• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekspert: testy psychologiczne ujawnione w sieci są bezużyteczne

  27.06.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Testy psychologiczne dla kierowców, osób ubiegających się o broń czy stosowane przez biegłych sądowych przestają być użyteczne - w sieci coraz częściej można znaleźć ich treść bądź właściwe odpowiedzi - ostrzega psycholog dr Magdalena Nowicka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Jak zauważyła w rozmowie z PAP dr Nowicka, w sieci można znaleźć bardzo popularne testy, stosowane w prawdziwych badaniach, np. test NeoFFI. "To bardzo popularny, bardzo dobry test służący do diagnozy osobowości" - powiedziała.

  W internecie krążą też fragmenty testu inteligencji Ravena, czy też pytania z Formalnej Charakterystyki Zachowania - Kwestionariusza Temperamentu. "Ten ostatni znalazłam kiedyś na forum internetowym, a jest on wykorzystywany powszechnie do badania kierowców zawodowych" - dodała.

  Jej zdaniem, w związku z coraz powszechniejszym dostępem testy te stają się bezużyteczne. "Pojawia się ryzyko tego, że osoba się przygotuje i z góry będzie wiedziała, jak odpowiadać. I np. kierowca będzie wiedział, jakie powinien zaznaczyć odpowiedzi, żeby dostać pozytywne orzeczenie" - zaznaczyła.

  Psychologowie mogą stosować testy przy formułowaniu opinii sądowo-psychiatrycznej, używają ich przy badaniach predyspozycji psychicznych u zawodowych kierowców, osób ubiegających się o pozwolenie na broń czy u kandydatów na policjantów. Testy psychologiczne stosują też firmy w procesie rekrutacyjnym.

  Specjalistka z SWPS przypomniała, że dostęp do testów psychologicznych jest ograniczony. W Polsce takie materiały sprzedaje prawie wyłącznie Pracownia Testów Psychologicznych. Przed zakupem testu należy się wylegitymować dyplomem ukończenia 5-letnich studiów magisterskich z dziedziny psychologii, a studenci, jeśli potrzebują testów w swoich badaniach, muszą zdobyć upoważnienie od kwalifikowanego psychologa.

  "Problem ujawniania testów leży głównie po stronie psychologów, którzy nie chronią tego materiału w sposób odpowiedni, nie dbają, żeby do materiałów testowych nie miały dostępu osoby trzecie - oceniła dr Nowicka. - Mnie zdarzyło się w praktyce spotkać z pacjentami, którzy po wykonaniu badań dostali na własność arkusz testowy. To nie powinno mieć miejsca".

  Nowicka podkreśliła, że ani w Polsce, ani na świecie nie ma regulacji prawnych wyznaczających prawidłowe praktyki w tej kwestii. Są jedynie pewne wytyczne. Testy chronione są więc jedynie prawami autorskimi.

  Wygaśnięcie praw autorskich sprawiło np., że na Wikipedii opublikowano jeden z najstarszych testów projekcyjnych - test Rorschacha wraz z najpopularniejszymi odpowiedziami, jakie w teście podawali badani.

  Test Rorschacha powstał w latach 20. XX wieku i służył m.in. do diagnozy struktury osobowości czy diagnozy klinicznej. W ramach tego testu pacjentowi przedstawia się kolejno 10 plansz z plamami atramentowymi i prosi się go o powiedzenie, jakie kształty w plamach zauważa. Odpowiedzi są podstawą postawienia diagnozy. Testu Rorschacha psychologowie nie będą już mogli używać. "Jest spalony" - uważa specjalistka z SWPS.

  Nowicka zwróciła uwagę, że publikowanie testów i ich wyników w sieci może też mieć inny negatywny skutek. "Ludzie wykorzystują te testy do samobadania. Sami stawiają sobie diagnozę bez profesjonalnej wiedzy" - powiedziała. A tymczasem, według niej, np. test Rorschacha, podobnie jak i inne testy projekcyjne, jest specyficzny, wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, nie ma w nim twardych reguł, prawidłową diagnozę może więc na jego podstawie postawić tylko ktoś z długoletnią praktyką.

  "Problem konstrukcji narzędzia psychologicznego to jest ogromna praca. Skonstruowanie trafnego, rzetelnego testu, który dawałby właściwe wyniki jest bardzo czasochłonne i wymaga dużych nakładów finansowych" - zaznaczyła Nowicka.

