• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Etologia i nauki behawioralne - sesja naukowa w Warszawie

  07.10.2010. 00:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Od wioślarek planktonowych do człowieka" - taką trasę badawczą proponuje specjalistom w dziedzinie etologii i nauk behawioralnych Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 16 października odbędzie się tu otwarta sesja naukowa z okazji jubileuszu 300 Seminariów Etologicznych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

  Etologia jest dziedziną zoologii. Zajmuje się badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi. Twórcą nowoczesnej etologii jest Konrad Lorenz.

  Nauka ta bada m.in. teorię instynktu, motywację, proces uczenia się, zachowania agresywne i altruistyczne, w tym altruizm odwzajemniony, a także zachowania związane z zajmowanym terytorium.

  Zakład Psychologii Zwierząt Wydziału Psychologii UW już od dziesięciu lat prowadzi badania terenowe. Dla podkreślenia dorobku naukowego tej jednostki, to właśnie tutaj spotkają się przedstawiciele nauk behawioralnych z całej Polski.

  Część naukowa sesji obejmie pięć wykładów plenarnych. Badacze przedstawią w nich całą różnorodność tematyki poruszanej we współczesnych badaniach behawioralnych. Wystąpienia będą dotyczyć mechanizmów zachowania organizmów stojących na różnych szczeblach rozwoju ewolucyjnego - od wioślarek planktonowych do człowieka.

  Wykładowcy pokażą nowoczesne metody badań uwarunkowań przyczynowych zachowania zwierząt towarzyszących. Analizie badawczej zostaną poddane zdolności poznawcze psa - najlepszego przyjaciela człowieka. Prelegenci zaprezentują też nowatorskie techniki badań behawioralnych stosowane w doświadczeniach biomedycznych. Uczestnicy sesji otrzymają wskazówki pomocne w prowadzeniu rzetelnych badań behawioralnych, unikaniu błędów, przekłamań i uproszczeń.

  Na początku spotkania odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, a podczas niego m. in. wybory nowych władz Towarzystwa oraz wybory delegata Polski do International Council of Ethologists.

  Sesja odbędzie się 16 października na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Stawki 5/7). Udział w obradach jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja uczestników poprzez stronę: http://etologia.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Etologia (gr. ήθος - obyczaj) – dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi. Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Stanisława Lis (ur. 26 listopada 1931, zm. 4 marca 2001) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletnia Kierownik Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka. Zajmowała się rozwojem psychicznym człowieka, zwłaszcza rozwojem psychoruchowym i społecznym dzieci do okresu dorastania.

  Wojciech Pisula (ur. 8 marca 1965) − polski psycholog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Józef Kozielecki (ur. 17 października 1936 w Wilnie) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Poznawczej zajmujący się psychologią myślenia, psychologią transgresji oraz psychotransgresjonizmem, jako nowym kierunkiem badań psychologicznych.

  Human Behavior and Evolution Society – stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów w zakresie psychologii ewolucyjnej. Celem jego działalności jest propagowanie podejścia ewolucjonistycznego do rozwiązywania różnych problemów z zakresu etologii człowieka, w tym wykorzystywania odkryć z etologii zwierząt. Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Tytus Sosnowski (ur. 12 czerwca 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się psychofizjologią, biologicznym podejściem w psychologii i metodologią badań psychologicznych. Zoopsychologia, psychologia zwierząt (zoo- + psychologia – gr. psyché – dusza i lógos – nauka) – dziedzina zoologii lub psychologii zajmująca się badaniem reakcji zmysłowych i instynktowych zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. Jest ściśle związana z zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt. Obecnie jest często wypierana przez etologię.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Ewa Czerniawska dr hab., prof. UW (ur. 18 lipca 1955) - Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie psychologii uczenia się i pamięci (gł. strategie pamięciowe, metapoznanie, usprawnianie pamięci, różnice indywidualne). Wykładowca akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych, tłumacz z języka francuskiego i angielskiego. Członek European Association for Research on Learning and Instruction. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi za granicą: Universita di Padova, Potsdam Universitat, University of Newcastle.

  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący studentów oraz prowadzący działalność badawczą w dziedzinie psychologii. Paweł Maria Ostaszewski (ur. 2 sierpnia 1963) − polski psycholog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w SWPS. Zajmuje się psychologią behawioralną, radykalnym behawioryzmem, analizą zachowania i psychologią biologiczną.

  Jerzy Stefan Trzebiński (ur. 20 listopada 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, psychologią narracji oraz psychologią twórczości. Kanon Lloyda Morgana: Określenie to pochodzi z prac, dziewietnastowiecznego brytyjskiego psychologa Lloyda Morgana. Przedmiotem badań naukowca była antropomorfizacja zachowań zwierząt. Rozgłos przyniosły mu przypadki zachowań zwierzęcych, które sprawiały wrażenie jakoby były skutkiem wyższych zdolności psychicznych.

  Kanon Morgana można ująć w formie zalecenia by unikać prób tłumaczenia badanej czynności (zachowania) zwierzęcia jako skutku jego wyższych zdolności psychicznych, jeśli można ją wyjaśnić jako efekt zdolności niższych - używając terminologii sprzed rozwoju psychologii poznawczej, lub -używając nowszych określeń - zalecenia by badaną czynność starać się tłumaczyć najpierw jako efekt jak najprostszych procesów poznawczych. Różnica w terminologii wynika z faktu, nie uznawania w początkowym okresie rozwoju psychologii, że procesy poznawcze są własnością układu nerwowego.

  Dodano: 07.10.2010. 00:41  


  Najnowsze