• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letnia Akademia Ekonomii czeka na gimnazjalistów

  24.06.2011. 14:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Skąd wiadomo jaka cena jest najlepsza? Skąd się wziął pieniądz? Dlaczego wszyscy interesują się PKB? Odpowiedzi na takie pytania poznają gimnazjaliści, którzy wezmą udział w III edycji Letniej Akademii Ekonomii. Zapisy, na zajęcia organizowane przez Szkołę Główną Handlową, trwają do końca czerwca.

  "Letnia akademia to tygodniowy cykl spotkań dla gimnazjalistów mający na celu wprowadzenie młodzieży w podstawowe zagadnienia ekonomiczne" - informuje sekretarz projektów edukacyjnych Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH Agnieszka Orzeszkowska.

   

  Dyrektor Centrum Marcin Dąbrowski podkreśla, że ideą organizatorów jest zainteresowanie młodzieży ekonomią i zachęcenie do dalszego kształcenia w tym kierunku. "Bardzo pozytywna ocena dwóch ubiegłych edycji zajęć skłoniła nas do uruchomienia zajęć i w tym roku. Do uczestnictwa w programie zapraszamy uczniów klas I. i II. gimnazjów z Warszawy i okolic" - wyjaśnia.

  Tygodniowe zajęcia obejmą wykłady, warsztaty i dyskusje w formie seminaryjnej. Jak informują organizatorzy, prezentowane na zajęciach treści, dobrane specjalnie dla tej grupy wiekowej, będą przedstawiane w przystępny i interesujący sposób. Zakres poruszanych zagadnień nie będzie powielał tematów poruszanych na fakultatywnych zajęciach z ekonomii czy przedsiębiorczości realizowanych w szkołach.

  Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. czy warto zajmować się ekonomią, w jaki sposób wyznaczane są ceny, czy może istnieć gospodarka bez pieniądza, jakie są cele polityki gospodarczej i dlaczego państwa rozwijają handel zagraniczny?

  Wakacyjny kurs dla młodzieży jest uzupełnieniem, oferty zajęć dla najmłodszych, czyli realizowanych od trzech lat w SGH zajęć z zakresu ekonomii dla uczniów klas 5. i 6. szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, www.uniwersytet-dzieciecy.pl) oraz programu edukacji gimnazjalistów - Akademii Młodego Ekonomisty (www.gimversity.pl).

  Udział w programie jest nieodpłatny, a zajęcia odbędą się w dniach 11-15 lipca br. Szczegółowe informacje o LAE i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.cren.pl/lae/

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ krf/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to: Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych. Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały). Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Inflacja pełzająca jest obecnie zjawiskiem normalnym w gospodarce, gdyż w skali światowej obserwuje się proces względnego, stale postępującego i nieodwracalnego wzrostu ogólnego poziomu cen, który jest wywołany wieloma zjawiskami ekonomicznymi o charakterze obiektywnym (np. wzrost nakładów na badania naukowe, wzrost kosztów wdrażania innowacji produkcyjnych). Inflacja pełzająca nie wywołuje poważniejszych trudności ani negatywnych skutków ekonomicznych – poziom cen podnosi się w stosunkowo wolnym tempie od 3 do 5% rocznie, co nie jest groźne dla stabilności gospodarki, ponieważ w warunkach tak małego wzrostu cen gospodarka może funkcjonować normalnie. Kształcenie zintegrowane – system nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, (zgodnie z nową podstawą programową nazwa została zmieniona na edukację wczesnoszkolną) polegający na łagodnym przejściu od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Nauczyciel prowadzi te zajęcia według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. W kształceniu zintegrowanym nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania i nie stawia się ocen punktowych. Stosuje się oceny opisowe (wyjątek stanowi ocena z religii).

  Zajączkowski (forma żeńska: Zajączkowska; liczba mnoga: Zajączkowscy) – polskie nazwisko, pochodzące od nazw miejscowości: Zajączkowice i Zajączków. Pałac Młodzieży w Gdańsku – publiczna placówka wychowania pozaszkolnego (jednostka budżetowa miasta Gdańsk), zapewniająca szerokim kręgom dzieci i młodzieży możliwość czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach zajęć w zakresie muzyki, plastyki, teatru, tańca, żeglarstwa, informatyki. Zajęcia prowadzone są w formie kół zainteresowań. Prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe w przeszło 163 pracowniach, klubach i zespołach dla około 6 tysięcy uczestników stałych i okazjonalnych w wieku 3-25 lat.

  Zajęcia edukacyjne - zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

  Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe).

  Dodano: 24.06.2011. 14:04  


  Najnowsze