• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: grupą najbardziej dotkniętą ubóstwem są dzieci

  28.05.2010. 08:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzieci stanowią w Polsce największą grupę społeczną dotkniętą ubóstwem. W naszym kraju problem ten dotyczy 22 proc. z nich, a w całej Unii Europejskiej - 20 proc. Pomóc takim dzieciom może edukacja, jednak dorastanie w biedzie utrudnia do niej dostęp - uważają eksperci.

  Mówiono o tym 25 maja podczas konferencji "Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów w programach +Uczenie się przez całe życie+ i +Młodzież w działaniu+". Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Rok 2010 został ogłoszony w Unii Europejskiej Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

  Jak zauważył kierownik Ośrodka Problemów Nietolerancji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Tadeusz Pilch, cechą charakterystyczną "polskiego ubóstwa" jest to, że dotyka ono najbardziej dzieci, młodzież oraz ludzi młodych.

  Zwrócił on także uwagę, że tzw. skumulowane wydatki na dziecko w Polsce (nakłady ponoszone zarówno przez rodziców od urodzenia dziecka do 18 roku życia, jak i przez państwo - w postaci dotowania edukacji, opieki medycznej, etc.) są jednymi z najniższych wśród krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju); tak niski ich poziom obserwuje się jedynie w Meksyku. Wydatki te są prawie dziesięciokrotnie niższe niż w Norwegii, gdzie wskaźnik ten jest najwyższy.

  Pilch zaznaczył przy tym, że ubóstwo wśród dzieci nie jest efektem ostatnich lat, lecz zjawiskiem, które w Polsce występuje od dziesięcioleci. "Także w czasach PRL ubóstwo wśród dzieci było o wiele większe niż w innych krajach europejskich" - powiedział.

  Z kolei dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska mówiła, że sposobem na wyjście z ubóstwa może być edukacja; wśród osób z wyższym wykształceniem wskaźniki ubóstwa są bowiem najniższe. Przypomniała, że w Polsce około 50 proc. osób ma wykształcenie zasadnicze zawodowe i 85 proc. z tej grupy żyje w nędzy, zaś wśród 17 proc. osób o wyższym wykształceniu problem ubóstwa dotyczy tylko około jednego procenta.

  Jednocześnie ekspertka zaznaczyła, iż dorastanie w biedzie ogranicza dostęp do edukacji - w nasyzm kraju edukację po ukończeniu gimnazjum przerywa około 10 proc. uczniów, przy czym w przypadku uczniów z rodzin dotkniętych ubóstwem jest to aż 28 proc.

  Zdaniem Warzywoda-Kruszyńskiej, przyczynami tego stanu rzeczy są: brak sukcesów szkolnych, problemy ze zdrowiem, konieczność wczesnego rozpoczęcia pracy zarobkowej. Według niej, brak sukcesów szkolnych bierze się m.in. stąd, że w polskiej szkole, gdy uczniowie mają trudności z nauką, nauczyciele uważają, że jest to spowodowane lenistwem lub małą aktywnością uczniów. "A tymczasem - zaznaczyła profesor - świat dzieci żyjących w ubóstwie jest w większości niezrozumiały dla nauczycieli, nie znają oni realiów, w których żyją te dzieci".

  Specjalistka przytoczyła też wyniki badań prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w tzw. enklawach biedy w śródmieściu Łodzi. Wynika z nich np., że co dziesiąty szóstoklasista mieszka z rodziną w jednym pokoju, w mieszkaniu bez ciepłej wody, nie ma też własnego łóżka. Natomiast co piętnasty nie ma w mieszkaniu nawet ubikacji. "Dzieci te częściej chorują, gdyż żyją w warunkach uniemożliwiających zachowanie higieny. Często w domach tych dzieci nie ma prądu, gdyż jest wyłączony, bo nieopłacone są rachunki. Dzieci mieszkają z alkoholikami, są ofiarami i obserwatorami przemocy" - wyliczała prof. Warzywoda-Kruszyńska.

  Według organizatorów konferencji, pomóc w przezwyciężaniu trudności mogą unijne programy edukacyjne. Wśród przykładów dobrych praktyk do naśladowania przedstawili m.in. projekt "Włączenie rodziców" (w ramach Programu UE Grundtvig), realizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zorganizowano specjalne zajęcia i pomoc dla rodziców w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

  Innym przedstawionym projektem był "Europejski Dom" (w ramach Programu UE Leonardo). Dzięki niemu blisko 30 podopiecznych łódzkiego OHP wyjechało na trzytygodniowe staże do Niemiec, by nauczyć się zawodu mechanika rowerowego.

  Idea Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym została zaproponowana przez Komisję Europejską, a następnie przyjęta przez Parlament Europejski i zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej w październiku 2008 r.

  Według danych UE, problem ubóstwa dotyka w Europie 80 mln osób, a 100 mln osób żyje w złych warunkach mieszkaniowych.

