• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Finansowanie UE wspiera zatrudnienie w najbardziej oddalonych regionach

  28.02.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ciemne chmury nadal wiszą nad rynkami pracy wielu regionów Europy, a szczególnie obszarów wiejskich, które cierpią najbardziej i są odcięte od szans rozwoju zawodowego. Z uwagi na tę sytuację, UE przeznaczyła ponad 6 mln euro na wsparcie 15 różnych projektów pobudzających wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionie Highlands w Szkocji.

  Środki pochodzą z europejskich funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), wspierającego badania, innowacje, rewaloryzację miast i rozwój obszarów wiejskich; oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), pomagającego osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo w podnoszeniu kwalifikacji i przygotowaniu się do podjęcia pracy. Niektóre z tych 15 projektów trwają już od jakiegoś czasu, inne dopiero się zaczynają.

  Alex Neil, szkocki minister ds. infrastruktur i inwestycji kapitałowych, komentuje dotacje: "Te pieniądze będą narzędziem realnej zmiany w regionach Highlands i Islands - pomagając ludziom w powrocie do pracy i wspierając społeczności lokalne. Bieżąca tura dofinansowania wpisuje się w wysokiej jakości projekty i programy w regionach Highlands i Islands, służące wspieraniu wzrostu gospodarczego. Różnorodność otrzymujących dotacje projektów jest odzwierciedleniem różnych innowacyjnych i kreatywnych branż charakterystycznych dla tych regionów. Każdy z projektów na swój sposób przyczynia się do rozwoju wykwalifikowanej siły roboczej, tworząc wartość ekonomiczną i tak potrzebne miejsca pracy w Highlands i Islands, oraz wspierając całą szkocką gospodarkę".

  Jednym z dofinansowanych projektów jest "Program szkolenia i rozwoju tkaniny Harris Tweed", prowadzony przez gminę Comhairle nan Eilean Siar w regionie Western Isles. Nawiązując do programu szkoleniowo-akredytacyjnego w ramach EFS, którego celem było wspieranie przemysłu związanego ze słynną tkaniną, program ten, dofinansowany kwotą ponad 100 tys. euro, uruchamia dwa kolejne kursy dla tkaczy (New Start Weaver), które rozpoczną się w 2012 r. Projekt ma być możliwie elastyczny, tak aby przyciągał osoby, które nie są w stanie uczestniczyć w kursach w pełnym wymiarze godzin, w tym w szczególności kobiety, których jest obecnie mało w tej branży.

  Zapotrzebowanie na tkaczy jest odbiciem rosnącego w ostatnich latach popytu na Harris Tweed, wynikającego ze zwiększonego zainteresowania projektantów tkaninami tradycyjnymi.

  Archie Campbell z Comhairle nan Eilean Siar komentuje: "Jest to ważny i bardzo cenny projekt, tworzony w ścisłej współpracy z producentami Harris Tweed. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia pomagające producentom zaspokoić popyt na tkaninę, w tym szkolenia dla nowych tkaczy oraz pilotażowe szkolenia techniczne w zakładach wytwarzających Harris Tweed".

  Projekt "Aspiracja, zmiana, sukces" ("Aspire, Transform, Achieve"), organizowany przez New Start Highland, otrzymał dotację w wysokości ponad 1,1 mln euro. Trwający 3 lata projekt ma pomóc osobom mającym szczególne trudności ze znalezieniem zatrudnienia. W jego ramach nauczyciele, trenerzy i kuratorzy przeprowadzą dla 286 osób kursy szkoleniowe z zakresu umiejętności zawodowych i życiowych. Każdy z uczestników przejdzie dwutygodniowy etap oceny, a następnie przygotowany zostanie indywidualny program. Następnie z uczestnikami będzie pracował doradca zawodowy, pomagając im w wejściu na rynek pracy.

  Dofinansowanie (w wysokości ponad 250 tys. euro) otrzymał także szetlandzki projekt "W kierunku zatrudnienia" ("Moving on employment"). Projekt trwa już 2 lata i może poszczycić się skutecznością na poziomie 75%. Jego celem jest pomaganie osobom mającym szczególne trudności ze znalezieniem zatrudnienia poprzez organizację krótkich projektów zatrudnieniowych w całym regionie Szetlandów. W pierwszej kolejności uczestnicy poddawani są ocenie, pozwalającej poznać ich konkretne potrzeby i sytuację. Przygotowywany jest plan działań pomagających bezrobotnym w pokonywaniu napotykanych trudności. Następnie uczestnicy mają szansę wziąć udział w rzeczywistym projekcie zatrudnieniowym. W ramach projektu prowadzony jest program kojarzenia pracodawców z uczestnikami, świadczona jest pomoc osobom, które znalazły już zatrudnienie, oraz oferowane są możliwości edukacyjne i szkoleniowe, takie jak urządzanie i nadzorowanie miejsc pracy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Czas pracy à la carte – jedna z form elastycznego kształtowania czasu pracy w wymiarze chronologicznym i chronometrycznym. Ta forma organizacji czasu pracy polega na umożliwieniu pracownikowi wyboru różnych wariantów podziału czasu pracy w ustalonych wcześniej ramach, odbiegających od obowiązującego normalnego czasu pracy. Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej.

  Alumniportal Deutschland (od Alumnus, (l.mn.) Alumni - łac.: wychowanek, od alere - wychowywać, żywić; niem. Deutschland - Niemcy) jest portalem społecznościowym umożliwiającym osobom, które studiowały lub dokształcały się w Niemczech, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze sobą oraz z Niemcami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Jest to wspólny projekt pięciu niemieckich organizacji z obszaru współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Bezrobocie w Polsce: W Polsce, w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Centrum RZL, CRZL) – polska instytucja powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 5 marca 2007 roku. Głównym zadaniem jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym dokumentem dla działalności jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Polityka pełnego zatrudnienia – polityka o różnorodnej interpretacji ekonomicznej. Innymi spotykanymi pojęciami są: polityka zatrudnienia optymalnego lub polityka zatrudnienia racjonalnego. Pełne zatrudnienie występuje wówczas, gdy każdy człowiek zdolny do pracy może znaleźć pracę w stosunkowo krótkim okresie. Część ekonomistów uważa, że istotna jest nie tylko możliwość otrzymania pracy, lecz także wybór zawodu i miejsca pracy. Program Strukturalnego Rozwoju Wybranych Regionów - jeden z głównych programów Phare, który powstał w 1993 roku w celu wspierania restrukturyzacji gospodarki lokalnej. Jego budżet wynosił 76,7 mln ecu. Środki z funduszu przeznaczono dla województw uznanych za regiony problemowe, na pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych służących tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym, a także na niektóre inwestycje w infrastrukturze, pośrednio ułatwiające rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich.

  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions, pol. Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów – jest to inicjatywa mająca na celu usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o finansowanie z unijnych funduszy i pomoc państwom członkowskim w wykorzystaniu dotacji UE szybciej i w bardziej efektywny sposób. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Dodano: 28.02.2012. 17:49  


  Najnowsze