsiębiorców. Siedziba Instytutu znajduje się na ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu.

  Bezpieczeństwo metod biometrycznych: Aby metoda identyfikacji w metodzie biometrycznej została uznana za bezpieczną, do pomiarów należy wybrać takie cechy biometryczne, które powinny być : Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych (ang. European chemical Substances Information System – ESIS) – system informacji o substancjach chemicznych prowadzony przez Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta. Zapewnia dostęp do wykazów i list:

  Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1].

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Instytut Estoński - został założony w 1989. Pomysłodawcą był prezydent Estonii- Lennart Meri. Działalność instytutu jest wspierana przez Ministerstwo Kultury. Większość projektów jest finansowana przez kilka niezależnych źródeł. Zakładając powszechny instytut, jednostka ta miała podążać modelem różnych organizacji, które skutecznie wprowadzają i szeroko rozpowszechniają kulturę ich krajów na cały świat (np. British Council, Instytut Szwedzki, Duński Instytut Kulturalny, Goethe Institut). Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest wieloletnim partnerem- szczególnie w zakresie przygotowywania publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych o Estonii. Ponadto, instytut posiada na swoim koncie ogromną liczbę projektów we współpracy z innymi instytucjami. Współdziała też ze społeczeństwem, osobami prywatnymi oraz innymi podmiotami. Moskiewski Instytut Badań Mózgu W. I. Lenina (ros. Институт Мозга) powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych 13 listopada 1928 roku. Instytut istnieje do dziś, od 1950 roku jako instytut Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Status instytutu definiował go jako "instytut badań naukowych [...] ze wszystkimi prawami i przywilejami najwyższych naukowych instytucji Związku Radzieckiego". Pierwszym dyrektorem Instytutu został niemiecki neurobiolog Oskar Vogt. Obecnie nosi nazwę Instytut Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk.

  The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu. Śląski Instytut Rozwoju Regionalnego - społeczeństwo – gospodarka – kultura - jest regionalną instytucją typu think-tank. Instytut został powołany 3 kwietnia 2005 roku uchwałą Zarządu Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych i stanowi jego agendę. Nie posiada osobowości prawnej. Pracami instytutu kieruje dyrektor powoływany przez zarząd KNST.

  Ryzyko organizacyjne – pojęcie dość szerokie, które dotyczy skomplikowanych kwestii pracowników, ich osobowości i zachowań, a także zagadnień technicznych i organizacyjnych. Jest związane z szybką innowacją produktów, potrzebą wprowadzania co chwilę nowych technologii, czego powodem jest zjawisko globalizacji (wprowadzenie euro, outsourcingu). Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej - instytut naukowo–badawczy z siedzibą w Warszawie, który powstał przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Celem instytutu jest działanie na rzecz wzrostu świadomości obywatelskiej oraz demokratyzacji życia publicznego i ekonomicznej transformacji w Polsce i krajach ościennych.

  Dodano: 09.09.2008. 12:38  


  Najnowsze