• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperyment studentów SWPS: Celebryci są oceniani inaczej niż osoby nieznane

  23.08.2010. 08:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ludzie inaczej mogą oceniać ten sam czyn, jeśli popełni go osoba znana, a inaczej, jeśli nieznana - wykazał eksperyment przeprowadzony przez studentów wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Badanie zostało przeprowadzone w maju 2010 roku na grupie 60 studentów psychologii pod kierunkiem Jakuba Traczyka z Katedry Psychologii Ekonomicznej wrocławskiego wydziału SWPS.

  Studenci przygotowali dwie ankiety. Na pierwszej znajdowały się krótkie opisy trzech przestępstw o zróżnicowanym stopniu szkodliwości społecznej popełnionych przez osoby znane. Pojawiły się więc opisy czynów Romana Polańskiego (kontakty seksualne z osobą nieletnią), Tomasza Stockingera (spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu) i Winony Ryder (kradzież sklepowa).

  Drugi kwestionariusz przedstawiał te same czyny, ale spowodowane przez osoby nieznane.

  Zadaniem uczestników badania było przeczytanie opisu zdarzenia i ocenienie jego bohatera. W badaniu zostali poproszeni o ogólną ocenę osoby, wskazanie wyroku, na jaki ona zasługuje i natężenie pięciu emocji, które uczestnik badania odczuwa względem przestępcy.

  "Spodziewaliśmy się, że celebryci zostaną ocenieni pozytywniej i uzyskaliśmy wyniki częściowo potwierdzające nasze przypuszczenia" - opowiadają Natalia Dziwulska, Jarosław Krakowski, Kamil Nowacki i Bartosz Rządkowski, autorzy badań.

  O ile w przypadku oceny czynów Ryder i Stockingera różnice nie były ogromne, o tyle ocena czynu Romana Polańskiego i osoby anonimowej były duże. "Może to być wynikiem tego, że sprawa Romana Polańskiego była nagłośniona i szeroko komentowana, a tym samym dobrze każdemu znana i przemyślana" - komentują studenci.

  Według respondentów, Roman Polański zasłużył na wyrok mniejszy niż osoba o nieznanym nazwisku. Był też nieco lepiej oceniany. "Możemy przypuszczać, że reżyser to osoba dobrze znana, ceniona, z dużymi osiągnięciami, które mogły przysłaniać jego czyn" - interpretują wyniki badań studenci.

  Zauważają, że w przypadku opisu tego samego czynu w wykonaniu osoby anonimowej, respondenci nie mieli żadnych dodatkowych informacji na temat przestępstwa, mieli mało informacji, które pozwoliłyby interpretować różne aspekty tego czynu. Nie mieli informacji o rodzinie, o historii życia, o zachowaniu jednostki.

  "Polański mógł być natomiast oceniany jako ktoś normalny, któremu raz zdarzyło się zrobić coś nagannego, coś czego żałuje. Inną przyczyną może być to, że badani po prostu lubili osobę reżysera i przez to łagodniej go oceniali" - przypuszczają autorzy badań. LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przestępczość białych kołnierzyków – pojęcie odnoszące się do przestępstw popełnianych przez osoby dobrze sytuowane. Środek zabezpieczający stosuje się zamiast kary wobec sprawcy czynu zabronionego, który nie podlega odpowiedzialności karnej z powodu niepoczytalności lub znikomej społecznej szkodliwości czynu, albo jeśli orzeczenie kary byłoby niecelowe z uwagi na zaburzenia psychiczne, które wpłynęły na popełnienie przez niego przestępstwa. Celem środków zabezpieczających jest ochrona społeczeństwa przed zachowaniami osób, które w sposób niezawiniony zagrażają porządkowi prawnemu. Orzekając środek zabezpieczający sąd nie określa terminu jego obowiązywania. Środek podlega uchyleniu, jeśli tylko ustaje przyczyna jego stosowania. W skrajnych sytuacjach może więc być wykonywany do końca życia sprawcy. Uniewinnienie – wyrok sądu rozstrzygający, że osoba, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia, nie popełniła zarzucanego jej czynu, albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia lub też, że zarzucany jej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa. Sąd umarza postępowanie a nie uniewinnia sprawcę, jeżeli ten w chwili czynu był niepoczytalny.

  Sprawstwo – jedna z form popełnienia przestępstwa (forma zjawiskowa). Polega na zrealizowaniu ustawowych znamion czynu zabronionego samemu, albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (współsprawstwo), albo kierowaniu popełnieniem czynu zabronionego przez inną osobę (sprawstwo kierownicze), albo też na poleceniu innej osobie wykonania czynu zabronionego przy wykorzystaniu jej uzależnienia od siebie (sprawstwo polecające). Ciąg przestępstw - odmiana realnego zbiegu przestępstw. Od innych postaci realnego zbiegu przestępstw wyróżniają go: popełnienie przestępstw w krótkich odstępach czasu, realizacja znamion tego samego typu czynu zabronionego i popełnienie czynów w podobny sposób.

  Sprawstwo kierownicze – w prawie karnym, jeden z rodzajów sprawstwa, jako formy zjawiskowej przestępstwa. Sprawstwo kierownicze jest działaniem polegającym na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub osoby - sprawców wykonawczych. Sprawca kierowniczy organizuje przestępstwo i kieruje działaniami jego wykonawców. Nie uczestniczy w realizacji planu, jednakże ma kontrolę nad działaniami przestępczymi, od jego decyzji zależy przebieg zdarzeń i zachowanie wykonawców przestępstwa. Może on też w każdym czasie zdecydować o przerwaniu akcji przestępnej. Roman Polański: Ścigany i pożądany (ang. Roman Polanski: Wanted and Desired) - film dokumentalny z 2008 roku w reżyserii Mariny Zenovich. Opowiada o życiu i twórczości reżysera Romana Polańskiego, poruszając głównie temat procesu sądowego, w którym Polański był oskarżony o wykorzystanie seksualne Samanthy Gailey (obecnie Geimer) w 1978 roku.

