• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jakie sa bioetyczne konsekwencje globalizacji?

  16.08.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, dyskusje toczące się wokół organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz potencjalne zagrożenie międzynarodowym bioterroryzmem to przykłady świadczące o tym, że biotechnologia i biomedycyna nabierają coraz bardziej ogólnoświatowego charakteru.

  Z tym procesem globalizacji wiążą się zarówno możliwości, jak i niebezpieczeństwa. Obok perspektywy opracowania nowych metod leczenia i technologii, pojawia się ryzyko powstania nowych chorób i zagrożeń. A zatem, jakie bioetyczne problemy wywołuje ten proces i w jakie są najlepsze opcje polityki pozwalające na ich rozwiązanie?

  Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest racją bytu projektu BIG (bioetyczne konsekwencje procesów globalizacji), finansowanego przez Komisję Europejską w części "Jakość życia" Piątego Programu Ramowego (5. PR).

  Partnerzy projektu, którego koordynatorem jest Centre for Science, Society and Citizenship w Rzymie, będą przeprowadzali analizę najważniejszych bioetycznych problemów w kontekście globalizacji. W odpowiedzi na nie, uczestnicy projektu, formułując warianty polityki, będą brali pod uwagę zarówno krótkoterminowe względy taktyczne, jak i długoterminową perspektywę strategiczną.

  Oprócz bezpośredniego włączenia do realizacji projektu specjalistów z instytucji we Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA, celem projektu jest zebranie opinii naukowców i praktyków z dziedziny globalizacji i bioetyki z całego świata, zapraszając ich do wypełnienia kwestionariusza.

  Kwestionariusz został opracowany przy wykorzystaniu techniki komunikacji Delphi specjalnie przeznaczonej do kontrolowanego gromadzenia i analizy wiedzy przekazanej przez specjalistów. Obecnie poszukuje się uczestników projektu posiadających odpowiednie kwalifikacje.

  Dane zebrane za pomocą techniki Delphi i wyniki prac wykonanych przez uczestników projektu posłużą za podstawę sprawozdania, które zostanie opublikowane na zakończenie projektu, a ostateczne wnioski będą przedstawione najważniejszym twórcom polityki UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Globalizm – zbiór przekonań i poglądów dotyczących globalizacji, która w globalizmie jest najczęściej oceniana pozytywnie i uznawana za najważniejszy proces zachodzący we współczesnym świecie. Wiele twierdzeń globalizmu (a w szczególności bezkrytyczne podejście do globalizacji) krytykowane jest przez anty- i alterglobalistów. Globalizm może też oznaczać pewien kierunek polityki nastawiony na skalę globalną lub globalny wymiar zjawisk społecznych. Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego. Paradoks globalizacji – opisany przez Daniego Rodrika paradoks, zwany przez niego też trylematem globalizacji, sugerujący konflikt między demokracją, nieograniczoną globalizacją gospodarczą i autonomią bądź suwerennością państw. Rodrik dowodzi, że niemożliwa jest koegzystencja tych trzech celów polityki na poziomie państwa narodowego.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Komitet ds. ACTA to ustanowiony przez Umowę handlową dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) w art. 36 organ zarządzający niezależny od istniejących międzynarodowych instytucji jak WTO, WIPO czy ONZ. W odniesieniu do powodów nie włączenia ACTA w struktury G8, WTO, WIPO, Komisja Europejska wyjaśniła, że zapewni to większą elastyczność w realizacji projektu przez zainteresowane państwa, podczas gdy członkostwo i priorytety tych organizacji (G8, WTO i WIPO) po prostu nie są najbardziej sprzyjające dla tego pionierskiego projektu.

  Tworzenie gry komputerowej zaczyna się od zaprojektowania jej, stworzenia dokumentu projektu. Określa on najpierw podstawowe dane o grze (gatunek, docelowa grupa odbiorców, świat gry), następnie powstaje design doc (z ang. dokument projektu), w którym zawarte są praktycznie wszystkie informacje o grze. Sam proces tworzenia gry jest zależny od przyjętej strategii twórców, stosowanej przez nich metodologii projektowej.

  Projektowanie zintegrowane - jest to sposób realizacji inwestycji, który w optymalny sposób, pod względem współpracy zespołu projektowego, w skład którego wchodzą: architekt, inżynier, inwestor, wykonawca i użytkownik, pozwala stworzyć obiekt zrównoważony pod względem kosztów budowy jak i kosztów eksploatacji. Na każdym etapie projektowania przedstawiciele poszczególnych branży mają możliwość wyrażania własnych opinii na temat powstającego projektu, natomiast architekci są angażowani podczas prac wykonawczych. W fazie przygotowania koncepcji projektu architekt i specjalista z dziedziny efektywności energetycznej budynku stanowią podstawę zespołu projektowego odpowiedzialnego za powstanie projektu. Pozwala to na zaangażowanie kolejnych członków zespołu wraz z ich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, a także elektryki, na poszczególnych etapach powstawania inwestycji. Taki system współpracy pozwala na osiągnięcie konsensusu pośród osób włączonych w realizację inwestycji, a w rezultacie osiągnięcie perfekcyjnej jakości projektowanych i budowanych przedsięwzięć.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Niszczyciele min projektu 206FM to seria polskich trałowców bazowych projektu 206F, gruntownie zmodernizowanych i przebudowanych na niszczyciele min. Wizualizacja architektoniczna – sposób przedstawiania projektu architektonicznego, produktu itp. poprzez wykorzystanie grafiki trójwymiarowej w celu ukazania wizji skończonego projektu.

  Dodano: 16.08.2010. 21:12  


  Najnowsze