• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr hab. Stanisław Kubielas wyróżniony polskim ekonomicznym Noblem

  12.10.2011. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Stanisław Kubielas odebrał 12 października Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

  Wyróżnienie, które zyskało nieformalne miano polskiego ekonomicznego Nobla, zostało przyznane po raz 17. Za książkę "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania" uczony otrzymał 50 tys. zł.

  Tematykę książki prof. Kubielasa, wydanej w 2009 roku przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, uznano za "bardzo aktualną", a sposób jej przedstawienia oraz formułowania wynikających z teorii hipotez oraz ich empirycznej weryfikacji - za perfekcyjny. Jury doceniło pokazaną w nagrodzonej książce zdolność autora do czerpania z bogactwa wiedzy ekonomicznej przy budowie teorii umożliwiającej wyjaśnienie, jak powiększa się lub zmniejsza luka technologiczna w pojedynczym kraju.

   

  "Zaprezentowane w książce badania empiryczne, jakie autor w oparciu o tę konstrukcję teoretyczną przeprowadził, z wykorzystaniem danych z Europy Środkowo Wschodniej oraz Polski, pozwoliły mu na sformułowanie nowych i płodnych z punktu widzenia polityki gospodarczej hipotez, o tym, że szybkość zamykania luki technologicznej nie zależy od możliwości dyfuzji innowacji (znana hipoteza Geschenkrona), ale od zdolności absorpcyjnej innowacji w danej gospodarce" - napisała w uzasadnieniu werdyktu przewodnicząca jury prof. Urszula Grzelońska.

  Celem konkursu Banku Handlowego jest promowanie najbardziej wartościowych prac z dziedziny ekonomii i finansów, a także wyróżnianie wybitnych polskich ekonomistów. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać polskie uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne.

  Do XVII edycji zgłoszono 29 prac. Oceniło je jury, które tworzyli profesorowie: Stanisław Gomułka, Witold Koziński, Adam Noga, Witold Orłowski, Zdzisław Sadowski i Andrzej Sławiński, pod przewodnictwem prof. Urszuli Grzelońskiej. Uczeni analizowali książki i artykuły naukowe napisane po 18 października 2008 roku.

  Zainteresowania badawcze dra hab. Stanisława Kubielasa to: teoria i historia ekonomii; mikro- i makroekonomia, handel i finanse międzynarodowe, finanse korporacji, innowacje, luka technologiczna i międzynarodowy transfer technologii, lingwistyka. Obecnie naukowiec wykłada na WNE UW finanse międzynarodowe, międzynarodowe rynki finansowe, innowacje i międzynarodowy transfer technologii oraz ekonomię innowacji w gospodarce globalnej.

  Więcej o nagrodzonej książce w serwisie Nauka w Polsce tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Encyklopedia wiedzy o książce (EWoK) - publikacja encyklopedyczna z zakresu wiedzy o książce wydana w języku polskim. Zawiera ok. 6000 haseł rzeczowych, biograficznych, geograficznych, topograficznych oraz odsyłaczowych. Obejmuje całokształt wiedzy ze wszystkich dziedzin dotyczących książki jako dzieła sztuki rękopiśmiennej oraz poligraficznej oraz przedmiotu czytelnictwa, kolekcjonerstwa i handlu. 21:37 – powieść kryminalna polskiego pisarza Mariusza Czubaja, pierwsza część przygód profilera Rudolfa Heinza. Akcja książki toczy się wiosną 2007 roku w Warszawie oraz na Śląsku. Pierwsze wydanie książki ukazało się nakładem wydawnictwa W.A.B w 2008 roku. Autor otrzymał w 2009 roku za tę książkę Nagrodę Wielkiego Kalibru. Księgowy roku: Księgowy Roku to ogólnopolski konkurs rozgrywany rok rocznie od 1998 do 2009r. Jego celem było wyróżnianie najlepszych finansistów w Polsce oraz promowanie ich jako liczących się partnerów w zarządzaniu przedsiębiorstwami. W czterech ostatnich edycjach, przy okazji konkursu dla praktyków rozgrywana była także studencka edycja Konkursu. To prestiżowe wydarzenie integrujące środowisko księgowych i specjalistów w dziedzinie finansów, realizowane przez Grupę Wydawniczą INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz producentów oprogramowania branżowego (Matrix.pl zastąpiony w 2005r przez Sage Symfonia). Cieszył się uznaniem Uczestników oraz osób reprezentujących kręgi biznesowe, władze lokalne i centralne, środowiska opiniotwórcze i media. Niestety, w związku z rezygnacją głównego sponsora, od 2010r konkurs nie jest przeprowadzany.

  Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WNE UE we Wrocławiu) – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1950 roku jako jeden z pierwszych wydziałów na tej uczelni. Kształci on studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Teoria polityki ekonomicznej (gospodarczej), całokształt wiedzy o sposobach, celach i narzędziach oddziaływania państwa na gospodarkę. Teoria polityki ekonomicznej bada formy i sposoby osiągania ogólnych celów polityki gospodarczej, tj. wprowadzania realnych i instytucjonalnych zmian w strukturze gospodarki narodowej, określa także narzędzia i sposoby prowadzące do nich w sposób możliwie racjonalny. Jest więc nauką operacyjną, stosowaną. Za podstawę swojej wiedzy teoria polityki gospodarczej przyjmuje dorobek teorii ekonomii, jednak nie zachodzi bezpośredni związek między teorią ekonomii a teorią polityki gospodarczej z uwagi na różny przedmiot i metodę badań. Ekonomia bada obiektywny proces gospodarczy, włączając w zakres swoich zainteresowań również politykę ekonomiczną i skutki jej oddziaływania. Formułuje prawa ekonomiczne, czyli stałe relacje przyczynowo-skutkowe między masowymi zjawiskami ekonomicznymi, powtarzalnymi w czasie i przestrzeni. Teoria polityki nie formułuje praw nauki w podanym wyżej sensie, jest bowiem dyscypliną celowościową, interesującą się sposobami przekształcania rzeczywistości ekonomicznej. Formułuje więc zależności operacyjne, wykorzystując niektóre z twierdzeń teorii polityki. Istnieje trudność w precyzyjnym rozdziale dorobku teorii ekonomii (zwłaszcza najnowszego) i dorobku teorii polityki ekonomicznej. Zasadniczym powodem jest to, że częstokroć podłoże twierdzeń teorii ekonomicznej jest kwestionowane w swojej poprawności dowodowej - zarzuca mu zbyt małą masowość i powtarzalność zjawisk, nieuwzględnianie zmiany warunków itd. Wówczas mamy do czynienia z prostym podsumowaniem obserwacji praktycznych, a nie z uogólnionym prawem ekonomii, to zaś jest domeną polityki gospodarczej, tak w teorii, jak i praktyce.

  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Milton Friedman (ur. 31 lipca 1912 w Nowym Jorku, zm. 16 listopada 2006 w San Francisco) – ekonomista amerykański, twórca monetaryzmu, laureat nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 roku (wcześniej otrzymał John Bates Clark Medal, 1951), przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii. Zdecydowany obrońca i propagator wolnego rynku. W książce Kapitalizm i wolność proponował minimalizację roli rządu w gospodarce wolnorynkowej, w celu zapewnienia politycznej stabilności i wolności. Jego książka Wolny wybór odegrała wielką rolę w kształtowaniu postaw antysocjalistycznych. Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Teoria ekonomii – dział ekonomii, który zajmuje się badaniem ekonomicznych aspektów zjawisk zachodzących w gospodarce. Do teorii ekonomii zalicza się mikroekonomię, makroekonomię, prawa rządzące rynkiem kapitałowym. Teoria ekonomii zajmuje się całością zagadnień ekonomicznych, bada relacje i powiązania w takich obszarach jak: polityka gospodarcza i ekonomiczna, przepływy finansowe, bankowość, zasady kształtowania polityki monetarnej państwa, istota i przyczyny bezrobocia czy też inflacji.

  Morfologia książki to jeden z działów wiedzy o książce, czyli księgoznawstwa. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak:

  Kapitał ekonomiczny, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji. Edwin Walter Kemmerer (1875-1945) – amerykański ekonomista i ekspert finansowy. Był współautorem planu Dawesa oraz doradcą ekonomicznym rządów wielu państw świata. Na podstawie jego raportu opracowano plan reformy finansów II Rzeczypospolitej, który został przyjęty w 1927 roku. Był profesorem Princeton University. Napisał książkę Prace ekonomicznego doradcy narodów. Nazywany był The Money Doctor.

  Dodano: 12.10.2011. 12:19  


  Najnowsze