• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Główne informacje o przygotowywanych zmianach dotyczących najmłodszych

  04.10.2008. 14:06
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijają się w bardzo różnym tempie, dlatego przedszkole powinno lepiej rozpoznawać faktyczne potrzeby swoich wychowanków, żeby lepiej pomagać im w przygotowaniu do szkoły, zaś szkoła musi bardziej indywidualizować swoją pracę z uczniami " zajmować się z troską zarówno uc
  zniami słabymi, jak i bardzo zdolnymi " oraz przeplatać naukę małych dzieci odpoczynkiem i zabawą.


  1. Od roku szkolnego 2009/2010 zmienione będą wymagania programowe obowiązujące w edukacji przedszkolnej i w klasach I szkół podstawowych. 2. Dziś 6-latek ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zaś 7-latek realizuje program przygotowany zanim 6-latki zostały objęte obowiązkową nauką; w praktyce oznacza to, że dzieci tracą czas ucząc się jeszcze raz prawie tego samego.
  3. Na wsiach jest ponad 7100 oddziałów przedszkolnych w szkołach, tylko niecałe 2400 w przedszkolach, zaś w miastach 4300 w przedszkolach, 1660 w szkołach, czyli wiejski sześciolatek już w większości chodzi do szkoły.
  4. Eksperci przygotowujący nowe wymagania programowe znają mankamenty obecnej szkoły oraz wiedzą, że część 6- i 7-latków, ucząc się według obecnie obowiązujących programów, nabiera niechęci do szkoły i do uczenia się.
  5. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijają się w bardzo różnym tempie, dlatego przedszkole powinno lepiej rozpoznawać faktyczne potrzeby swoich wychowanków, żeby lepiej pomagać im w przygotowaniu do szkoły, zaś szkoła musi bardziej indywidualizować swoją pracę z uczniami " zajmować się z troską zarówno uczniami słabymi, jak i bardzo zdolnymi " oraz przeplatać naukę małych dzieci odpoczynkiem i zabawą. 6. Każde dziecko powinno rozpoczynać edukację szkolną po spełnieniu określonych wymagań, które ma uzyskać w obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym.
  7. Wymagania te w nowej podstawie programowej są opisane zupełnie inaczej niż do tej pory, konkretniej i bardziej praktycznie, ponadto w taki sposób, żeby na ich podstawie również rodzice mogli samodzielnie ocenić, czy ich dziecko spełnia owe wymagania. 8. Odpowiednio przygotowane przedszkolnie dziecko w wieku 6 lat powinno bez problemów poradzić sobie ze spełnieniem wymagań nowej podstawy programowej dla klasy I. 9. W zależności od indywidualnych uzdolnień i przygotowania dzieci, nauczyciel może odpowiednio poszerzać lub pogłębiać wymagania programowe; w wypadku wystąpienia trudności powinien odpowiednio pomagać każdemu dziecku. 10. Już od roku szkolnego 2009/2010 pięciolatki będą miały prawo do tego, aby zostać objęte odpowiednim do swoich potrzeb przygotowaniem przedszkolnym do edukacji szkolnej.
  11. Przez najbliższe trzy lata wszystkie 5-latki będą przygotowywać się do szkoły razem z niektórymi 6-latkami, zaś edukację szkolną rozpoczynać będą zarówno sześcio- jak i siedmiolatki. 12. Obecnie 6-latki mogą iść do szkoły razem z 7-latkami na podstawie decyzji rodziców popartej opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; takie decyzje podejmowane są w wypadku kilku procent uczniów. 13. Przyjęty harmonogram przewiduje, że dzieci w poszczególnych rocznikach edukacyjnych mogą się różnić datą urodzenia najwyżej o 1 i 1/3 roku (obecnie różnią się najwyżej o rok " te urodzone w styczniu i grudniu tego samego roku).
  14. W zależności od oceny zarówno potrzeb własnego dziecka, jaki i gotowości konkretnej szkoły, rodzice będą mieli możliwość podejmowania indywidualnej decyzji o posłaniu dziecka jako 6- lub 7-latka do szkoły - trochę szybciej lub wolniej niż przewiduje ustawowy harmonogram. 15. Dla dzieci sześcioletnich, które nie podejmą nauki w szkole, pozostanie obowiązek przygotowania przedszkolnego do szkoły. 16. Przygotowanie przedszkolne będzie obowiązkowe dla 5-latków od roku szkolnego 2010/2011 i będzie mogło być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych oraz w innych formach edukacji przedszkolnej.
  17. Opieka świetlicowa w szkołach dla najmłodszych uczniów powinna być organizowana wszędzie tam, gdzie rodzice tego potrzebują oraz w standardzie "przedszkolnym" (zróżnicowana, atrakcyjna oferta różnych rodzajów zajęć, grupy do 25 uczniów, posiłki). 18. Na doposażenie sal lekcyjnych, zorganizowanie opieki świetlicowej dla dzieci sześcioletnich oraz edukację dodatkowych uczniów sześcioletnich samorządy otrzymają w roku 2009 dotacje celowe w łącznej wysokości ponad 340 mln zł.

