• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koniec z pozwoleniem na budowę domu! Zmiany w prawie budowlanym 2013r.

  24.07.2013. 16:40
  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Propozycje zmian w prawie budowlanym będą stanowić przełom w całym procesie budowlanym. Celem projektu jest skrócenie terminów związanych z realizacją inwestycji oraz wyeliminowanie niektórych procedur.

  Po wprowadzeniu zmian w ustawie inwestor planujący budowę domu jednorodzinnego nie będzie już musiał posiadać pozwolenia na budowę. Jedynym obowiązkiem będzie złożenie w urzędzie specjalnego zgłoszenia zawierającego projekt budowlany. Jeżeli do 30 dni inwestor nie otrzyma negatywnej decyzji ze strony urzędu- może przystąpić do budowy.

  Zmiany niewiarygodnie skrócą także czas oczekiwania na pozwolenie na budowę inwestycji. Dotychczasowe prawo reguluje ten proces w okresie od 57 do 86 dni, natomiast po wprowadzonych zmianach czas skróci się do zaledwie 30 dni. Ponadto uregulowany zostanie czas dla urzędu na analizę dokumentów oraz wskazanie ich ewentuanych braków. Obecnie w przepisach nie ma ustalonego terminu w jakim urząd nusi udzielić inwestorowi informacji na temat statusu złożonych dokumentów, natomiast po zmianie będzie miał na to 14 dni. 

  Likwidacji zostanie poddany także obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Dotychczas obowiązkiem inwestora jest zgłoszenie zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, po którym następuje 7-dniowy okres oczekiwania na wydanie uprawnienia do rozpoczęcia robót.

  Niestety zmiany nie mają dotyczyć wszystkich inwestycji budowlanych. Proces będzie uproszczony dla inwestorów planujących budowę budynku o wysokości nie większej niż 12m oraz kubaturze do 5 000m3, który nie będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko.

  Kolejną pozytywną zmianą będzie możlwość szybszego zamieszkania w nowym domu. Obecnie po ukończeniu budowy inwestor przed zamieszkaniem musi uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego lub powiatowego inspektora budowlanego. Po zmianach wsytarczające będzie zgłoszenie zakończenia budowy do nadzoru budowlanego. Pozwolenie będzie wymagane tylko w przypadku chęci wprowadzenia się do budynku, którego budowa wciąż nie została zakończona.

  Wszystkie zapowiadane zmiany przyczynią się do przyspieszenia procesu budowlanego w Polsce. Zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na ilość inwestorów zagranicznych, których odstrasza dotychczasowe prawo budowlane. Co prawda zmiany będą dotyczyć tylko ograniczonej ilości inwestycji ale zdecydowanie ułatwią one podejmowanie decyzji inwestycyjnych inwestorom indywidulanym.


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami). Dokumentacja powykonawcza – to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Przedmiotowa definicja tego pojęcia zawarta jest w prawie budowlanym (art. 3 pkt 14 PB). Przygotowanie tej dokumentacji należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy (art. 22 pkt 8 PB). Dokumentacja powykonawcza (razem z innymi dokumentami), po zakończeniu budowy i oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania, podlega przekazaniu przez inwestora na rzecz właściciela lub zarządcy danej nieruchomości (art 60 PB). Właściciel ten lub zarządca są zobowiązani przechowywać dokumentację powykonawczą (wraz z pozostałymi dokumentami) przez cały okres istnienia obiektu budowlanego (art 63 PB). Proces budowlany – pojęcie pojawiające się w ustawie o prawie budowlanym, jednak nie jest tam bezpośrednio zdefiniowane. Posługuje się nim powszechnie język prawniczy dla oznaczenia zespołu określonych prawem budowlanym powinności, związanych z budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektu budowlanego. Do stadiów procesu budowlanego należą według nowego stanu prawnego:

  Nadbudowa w budownictwie, to rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu budowlanego, zwiększa się jego wysokość (i powierzchnia użytkowa). Ustanowienie nadbudowy jako rodzaju budowy dokonane jest w Prawie Budowlanym, w art 3 pkt 6 tej ustawy. Takie przypisanie tej kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie odbudowy oraz związanych z jej zakończeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania. Inżynier budownictwa (inżynier budowlany) – zawód związany z inżynierską stroną projektowania (wykonywania projektów budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych, projektów wykonawczych oraz projektów technologicznych), planowania budowy (np. tworzenie harmonogramów robót, zamówień materiałów i niezbędnego sprzętu budowlanego, wyceny opłacalności inwestycji/remontu - "kosztorysowanie"), budowy i kierowania budową (tzw "wykonawstwa" czyli wznoszenia budynków i obiektów budowlanych) oraz eksploatacji obiektów budowlanych i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac budowlanych (inspektor nadzoru inwestorskiego) a także nadzoru autorskiego (w przypadku wykonania projektu budowlanego).

  Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy pewnego obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy (i powierzchnia użytkowa). Ustanowienie rozbudowy jako rodzaju budowy dokonane jest w Prawie Budowlanym, w art 3 pkt 6 tej ustawy. Takie przypisanie tej kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie rozbudowy oraz związanych z jej zakończeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania. Murator - najpopularniejszy i najstarszy poradnik remontowo-budowlany w Polsce. Zawiera opisy i porady zagadnień związanych z budową, remontem i wykończeniem domu, informacje o produktach i usługach na rynku budowlanym. Przedstawia produkty i technologie na każdą kieszeń. Murator prezentuje zarówno tradycyjne jak i nowoczesne technologie. Murator zajmuje się także zagadnieniami prawa budowlanego oraz kwestiami finansowymi. Murator skierowany jest do inwestorów indywidualnych, którzy planują lub realizują budowę domu lub jego modernizację czy remont.