  Unia Europejska co roku wybiera temat, na który chce zwrócić szczególną uwagę obywateli. Tematem Roku w ubiegłych latach były: kreatywność i innowacja (2009), dialog międzykulturowy (2008). Rok 2011 ma być rokiem wolontariatu, a 2012 - rokiem osób starszych. DSR

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - inicjatywa powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić zaangazowanie unii Europejskiej w eliminację ubóstwa. Adopcja Serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi, czy grupami osób takimi jak grupa parafialna, czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując umowę o przyjęciu pod opiekę dziecka lub dzieci. Opieka ma formę comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i inne potrzeby dzieci. Najczęściej są to sieroty, wychowywane przez dalszą rodzinę lub ludzi obcych (nierzadko wdowy), którzy jednak – sami mając kilkoro dzieci – bez pomocy finansowej z Europy lub Ameryki nie byliby w stanie zapewnić im wykształcenia. Adopcja Serca obejmuje też dzieci pokrzywdzone przez los, które w inny sposób nie mogłyby otrzymać wykształcenia, np. dzieci osób dotkniętych trądem, ofiary Tsunami. Oświata w Szwecji: Edukacja w Szwecji na poziomie podstawowym składa się z dziewięcioletniej, obowiązkowej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum. Dzieci i młodzież podlegają obowiązkowi szkolnemu od 7 do 16 roku życia. Od roku 1991 na życzenie rodziców dzieci mogą rozpoczynać obowiązek szkolny w wieku sześciu lat. W 1992 roku przeprowadzona została reforma oświaty, wprowadzona w pełnym zakresie w roku szkolnym 1995/96. Kształcenie odbywa się w formie trzyletnich programów edukacyjnych. Do dyspozycji jest 16 programów państwowych, z których 14 jest ukierunkowanych zawodowo, a dwa przygotowują uczniów do kształcenia uniwersyteckiego.

  Dzieciobójstwo – potoczna nazwa uśmiercenia własnego dziecka, a w szerszym, zoologicznym znaczeniu - zabicie młodych, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości pozwalającej na podjęcie samodzielnego życia. W wielu społeczeństwach dzieciobójstwo traktowane było jako dopuszczalna, kulturowa metoda kontroli populacji, przyjmująca często rytualne formy eliminowania dzieci niepełnosprawnych lub chorych, poświęcania dzieci bogom w ofierze. Współcześnie dzieciobójstwo jest traktowane jako przestępstwo polegające na zabiciu dziecka przez matkę lub ojca. Dzieciobójstwo jest powszechnie spotykane wśród ludzi i zwierząt. Wśród ludzi występuje unikalna, niespotykana u zwierząt forma selektywnego dzieciobójstwa w zależności od płci noworodka, przy czym częściej dotyczy to dzieci płci żeńskiej. Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób.

  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12 do 20. Dostępny jest pod zharmonizowanym w Europie numerem 116111, połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani na billingach większości sieci. Numer ma docelowo działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Wyuczona bezradność – w pracy socjalnej termin oznacza stan wyuczony, wytworzony przez narażenie na szkodliwe, nieprzyjemne sytuacje, w których nie ma możliwości ucieczki lub których nie da się uniknąć. Dotyczy najczęściej osób marginalizowanych, osób długofalowo korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej jak osoby długotrwale bezrobotne, dotknięte ubóstwem, bezdomne czy niepełnosprawne. Z drugiej strony – coraz częściej mówi się o tym, że społeczeństwa cywilizacji high tech są dotknięte tą przypadłością.

  Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. W nauczaniu początkowym nauczyciele nie wystawiają ocen punktowych (wyjątek stanowi religia), a lekcje nie dzielą się na przedmioty (tzw. nauczanie zintegrowane). Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się słowny opis m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia. Na zakończeniu 3 klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na: Gospodarka Francji sytuuje się na piątym miejscu na świecie (2008 Francja wyprzedziła Wielką Brytanię w wyniku niskiego kursu funta szterlinga względem euro) i drugim w Europie pod względem wysokości nominalnego produktu krajowego brutto oraz na dziewiątym miejscu pod względem produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej. Wśród największych gospodarek świata wyróżnia się jednym z najniższych poziomów ubóstwa, najmniejszą nierównością dochodów oraz stojącym na wysokim poziomie systemem usług społecznych (opieka zdrowotna, system edukacji, system emerytalny) oraz usług publicznych (transport, bezpieczeństwo). W sektorze publicznym pracuje 21% pracowników (ok. 5,2 mln osób). Wydatki publiczne sięgają 56,3% PKB, co stawia Francję na drugim miejscu wśród krajów rozwiniętych (za Danią).

  Edukacja i szkolenie 2010 – dokument Unii Europejskiej dotyczący rozwoju systemów opieki społecznej i edukacji. Został przyjęty 14 lutego 2002 roku przez ministrów edukacji oraz Komisję Europejską.

  Dodano: 28.05.2010. 08:18  


  Najnowsze