  Przyjęty harmonogram obniżania wieku szkolnego

  Jeśli dziecko urodziło się: z mocy prawa: Na jakiej podstawie jest możliwe wysłanie dziecka do szkoły w innym terminie niż podano obok:
  w roku 2002 Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2008/2009Idzie do szkoły jako 7-latek w 2009/2010 Przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole możliwe na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
  pomiędzy 1 stycznia 2003
  a 30 kwietnia 2003
  Idzie do szkoły jako 6-latek w 2009/2010, jeśli rodzice nie zdecydują inaczej Zgłoszenie do 15 kwietnia 2009 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej " w 2009/2010, a 7-latka do szkoły " w 2010/2011(wskazane dla dzieci nieobjętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2008/2009)
  pomiędzy 1 maja 2003
  a 31 grudnia 2003
  Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2009/2010Idzie do szkoły jako 7-latek w 2010/2011, jeśli rodzice zdecydowali inaczej Zgłoszenie do 15 kwietnia 2009 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do szkoły " w 2009/2010(wskazane dla dzieci objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2008/2009)
  pomiędzy 1 stycznia 2004
  a 31 sierpnia 2004
  Ma prawo jako 5-latek do bezpłatnej edukacji przedszkolnej w 2009/2010Idzie do szkoły jako 6-latek w 2010/2011, jeśli rodzice nie zdecydują inaczej Zgłoszenie do 15 kwietnia 2010 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej " w 2010/2011, a 7-latka do szkoły " w 2011/2012(wskazane dla dzieci nieobjętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2009/2010)
  pomiędzy 1 września 2004
  a 31 grudnia 2004
  Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 6-latek w 2010/2011Idzie do szkoły jako 7-latek w 2011/2012, jeśli rodzice zdecydowali inaczej Zgłoszenie do 15 kwietnia 2010 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do szkoły " w 2010/2011(wskazane dla dzieci objętych jako 5-latki edukacją przedszkolną w 2009/2010)
  w roku 2005 Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 5-latek w 2010/2011Idzie do szkoły jako 6-latek w 2011/2012 Zgłoszenie do 15 kwietnia 2011 r. w obwodowej szkole zamiaru posłania 6-latka do edukacji przedszkolnej " w 2011/2012, a 7-latka do szkoły " w 2012/2013 (wskazane tylko dla dzieci, których rodzice słabo oceniają ich gotowość szkolną)
  w roku 2006 i później Obowiązkowo jest objęte edukacją przedszkolną jako 5-latek Idzie do szkoły jako 6-latek Przyśpieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole możliwe tylko na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  "Radosna szkoła" – rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej wspomagający edukację dzieci w klasach I-III zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku. Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na: Oświata w Szwecji: Edukacja w Szwecji na poziomie podstawowym składa się z dziewięcioletniej, obowiązkowej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum. Dzieci i młodzież podlegają obowiązkowi szkolnemu od 7 do 16 roku życia. Od roku 1991 na życzenie rodziców dzieci mogą rozpoczynać obowiązek szkolny w wieku sześciu lat. W 1992 roku przeprowadzona została reforma oświaty, wprowadzona w pełnym zakresie w roku szkolnym 1995/96. Kształcenie odbywa się w formie trzyletnich programów edukacyjnych. Do dyspozycji jest 16 programów państwowych, z których 14 jest ukierunkowanych zawodowo, a dwa przygotowują uczniów do kształcenia uniwersyteckiego.