  Rozbijemy zabawę (ang. We will break up a party) - to trzecia etiuda filmowa zrealizowana przez Romana Polańskiego w 1957 roku. Pierwszy dźwiękowy film Polańskiego jest de facto happeningiem reżysera. Polański zorganizował dla swych przyjaciół zabawę w parku, a potem nie uprzedzając nikogo napuścił na nich prawdziwych chuliganów. Doszło do bijatyki, tańcząca młodzież została przepędzona, a młody reżyser zapisał całe zajście na taśmie filmowej. Kradzież rozbójnicza jest przestępstwem polegającym na użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności w celu utrzymania się w posiadaniu rzeczy bezpośrednio po dokonaniu jej kradzieży. Kradzież rozbójnicza zachodzi w razie zaatakowania przez uciekającego złodzieja osoby próbującej odebrać mu skradzioną rzecz. Dla bytu przestępstwa nie ma znaczenia, czy pokrzywdzonym jest osoba wcześniej okradziona czy też przypadkowy świadek przestępstwa, który wdał się w pogoń za sprawcą.

  Ocena 360 stopni – "Wykorzystywana najczęściej nazwa to system oceny 360 stopni. Stosuje się jednak zamiennie również inne nazwy: ocena wieloźródłowa, ocena z wielu punktów widzenia, pełna informacja zwrotna, sprzężenie zwrotne 360 stopni. Ocena taka to pozyskiwanie informacji o pracowniku z więcej niż dwóch źródeł, w tym jednym źródłem jest samoocena dokonana przez ocenianego pracownika.". polega głównie na przeprowadzeniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. W skład tych osób wchodzą takie osoby jak szef, bezpośredni przełożeni, współpracownicy, równorzędni pracownicy, osoby, którymi zarządza badany pracownik, czy też klienci, dalsi współpracownicy i inne osoby, które chcemy zapytać o opinię na temat badanego pracownika. Zatem są to wszystkie osoby niejako „dookoła” badanego pracownika. Stąd też nazwa ocena 360 stopni. Często określa się ją również jako ankieta 360 stopni, albo 360 feedback. Czasem w ankiecie bierze udział mniejsza liczba osób i taka ankieta, czy też ocena jest określana jako ocena 270 stopni, albo ocena 180 stopni, w zależności od tego jaka grupa osób jest pomijana.

  Celebryt albo celebryta, rodz. żeński celebrytka, l.mn. celebryci (ang. celebrity, z łac. celebrare) – termin odnoszący się do osoby często występującej w środkach masowego przekazu i wzbudzającej ich zainteresowanie, bez względu na pełniony przez nią zawód (choć najczęściej są to aktorzy, piosenkarze, uczestnicy reality show, sportowcy czy dziennikarze). Zgodnie z definicją sformułowaną przez Daniela Boorstina w 1961 roku celebryt to osoba, która jest znana z tego, że jest znana. Słowo celebryt nie jest dokładnym synonimem gwiazdy, sławy, idola, autorytetu. Ze względu na możliwość szerokiego oddziaływania społecznego celebryci wykorzystywani są w działaniach reklamowych.

  Roman Polański: Moje życie (ang. Roman Polanski: A Film Memoir) – brytyjski film dokumentalny z 2011 roku w reżyserii Laurenta Bouzereaua, opowiadający o życiu reżysera Romana Polańskiego. Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Odpowiedzialność posiłkowa jest instytucją prawa karnego skarbowego przewidującą odpowiedzialność osób trzecich za wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego grzywnę i ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów. Jest to głównie odpowiedzialność majątkowa osoby trzeciej, którą może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł lub mógł odnieść z popełnionego czynu jakąkolwiek korzyść majątkową. Jako swoisty środek prawny jest to rodzaj zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa na wypadek niewypłacalności sprawcy czynu zabronionego. Instytucja ta nie ma zastosowania do wykroczeń skarbowych, odnosi się tylko do przestępstw skarbowych. Tryb stosowania tej instytucji jest obligatoryjny. Testy funkcjonalne znane są także jako testy czarnej skrzynki, ponieważ osoba testująca nie ma dostępu do informacji na temat budowy programu, który testuje. Często testy takie są wykonywane przez inne osoby niż programiści tworzący program. Nierzadko są to osoby nie posiadające wiedzy z zakresu programowania. Osoba testująca program nie opiera danych testowych na budowie wewnętrznej programu, lecz na założeniach funkcjonalnych, jakie powinien spełniać program zgodnie z dokumentacją.

  Morderstwo – etiuda filmowa zrealizowana w 1957 roku przez Romana Polańskiego. Był to pierwszy film zrealizowany przez Polańskiego w Łódzkiej Szkole Filmowej. 90 sekundowa etiuda została zrealizowana w trzech ujęciach. Przedstawia postać w ciemnym płaszczu, która wchodzi do pokoju i zabija nożem śpiącego mężczyznę. Autor widmo (ang. The Ghost Writer) – film fabularny Romana Polańskiego z 2010, będący ekranizacją powieści Roberta Harrisa Duch (2007). Jest to osiemnasty pełnometrażowy film Polańskiego.

  Dodano: 23.08.2010. 08:34  


  Najnowsze