• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja: prawa kobiet i mężczyzn powinny być równe

  10.05.2010. 03:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prawa kobiet i mężczyzn powinny być równe, nie oznacza to jednak, że mają być takie same - podkreślano na konferencji pt. "Ochrona praw kobiet we współczesnym świecie", zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedstawiono też sytuację w tej kwestii w krajach nordyckich i Hiszpanii.

  Prof. Marian Grzybowski powiedział, że wśród państw o największym współczynniku równości obu płci w świecie były w roku 2009: Islandia, Finlandia, Norwegia i Szwecja. Omawiając przykład Szwecji, powiedział, że równość płci jest tam traktowana jako "podstawa struktury i funkcjonowania społeczeństwa".

  Szwecja - jak powiedział - była pierwszym krajem w świecie, gdzie w 1965 roku wprowadzono ustawę o przeciwdziałaniu gwałtom małżeńskim.

  W latach dziewięćdziesiątych wprowadzono szereg regulacji, w tym m.in. ustawę o równości szans, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, przewidującą wysokie kary za bicie czy seksualne wykorzystanie. W Szwecji rósł też udział kobiet, pełniących funkcje publiczne - z 13 proc. w roku 1970, 38 proc. w 1988, 43 proc. w 1994, aż do 47 proc. obecnie.

  W Hiszpanii natomiast - jak powiedziała prof. Anna Łabno - ustalane są parytety 40:60 przy wyborze do rozmaitych gremiów eksperckich we władzach krajowych, regionalnych, czy na poziomie regionów autonomicznych. Kobiety mają wiele udogodnień ze względu na macierzyństwo, wychowanie dzieci.

  "Nie ma mechanicznego podziału ról, ale jest nacisk na zdolności społeczne do przebudowy mentalności" - powiedziała. Dodała, że wśród priorytetów rządu na lata 2008-2013 jest m.in. umożliwienie łączenia kobietom "sfery prywatnej z publiczną", a także zwiększenie liczby kobiet aktywnych w sferze nowych technologii.

  Prof. Ewa Łętowska podkreślała, że w mówieniu o sprawach równości płci należy uwzględniać specyfikę każdej z nich. Jak powiedziała, prawa kobiet i mężczyzn "są równe, ale nie jednakie". W jej ocenie ochrony praw kobiet nie należy rozumieć jako dążenia do stanu, w którym prawa kobiet miałyby być dokładnie takie same jak prawa mężczyzn.

  Przestrzegała też, by nie postrzegać kobiet jako grupy dyskryminowanej. W jej ocenie "jest to męska perspektywa". Zdaniem Łętowskiej może się okazać, że kobiety dążąc do tego, by mieć takie prawa jak mężczyźni, stracą coś istotnego dla swojej płci. Podkreślała, by w dyskusji nt. równych praw dostrzegać biologiczną odmienność płci.

  Na konferencji wskazywano też na potrzebę zmiany prawa, a także jego skuteczniejsze egzekwowanie w sprawach dotyczących kobiet. Prof. Monika Płatek podkreślała, że należy dążyć do tego, by chronić kobiety przed m.in. gwałtami i przemocą domową.

  Specjalistka podkreślała również, że rola kobiet i mężczyzn w przypadku przemocy domowej jest postrzegana różnie. Jak zauważyła, często w sytuacji, gdy mężczyzna znęca się nad rodziną, oskarża się także kobietę, że nie potrafiła mu się przeciwstawić. W przypadku, gdy znęca się kobieta - nie oskarża się mężczyzny, że nie ochronił dzieci. Zdaniem Płatek wymaga to zmiany mentalności, ale jest to - jak powiedziała - zadanie na wiele lat.DOM

  PAP - Nauka w Polsce

  kap

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawa kobiet lub prawa człowieka kobiet – uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach. Komisja Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (skrót: RKM) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych IV kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została częściowo przekształcona w Komisję Rodziny i Praw Kobiet. Do zakresu jej zadań należały sprawy wynikające z konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn, w tym przestrzeganie równych szans obu płci w politycznym, gospodarczym i społecznym życiu kraju. Komisja Rodziny i Praw Kobiet – wchodziła w skład stałych sejmowych komisji Sejmu V kadencji. Do zakresu działania Komisji należały sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, a także występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także sprawy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn.

  Demokratyczna Unia Kobiet (DUK) - stowarzyszenie powstałe 16 czerwca 1990 r. w Warszawie, deklarujące działalność na rzecz następujących wartości: wolność, równość wobec prawa, prawo do wolnego wyboru, równy status, wszechstronny awans kobiet, ochronę socjalną, profilaktykę zdrowotną oraz edukowanie społeczeństwa na rzecz praw kobiet i praw człowieka. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Centrum Praw Kobiet – fundacja feministyczna działająca w Polsce, udzielająca porad i informacji z dziedziny prawa cywilnego, karnego i prawa pracy dla kobiet. Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad psychologicznych kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, również udzielane są porady psychologiczne kobietom będącym ofiarami przemocy ze strony męża lub partnera, ofiarom przestępstw na tle seksualnym oraz kobietom doświadczającym mobbingu.

  Gender mainstreaming – strategia polityczna na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Polega na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki. Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym.

  Elizabeth Cady Stanton (ur. 12 listopada 1815 – zm. 26 października 1902) – amerykańska aktywistka społeczna, abolicjonistka i feministka. Jedna z organizatorek spotkania Zjazd Kobiet w Seneca Falls w 1848 roku; autorka podpisanej przez 100 uczestniczek i uczestników spotkania Deklaracji na rzecz przyznania kobietom praw politycznych. Jej zainteresowanie prawami kobiet nie ograniczało się do praw wyborczych, walczyła również o równouprawnienie na polu ekonomii, prawa sądowe dla kobiet (w tym – prawa do rozwodu), prawa reprodukcyjne i dostęp do edukacji. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) – komisja Parlamentu Europejskiego zajmująca się kwestią równych praw oraz równych szans kobiet i mężczyzn.

  Wołanie o prawa kobiety, tytuł oryginału (ang.) A Vindication of the Rights of Women: with Strictures on Political and Moral Subjects – utwór autorstwa Mary Wollstonecraft (1792), uważany za jedną z najwcześniejszych prac z zakresu filozofii feministycznej. Wollstonecraft odpowiada w nim ówczesnym teoretykom polityki i wychowania, uważającym, że kobiet nie powinno się kształcić. Jej zdaniem kobiety powinny odbierać wykształcenie odpowiadające ich pozycji w społeczeństwie. Mogą one być „towarzyszkami życia” swoich mężczyzn, a nie jedynie ich małżonkami. Zamiast postrzegać kobiety jako ornament czy własność przekazywaną na drodze małżeństwa, należy w nich widzieć istoty ludzkie wyposażone w te same fundamentalne prawa, co mężczyźni.

  Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.

  Femme fatale, kobieta fatalna – związek frazeologiczny oznaczający kobietę przynoszącą mężczyźnie porażkę i zgubę. Zwrot femme fatale jest zwyczajowo używany do opisania kobiet, za których przyczyną rozpadają się małżeństwa, a także kobiet wykorzystujących swoją pozycję społeczną lub cechy osobiste do wykorzystywania mężczyzn na różne sposoby ze szkodą dla nich. Kobieta świadomie zdobywająca, wykorzystująca i porzucająca mężczyznę. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – związek organizacji pozarządowych działający na rzecz praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Przewodniczącą Federacji jest Wanda Nowicka.

  Dodano: 10.05.2010. 03:19  


  Najnowsze