  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie. Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. W nauczaniu początkowym nauczyciele nie wystawiają ocen punktowych (wyjątek stanowi religia), a lekcje nie dzielą się na przedmioty (tzw. nauczanie zintegrowane). Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się słowny opis m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia. Na zakończeniu 3 klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat.

  Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) – przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1 - 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli – szkoła podstawowa położona w gminie Osiek, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim. Została założona w 1900 roku przez ówczesnych zaborców (Rosjan) – rząd gubernatorstwa radomskiego, który wydał projekt budowy szkoły w tutejszej wsi – jako elementarnej jednoklasowej szkoły ludowej z jednym nauczycielem. Obecnie (w roku szkolnym 2009/10) do szkoły uczęszcza około 60 uczniów do sześciu klas i jednego oddziału przedszkolnego. Na terenie szkoły oprócz klasopracowni znajduje się: biblioteka szkolna wraz z czytelnią i świetlicą, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, sklepik szkolny spółdzielni uczniowskiej, stołówka wraz z jadalnią oraz szatnie. Jest szkołą typowo środowiskową, w skład jej rejonu szkolnego wchodzą uczniowie tylko z jednej wioski – Pliskowoli (wysiółki: Błonie, Cyrglówka, Dół, Gajówka Pliskowolska, Góry, Kały, Mała Wola, Podlesie, Przerwa, Skotnia, Zabłonie).

  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce. VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie – publiczna szkoła ponadgimnazjalna, założona w 1949 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako szkoła stopnia podstawowego i licealnego (szkoła TPD nr 2), przekształcona w roku 1954 w Liceum Ogólnokształcące nr VI. W roku 2012 zajęło ono 153 miejsce w kraju; posiada certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości.

  Szkoła Rudolfa Steinera inaczej zwana Szkołą waldorfską (niem. die Freie Waldorfschule; ang.: Rudolf Steiner School) lub Szkołą steinerowską – w głównych założeniach rozwija umiejętności dzieci stawiając na ich rozwój indywidualny w zgodzie z naturą.

  Uczeń – osoba pobierająca naukę. Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także jako terminator. Obecnie w Polsce uczeń to osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej lub gimnazjum i realizująca obowiązek szkolny (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat) oraz uczęszczająca do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych i realizująca obowiązek nauki

  SPZ, szkoła przysposobienia zawodowego, szkoła przysposabiająca do zawodu – szkoła na podbudowie sześciu klas szkoły podstawowej funkcjonująca głównie w latach PRL-u jako alternatywna droga nauki dla uczniów, którzy nie rokowali na zdobycie wykształcenia podstawowego w przewidzianym terminie, a nie wykazywali jednocześnie cech upośledzenia umysłowego lub fizycznego. Bardzo często do szkół tego typu trafiały dzieci trudne w wychowaniu, z rozbitych lub patologicznych rodzin, notoryczni wagarowicze, repetenci itp. Pierwsze szkoły tego typu pojawiły się w 1951 r. Czas trwania nauki w takich szkołach wynosił początkowo od 4 do 11 miesięcy. Później sięgał dwóch lat.

  Dodano: 04.10.2008. 14:06  


  Najnowsze