• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Harmonijną pracę wynagradza piękna muzyka

  22.06.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy są przekonani, że skoordynowane działanie ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania interakcji społecznej. W toku nowych badań międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że utwory muzyczne są lepiej wykonywane w czasie występów, kiedy niewerbalna komunikacja czuciowo-ruchowa między dyrygentem a muzykami jest zmaksymalizowana. Badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE uzyskały wsparcie z dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych: SIEMPRE (Interakcja społeczna a rozrywka na podstawie eksperymentalnych występów muzycznych) i POETICON (Poetyka życia codziennego - podstawy zasobów i mechanizmów sztucznych agentów). Projekty SIEMPRE i POETICON, dofinansowane z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, uzyskały wsparcie w wysokości odpowiednio niemal 2 mln EUR i ponad 3 mln EUR.

  Naukowcy z Francji, Turcji, USA i Włoch, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu w Ferrarze i Włoskiego Instytutu Technologii (IIT) we Włoszech, zmierzyli kinematykę dyrygentów i skrzypków na podstawie obserwacji ruchów smyczków i pochyleń ciała w czasie wykonywania utworu Mozarta. Odkryli, że wyższa jakość wykonania wiązała się z bardziej skorelowanymi ruchami dyrygenta i muzyków.

  Korelacja ta odzwierciedla przywództwo dyrygenta. A zatem dyrygent, który jest silniejszym leaderem będzie pracować ze ściślej podążającą za nim orkiestrą, co z kolei przełoży się na optymalny występ muzyczny.

  "Ocena estetyczna to intrygująca zdolność człowieka, a jednocześnie jeden z najbardziej nieuchwytnych aspektów wyższego poznania" - czytamy w artykule. "Aczkolwiek badanie zasad kierujących takim doświadczeniem ma potencjalnie ogromne znaczenie dla neuronauki. Sztuka może być w istocie z powodzeniem wykorzystywana do badania mechanizmów mózgowych, gdyż według Zeki i Lamb "artyści [wizualni] nieświadomie wykorzystują organizację mózgu wzrokowego, ale za pomocą unikatowych dla nich technik". "Muzykę, w tych samych ramach, można wykorzystać jako okno na inne, złożone procesy integrujące mózgu".

  Według naukowców, kompozytor może starać się zgłębić złożone procesy wzrokowo-przestrzenne, podczas gdy występ na żywo może rzutować na zdolność integracji czuciowo-ruchowej słuchacza oraz interakcję między muzykami.

  Badacze twierdzą, że wyniki wpisują się w rosnący korpus danych badawczych, wedle których muzycy stanowią model do badania plastyczności i organizacji czuciowo-ruchowej mózgu. "Wykorzystaliśmy muzyków jako model do badania efektywności komunikacji czuciowo-ruchowej na podstawie skutecznej koordynacji gestów" - zauważają. "W istocie każdy muzyk dysponuje nutami, ma dobrze wyćwiczony utwór, który wykonuje i może słuchać innych muzyków oraz przyglądać się temu, co robią. Aczkolwiek skrzypek musi jednocześnie śledzić dyrygenta, który podaje informacje decydujące o sposobie interpretacji danej frazy. Dlatego muzycy muszą budować racjonalne oczekiwania, co do kilku źródeł informacji i łączyć je, aby osiągnąć pożądany poziom wykonania".

  W ramach tych badań udało się określić ilościowo schematy komunikacji niewerbalnej między dyrygentem a muzykami, które mają wpływ na nieuchwytną koncepcję estetycznej jakości muzyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tremometr (ang. tremometer) - przyrząd pomiarowy w ergonomii służący do badania tremoru, czyli mimowolnych, rytmicznych, drobnych ruchów całego ciała lub jego części. Poprzez pomiary precyzji ruchów, ruchów dowolnych ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej pozwala na ocenę sprawności układu nerwowego. Badanie tremometrem jest jednym z badań zdolności psychomotorycznych człowieka. W socjologii komunikacja symboliczna to jeden z aspektów rozpatrywania interakcji społecznej. U jego podstaw znajduje sie koncepcja człowieka jako istoty, która potrafi tworzyć symbole i posługiwać się nimi. Zdolność tą ludzie wykorzystują do przekazywania sobie informacji z pomocą zachowań mających charakter symboliczny. Broken Social Scene - kanadyjska grupa, czasami nazywana kolektywem, utworzona w 1999 w Toronto przez muzyków Kevina Drew i Brendana Canninga. Większość muzyków zespołu gra obecnie lub grało w innych zespołach skupionych głównie wokół sceny muzycznej w Toronto. Zespół nie lubi być określanym jako supergrupa twierdząc, że na scenie niezależnej każdy muzyk bierze udział w kilku projektach jednocześnie. Styl muzyczny grupy to połączenie stylów wszystkich jej członków, których na różnych etapach działalności było od sześciu do dziewiętnastu. Nie można jednak powiedzieć, że którykolwiek z nich jest byłym członkiem, gdyż każda osoba kiedyś związana z zespołem może w dowolnym momencie pojawić się na scenie gościnnie lub na dłuższy czas.