  Jej zdaniem, na razie jedynym ratunkiem przed ujawnieniem kolejnych testów jest przestrzeganie etyki zawodowej przez psychologów, a więc jedynej grupy, która ma legalny dostęp do testów. "Psychologowie nie do końca zdają sobie sprawy z konsekwencji publikowania materiału i danych interpretacyjnych. Jeśli oni nie będą chronić testów przed upublicznieniem, okaże się, że narzędzia, których używają stają się niemiarodajne" - podsumowała psycholog.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Test podzielności uwagi – rodzaj testu psychofizycznego, którego celem jest zbadanie podzielności uwagi i określenie poziomu tej umiejętności u badanego. Może być elementem testów ogólnej sprawności umysłowej jednostki, testów ilorazu inteligencji itp. Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Dostępna jest polska adaptacja MMPI-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP w wersji papierowej, a w wersji komputerowej przez firmę niezależną od Pracowni Testów Psychologicznych PTP. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz" lub "nie wiem". W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych(skala Męskość/kobiecość nie jest skalą kliniczną) i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

  Testy równoległe -testy psychologiczne, które mierzą dokładnie to samo i dokładnie tak samo różniąc się jedynie treścią pozycji testowych. Aby określić testy mianem równoległych, powinny one spełniać cztery warunki: Obiektywność – kryterium tworzenia testów w psychometrii, np. testów psychologicznych. Test obiektywny to taki, który daje te same wyniki, mimo że opracowują go dwie różne osoby.

  Testy dla wariancji – są to testy parametryczne służące do weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących wartości wariancji w populacji generalnej lub też do porównania wartości wariancji w dwóch lub kilku populacjach – na podstawie znajomości wartości badanej cechy w losowej próbie (lub w kilku próbach). Rozstrzygnięcie pytań dotyczących wariancji jest ważne m.in. dlatego, że wiele testów służących do porównania wartości średnich w dwóch lub kilku populacjach wymaga przyjęcia założenia o równości wariancji w tych populacjach (tak zwane założenie o jednorodności wariancji). Ponadto wariancja może być miernikiem dokładności w procesie pomiarowym lub produkcyjnym (zbyt duża wariancja wyników pomiaru może na przykład świadczyć o uszkodzeniu lub rozregulowaniu aparatury lub urządzeń). Test operacyjny (ang. operational test) – druga w kolejności z wymaganych przez amerykańskie procedury wojskowe faz testów broni, zwłaszcza broni rakietowej. Faza ta ma na celu sprawdzenie działania poszczególnych elementów składowych broni – w odróżnieniu od testów rozwojowych – bez udziału przedstawicieli producenta. Testy tego rodzaju przeprowadzają wyłącznie czynni żołnierze w z założenia skrajnych, możliwych na polu walki warunkach (np. pogodowych, pory dnia i nocy, itd.). Nie są też znane jakiekolwiek dane dotyczące "przeciwnika" – w przypadku testów broni antyrakietowej na przykład, nie są z góry znane miejsce i moment wystrzelenia celu, jego rodzaj, prędkość ani trajektoria lotu rakiety stanowiącej cel dla testowanej broni.

  Testy funkcjonalne znane są także jako testy czarnej skrzynki, ponieważ osoba testująca nie ma dostępu do informacji na temat budowy programu, który testuje. Często testy takie są wykonywane przez inne osoby niż programiści tworzący program. Nierzadko są to osoby nie posiadające wiedzy z zakresu programowania. Osoba testująca program nie opiera danych testowych na budowie wewnętrznej programu, lecz na założeniach funkcjonalnych, jakie powinien spełniać program zgodnie z dokumentacją. Test Rorschacha, test plam atramentowych, Ro – test projekcyjny, stworzony w 1921 roku przez szwajcarskiego psychoanalityka, Hermanna Rorschacha. Na podstawie testu wnioskuje się o nieświadomych treściach psychicznych, cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych (jest on używany w diagnozie klinicznej).

  Brytyjskie testy nuklearne w Maralinga – seria testów atomowych które miały miejsce w Strefie Zakazanej Woomera w stanie Australia Południowa w Australii w latach 1955–1963. Łącznie przeprowadzono siedem głównych prób nuklearnych o orientacyjnej sile od 1 do 27 kiloton. Przeprowadzono też wiele mniejszych testów, których celem było m.in. zbadanie wpływu pożaru lub wybuchów nienuklearnych na broń atomową.

  Test pokrycia warunków logicznych należy do grupy testów pokrycia, które są używane do testowania oprogramowania. Problemem dotychczas omawianych testów pokrycia (C1-Test, C2-Test) jest niewystarczające przetestowanie złożonych, wielopoziomowych warunków logicznych.

  Dodano: 27.06.2011. 00:25  


  Najnowsze