  Odbudowa w budownictwie, to rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowy obiekt budowlany w miejscu istniejącego wcześniej obiektu, który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Ustanowienie odbudowy jako rodzaju budowy dokonane jest w Prawie budowlanym, w art. 3 pkt. 6 tej ustawy. Takie przypisanie tej kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie odbudowy oraz związanych z jej zakończeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania. Projekt budowlany - jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji budowlanej będące podstawą do jej realizacji.

  Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji, czyli podejmuje takie działania gospodarcze, w których efekty pojawiają się raczej w przyszłości niż natychmiast. - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która posiada środki finansowe na realizację określonej inwestycji budowlanej, organizuje proces jej powstawania, ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz jako jedyna jest upoważniona do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

  Decyzja w sprawie wznowienia robót budowanych, zwana również pozwoleniem na wznowienie robót budowlanych, to decyzja administracyjna zezwalająca na wznowienie robót budowlanych w przypadku ich wcześniejszego wstrzymania przez organy nadzoru budowlanego lub wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Rozbiórka – rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Ustanowienie rozbiórki jako rodzaju robót budowlanych dokonane jest w Prawie budowlanym, w art. 3 pkt 7 tej ustawy. Takie przypisanie rozbiórki do kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie rozbiórki. Artykuł 31 wymienionej ustawy określa dla rozbiórki jakich obiektów wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę, dla jakich zgłoszenie, a do jakich nie wymaga się ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Prowadząc rozbiórkę, wymagane może być prowadzenie dziennika rozbiórki. Dla obiektów nieużytkowanych lub niewykończonych może zostać przeprowadzone odpowiednie postępowanie dotyczące ich rozbiórki. Stosowna procedura określona jest w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Po przeczytaniu dyskusji do pierwszych dwóch wersji doszedłem do wniosku, że nie ma sensu próbować wprowadzić niczego nowego w tej propozycji, bo to wywoła zbyt wiele kontrowersji. Zamiast tego proponuję po prostu opisać praktykę, i nic więcej --> stąd myślę, że można by sobie podarować podpisy adminów zgadzających się na dłuższą blokadę. Zresztą była sonda (na okoliczność wersji Nuxa), która pomysł raczej odrzuciła. Ta wersja zasad ma, moim zdaniem, przede wszystkim przejść (Lcamtuf w głosowaniu do 1 wersji mówił chyba ironicznie o roku 2011...), bo dopiero wtedy będzie podstawa do prowadzenia dyskusji na temat ewentualnych zmian. Tak długo, jak długo nie będzie ustalonych zasad, żadne zmiany nie będą mogły się udać, bo nawet, jeżeli zostanie w Barze (w co wątpię) ustalony jakiś konsensus, i tak nie będzie on musiał być przestrzegany. Co innego, jeśliby dyskusja na temat zmiany istniejących zasad zakończyła się powodzeniem - wtedy rezultat zostałby wprowadzony w życie. Na razie obowiązuje prawo zwyczajowe, i trzeba je po prostu spisać.

  Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem pierwszej instancji. Oznacza to, że do kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należą wszystkie sprawy z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych organów. Obowiązuje tzw. domniemanie kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli przepisy prawa budowlanego nie wskazują wyraźnie, do kompetencji którego organu należy dana czynność z zakresu nadzoru budowlanego, to oznacza, że należy ona właśnie do kompetencji powiatowego inspektora nadzoru. LC Corp Tower – wieżowiec mający powstać przy al. Walentego Roździeńskiego 10. Będzie się składał z dwóch części. Niższa ma sięgać 38 metrów, ale będzie przylegać do wysokiej na 106 metrów wieży. Wieża będzie miała 27 pięter. Pierwotnie projekt zakładał budowę 223 metrowej wieży, jednakże wskutek kryzysu finansowego inwestor, wrocławska firma LC Corp, zdecydował się na zmianę projektu.

  Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Prosta Office Center Faza B - kolejna część kompleksu biurowego budowanego w Warszawie u zbiegu ulic Prostej i Towarowej przez belgijską firmę Ghelamco. Pierwotny projekt zakładał budowę dwóch niskich, około 10 piętrowych biurowców i 19 piętrowego wieżowca biurowego. Koncepcja uległa jednak zmianie, w chwili obecnej założenie ma składać się z dwóch budynków - będącego na ukończeniu 10 piętrowego biurowca i około 150 metrowej wieży biurowej. Na ostatnim piętrze wieżowca ma znaleźć się ogólnodostepna restauracja, z której można będzie podziwiać panoramę miasta. Inwestor planuje zacząć budowę wieżowca na początku 2008 roku. Dziennik montażu jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co określone jest w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego. Dziennik montażu jest więc w swej istocie tym samym co dziennik budowy, ale dla robót budowlanych wykonywanych metoda montażu. Dziennik montażu dołączany jest do dziennika budowy. Fakt jego założenia i prowadzenia powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

  Dodano: 24.07.2013. 16:40  


  Najnowsze