• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kielce/ Uniwersytet buduje Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

  29.03.2012. 07:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu powstanie za rok w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Koszty inwestycji sfinansuje w 77 proc. UE. W środę władze uczelni zawarły umowę z wykonawcą robót budowlanych.
  Zgodnie z planem przedsięwzięcia, w uniwersyteckim campusie stanie dwupiętrowy obiekt o powierzchni użytkowej około 1,7 tys. metrów kwadratowych. Pomieści aulę wykładowo-konferencyjną z zapleczem, pięć sal wykładowych, dwie sale komputerowe, pracownie zakładów naukowych, a ponadto szatnię, pomieszczenia administracyjne, techniczne i socjalne.

  Wydział Zarządzania i Administracji UJK otworzy w nowej siedzibie trzy zakłady zarządzania (przedsiębiorstwem, rozwojem organizacji i zasobami ludzkimi gospodarki regionalnej), zakład samorządu terytorialnego, a także dwie pracownie - marketingu i przedsiębiorczości oraz rozwoju regionalnego Europy Środkowej.

  Część pomieszczeń będzie służyć działalności Akademickiego Preinkubatora Przedsiębiorczości do organizowania konferencji i szkoleń dla młodych przedsiębiorców. Swoje locum znajdzie też Akademickie Biuro Karier, Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Integracyjnej oraz Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Kadr dla Gospodarki - poinformowała rektor uczelni prof. Regina Renz.

  Całkowity koszt kwalifikowany budowy wynosi ponad 22,3 mln zł. Uczelnia otrzyma unijne środki na realizację inwestycji z puli przeznaczonej w Regionalnym Programie Operacyjnym na rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych. 5,17 mln zł na wkład własny spodziewa się z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zainwestuje do końca 2013 r. w rozwój bazy dydaktyczno-naukowej ponad 300 mln zł z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

  PAP - Nauka w Polsce

  mch/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA.

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития Российской Федерации), w skrócie Minekonomrazwitija (Минэкономразвития) — resort któremu postawiono zadania kształtowania polityki państwa w sferze rozwoju gospodarczego, handlu, zagranicznej wymiany gospodarczej, statystyki, polityki antymonopolowej, administrowania własnością federalną, upadłości przedsiębiorstw, zarządzania państwowymi rezerwami materiałowymi, inwentaryzacji nieruchomości, przedsiębiorczości i małego biznesu.

  Edukacja w Kole - swoją historią sięga XVI wieku. Obecnie w mieście znajduje się pięć szkół podstawowych, trzy gimnazja, cztery szkoły ponadgimnazjalne oraz wydział zamiejscowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego) – niepubliczna szkoła wyższa, założona w Warszawie w 1993 roku, będąca jedną z najstarszych szkół niepublicznych w Polsce, która została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr DNS 3-0145/TBM/89/93.

  Małgorzata Bieńkowska (ur. 28 lutego 1971 w Bydgoszczy). Polska socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Gościnnie wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Pozanaukowo - trenerka umiejętności społecznych.

  Andrzej Klasik (ur. 17 grudnia 1943 roku w Rudzie Śląskiej (dzielnica Godula) - profesor ekonomii, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach; specjalista z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym; ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii rozwoju oraz programów operacyjnych. Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Dodano: 29.03.2012. 07:33  


  Najnowsze