• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy walczą z prześladowaniem na tle płci oraz wykorzystywaniem seksualnym

  15.12.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wedle wyników nowych badań osoby poszukujące azylu, młodzi uchodźcy oraz nielegalni imigranci są narażeni na większe ryzyko bycia prześladowanym na tle płci lub wykorzystanym seksualnie w centrach przyjęć i miejscach pobytu dla uchodźców.

  Badania zostały częściowo dofinansowane z budżetu projektu SENPERFORTO, który wspierany jest z Funduszu Daphne Komisji Europejskiej. Celem funduszu jest zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i młodzieży. Wspiera on także organizacje aktywnie działające w tym obszarze oraz promuje współpracę między nimi.

  Projekt z udziałem samych zainteresowanych pt. "Ukryta przemoc to cichy gwałt", prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zdrowia Prokreacyjnego (ICRH) przy Uniwersytecie Gandawskim w Belgi, doprowadził do wniosku, że tego typu wykroczenia są najczęściej popełniane przez współlokatorów oraz obsługę centrów dla azylantów. Władze nie były powiadomione o ponad 90% przypadków tego rodzaju prześladowań.

  Z kolei pracownicy centrów dla uchodźców mówią, że nie mają odpowiednich możliwości, środków i narzędzi do wykonywania trzech zasadniczych zadań w tym zakresie, czyli: identyfikowania ryzyka i oznak możliwej przemocy seksualnej i na tle płciowym (SGBV); opracowywania działań zapobiegawczych w sposób kompetentny, z udziałem samych zainteresowanych; oraz reagowania na przypadki SGBV.

  Brakuje zarówno informacji, jak i uregulowań prawnych w zakresie przemocy seksualnej i na tle płciowym wobec azylantów, młodych uchodźców, a nawet dzieci, które przybywają bez rodziców. Jak twierdzą partnerzy projektu, brak jest również standardowych procedur operacyjnych oraz kodeksów postępowania dla osób pracujących w centrach dla uchodźców.

  W toku wywiadów z 599 osobami (57,3% - mężczyźni, 42,7% - kobiety) mieszkającymi lub pracującymi w tego typu centrach poinformowano o 721 przypadkach przemocy. Z tej grupy badanych 43,4% nie wspomniało o żadnym przypadku przemocy w ciągu poprzedzających 12 miesięcy. Niemniej 56,6% ankietowanych zetknęło się z przypadkami przemocy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wywiad. Większość przypadków (89,1%) miała miejsce w 4 z 8 współpracujących krajów, mianowicie: na Malcie (158 przypadków, czyli 26,4%), w Belgii (146, czyli 24,4%), Irlandii (132, czyli 22%) i na Węgrzech (102, czyli 17%). W Grecji opisano 73 przypadków (12,2%), w Holandii 68 (11,4%), w Hiszpanii 28 (4,7%) i w Portugalii 14 (2,3%).

  Europejskie konsorcjum skupiające 14 partnerów jest zdeterminowane, by walczyć z tym problemem i znaleźć jego rozwiązanie. Projekt SENPERFORTO, w którym udział biorą eksperci z Belgii, Hiszpanii, Grecji, Irlandii, Węgier, Malty i Holandii, zajmuje się problematyką zapobiegania przypadkom SGBV w europejskich centrach dla uchodźców za pomocą działań odśrodkowych, gromadząc zasoby kluczowych interesariuszy z państw członkowskich UE.

  SENPERFORTO, co w języku Esperanto oznacza "koniec z przemocą, bez przemocy", zwraca uwagę na potrzebę określania konkretnej wiedzy, postaw, praktyk i potrzeb zarówno pracowników, jak i lokatorów europejskich instytucji dla uchodźców i azylantów w kontekście SGBV. Eksperci mówią, że uzyskiwane odpowiedzi pomogą wdrożyć "europejskie i zrównoważone pod względem płciowym ramy referencyjne zapobiegania SGBV, oparte na potrzebach, prawach i dowodach, z udziałem zainteresowanych" w centrach dla uchodźców i azylantów w Europie.

  Celem tych ram referencyjnych jest poprawa zdrowia i dobrostanu tak mieszkańców, jak i pracowników tychże centrów. Z tą myślą celu zostaną ustalone działania prewencyjne, akcentujące prawa współudziału oraz prawa człowieka, a także zdrowe relacje, seksualność i równość oraz dialog interkulturowy.

  Stworzenie kompleksowej polityki zapobiegania SGBV i reagowania na jej przypadki wymaga debaty i negocjacji - twierdzą eksperci. Ponadto ważne jest, aby polityka ta dostosowana była do konkretnego centrum. Każde z tych centrów może zaspokoić własne potrzeby, stosując praktyczne podejście oparte na propozycjach rozwiązania ramowego.

  Choć ramy referencyjne tworzone są głównie z myślą o europejskich ośrodkach, inne instytucje także mogą dostosować tę politykę zapobiegania SGBV i reagowania na tego rodzaju przypadki, aby rozwiązywać swoje problemy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Kręgi Milczenia są ruchem walki bez użycia przemocy. Ludzie gromadzący się w Kręgu Milczenia chcą zwrócić się zarówno do świadomości ludzi, którzy tworzą ustawy jak i do tych, którzy je stosują, aby umożliwić politykę szanującą obcokrajowców, w szczególności migrantów i uchodźców, których sytuacja życiowa w Europie jest krańcowo trudna.

  Naturalizacja (fr. naturalisation) – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił. Naturalizacja najczęściej dotyczy imigrantów przybywających z przyczyn ekonomicznych, ale także uchodźców uciekających ze swojego kraju w obawie przed prześladowaniem oraz współmałżonków. Naturalizacja jest dobrowolna, a proces naturalizacyjny wszczynany na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem obywatelstwa.

  Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication), porozumienie współczujące, w skrócie PBP - sposób porozumiewania się opracowany przez M. B. Rosenberga, który dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego (mianowicie na uczuciach i potrzebach), a także specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

  Prawa człowieka na Nauru na ogół są przestrzegane. Kilka problemów dotyczących prawa człowieka były zgłaszane, w tym częste zwłoki sądu, ograniczenia w zakresie głoszenia niektórych religii, czy społeczna i ekonomiczna marginalizacja byłych zagranicznych pracowników kopalni fosforytów aż do ich powrotu do krajów. Mimo zamknięcia australijskiego programu Pacific Solution związanego z centrum uchodźców na Nauru, odnotowano przypadki przebywania uchodźców na wyspie w "spartańskich warunkach" (ang. "spartan conditions").

  Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) jest organem ONZ upoważnionym do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie, w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany w głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obecnie funkcję Wysokiego Komisarza pełni António Guterres.

  Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) jest organem ONZ upoważnionym do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie, w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany w głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obecnie funkcję Wysokiego Komisarza pełni António Guterres.

  Zmuszanie do określonego zachowania to występek polegający na stosowaniu przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do działania, zaniechania lub znoszenia. Przemoc wobec osoby to działanie fizyczne bezpośrednio skierowane wobec pokrzywdzonego albo innej osoby (najczęściej takiej, z którą pokrzywdzonego łączy związek uczuciowy, np. dziecka). Przestępstwo zostaje dokonane z chwilą zastosowania przez sprawcę przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej. Skutek w postaci podjęcia określonych czynności przez pozostającego pod wpływem przymusu pokrzywdzonego nie należy do znamion przestępstwa i nie ma znaczenia dla jego zaistnienia.

  Dodano: 15.12.2010. 16:49  


  Najnowsze