  Politerapia – terapia wielolekowa, kiedy pacjent przyjmuje dwa lub więcej środków farmakologicznych jednocześnie, najczęściej według zaleceń lekarza. Leczenie może dotyczyć jednej lub kilku chorób jednocześnie. Może to być kilka leków o różnym działaniu lub jeden lek (np. w tabletce lub syropie), który zawiera w sobie kilka różnych, ale dobranych właściwie do leczonej choroby substancji czynnych. Skład substancji tworzących np. tabletkę złożoną jest tak dobrany, aby ich efekt leczniczy uzupełniał się, a jednocześnie aby nie wchodziły one ze sobą w istotne interakcje lub działania przeciwstawne. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Album koncertowy (ang. live album) to album zawierający materiał nagrany podczas występu na scenie. Album taki może być nagrany podczas pojedynczego występu lub być połączeniem nagrań z kilku występów, oprócz tego może być nagraniem koncertu lub po prostu płytą CD z nagranymi na żywo utworami. Nagrania znajdujące się na albumie koncertowym mogą różnić się od tych z albumu studyjnego, ponadto zawierają najczęściej odgłosy publiczności oraz komentarze muzyków. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Koncert (łac. concerto – spieram się, walczę, współzawodniczę) – występ artysty muzyka (bądź grupy muzyków) na żywo przed publicznością. Jeśli muzyk występuje solo, określa się to mianem recitalu, w przypadku występu grupy muzyków, może występować orkiestra, chór, bądź grupa muzyczna. Mogą to być także występy mieszane, np. solista z towarzyszeniem chóru czy orkiestry. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Model instytucjonalno-redystrybucyjny polityki społecznej – jeden z trzech modeli wyróżnionych przez R. Titmussa obejmujący wzajemne relacje między polityką społeczną a gospodarką rynkową. Model ten związany jest nierozerwalnie z zasadą społecznej odpowiedzialności. Stanowi ona o tym, że to nie jednostka, a całe społeczeństwo jest odpowiedzialne za pewien określony i ustalony poziom dobrobytu i bezpieczeństwa. Przyjęte zostało tu złożenie, że rynek nie może dostatecznie dobrze dystrybuować dochodów (robi to niesprawiedliwie). Dlatego państwo chcąc realizować cele polityki społecznej związane z tym modelem musi przejąć część zadań związanych z dystrybucją dochodu na swoje instytucje. Zatem to polityka społeczna zajmuje się (jest główną instytucją) dostarczającą świadczeń powszechnych na podstawie potrzeb społeczeństwa. Koniecznym jest aby państwo do tego celu wyznaczyło pewne instytucje. Dąży się tu do dania możliwości wszystkim do zaspokojenia potrzeb na tym samym poziomie poprzez równy dostęp do świadczeń bez żadnych dyskryminacji. Model ten jest szczególnie uważany przez socjaldemokratów. W najczystszej postaci występuje w: Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. Protokół badania – podstawowy dokument w badaniu klinicznym. Zawarte są w nim cel i hipoteza badawcza. Protokół obejmuje dokładny schemat przeprowadzenia badania klinicznego: liczbę i częstotliwość wizyt pacjenta, rodzaj wykonywanych testów i analiz, ilość i rodzaj pobieranych materiałów biologicznych. Na podstawie protokołu badacze zbierają dane medyczne które następnie wprowadzają do Kart Obserwacji Klinicznej. Weryfikacją danych wprowadzonych na podstawie protokołu bezpośrednio w ośrodku zajmuje się monitor badań klinicznych.

  Dermoleksja jest to zdolność do odtwarzania kształtów oraz odczytywania znaków zakreślonych tępym narzędziem lub palcem po skórze. Badanie dermoleksji obok badania stereognozji, dyskryminacji czuciowej oraz badania umiejscowienia bodźca należy do badania czucia na poziomie korowym. Projekt poznania ludzkiego cognomu (ang. Human Cognome Project) – zespół projektów badawczych mających na celu rozszyfrowanie działania ludzkiego mózgu. Nazwa cognom bierze się od łacińskiego cogito (myślę) i nawiązuje do nazwy genom. Cognom oznacza zespół cech określających sposób myślenia człowieka. Podstawowym założeniem projektu jest próba zrozumienia mózgu ludzkiego jako bardzo skomplikowanej maszyny. Naukowcy chcą odszyfrować sposób działania naszego umysłu podobnie, jak to się udało w Projekcie poznania ludzkiego genomu.

  Dodano: 22.06.2012. 18:26  


  Najnowsze