• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  05.05.2010. 00:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 25 maja do 1 czerwca trwa w tym roku Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach jego obchodów 26 maja w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - nowe perspektywy", pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Związek Banków Polskich.

  Jak informuje Marta Chrostowska-Walenta z KPK, pierwsza część konferencji będzie poświęcona strategiom - uczestnicy spotkania będą mogli skonfrontować polski system innowacyjny z trendami globalnej gospodarki oraz europejską Strategię 2020 z planami polskiego rządu.

  O innowacjach w sektorze MŚP w kontekście Strategii 2020 opowie Iri Plecity z Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej, zaś innowacyjność gospodarki w świetle działań rządu omówi Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. Światowe trendy i nowe formy innowacji przedstawi Wojciech Pander wiceprezes zarządu spółki Case Doradcy. "Innowacje po polsku" zaprezentuje prof. dr hab. Andrzej Rabczenko, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

  W drugiej części spotkania będzie mowa o narzędziach wspierania innowacyjności - zarówno finansowych jak i doradczych. Szczególna uwagę uczestnicy konferencji poświęcą mądremu wyborowi sposobów i źródeł finansowania, dostosowanym do potrzeb polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

  O sektorze bankowym jako partnerze w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw opowie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw wymieni Piotr Gębala, prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego.

  Dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE będzie przekonywał słuchaczy, że synergia funduszy europejskich jest szansą dla podnoszenia innowacyjności. Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) pomoże zaś przedsiębiorcom rozwiązać dylemat: "Instrumenty finansowe czy dotacje? Co i kiedy wybrać?"

  Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia dla MŚP zaprezentuje Aneta Wilmańska, zastępca prezesa PARP, zaś sieć Enterprise Europe Network jako przykład skutecznej internacjonalizacji biznesu pokaże dr Michał Polański, dyrektor Zespołu Przedsiębiorczości, PARP.

  Konferencji towarzyszyć będą stoiska eksperckie organizatorów spotkania.

  Udział w spotkaniu, zorganizowanym w ramach europejskich inicjatywy SME Week 2010, jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/info/3999/index.html

  Konferencja "Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - nowe perspektywy" odbędzie się 26 maja w Klubie Bankowca (ul. Smolna 6). KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

  Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

  Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises) – dokument wskazujący obszary, w których Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.

  Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP.

  Dodano: 05.05.2010. 00:18  


  Najnowsze