• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letnia Szkoła Przedsiębiorczości czeka na chętnych

  30.06.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, absolwenci i studenci z całej Polski, którzy chcą założyć własną firmę mogą wziąć udział w wyjeździe Letniej Szkoły Przedsiębiorczości. Do 14 lipca trwa rekrutacja do projektu InQbatora Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, dofinansowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wystarczy opisać swój pomysł na biznes, motywacje i oczekiwania, aby stanąć do rywalizacji o cykl szkoleń.

  Letnia Szkoła Przedsiębiorczości to propozycja dla studentów, absolwentów (do 8 lat od ukończenia studiów), doktorantów i pracowników naukowych, którzy nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej. W IV edycji tego projektu 15 osób wybierze się z InQbatorem na przedsiębiorcze wakacje do Ciążenia nad Wartą (ok. 60 km od Poznania).

  Podczas tygodniowego wyjazdu (13-19 sierpnia) uczestnicy - podzieleni na grupy - wezmą udział w szkoleniach z autoprezentacji, ePR-u, pisania biznesplanu, formalno-prawnych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w warsztatach księgowo-podatkowych.

  Nowo zdobyte umiejętności będą sprawdzane w prowadzonym zespołowo wirtualnym przedsiębiorstwie. Zwycięska grupa otrzyma tytuł Lidera Biznesu. Poza tym, każdy z uczestników będzie miał okazję skonsultować swój własny pomysł na biznes ze specjalistami.

  Podstawą rekrutacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.inqbator.pl oraz odesłanie go drogą mailową na adres [email protected] lub faksem na nr (61) 622 69 96. Zgłoszenia zostaną ocenione do 30 lipca.

  W formularzu należy scharakteryzować planowaną działalność - opisać istotę działalności, wizję, misję, a także produkt, usługę lub technologię. Trzeba wykazać się znajomością rynku docelowego - określić branżę, potencjalnych klientów, konkurencję. Warto podkreślić innowacyjność pomysłu.

  W rekrutacji istotne będą również motywacje i oczekiwania kandydata związane z uczestnictwem w szkoleniu. W drukach zgłoszeniowych widnieje zapewnienie, że charakterystyka planowanej działalności zostanie udostępniona jedynie organizatorom Letniej Szkoły Przedsiębiorczości.

  Dzięki dofinansowaniu z MNiSW, w ramach przedsięwzięcia ministra "Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" ,koszt wyjazdu wyniesie jedynie 300 zł. Opłata obejmie m.in. wyżywienie, nocleg, zajęcia i materiały szkoleniowe, a także przejazd w obie strony. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych. Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych. Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA.

  Technostarterzy - osoby związane z uczelnią techniczną lub medyczną (studenci, nauczyciele akademiccy), którzy zostają przedsiębiorcami. Także firmy stosujące i wprowadzające na rynek know-how związany z innowacjami technologicznymi, przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynalazku i przedsiębiorczości.

  Dom składowy – podmiot uprawniony do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego w formie specjalnego miejsca do przechowywania towarów, zapewniający prawidłowe przechowywanie rzeczy złożonych na skład. W Polsce działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego była działalnością regulowaną do 30 czerwca 2011 r. (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 672)) i wymagała uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych. Coaching biznesowy - jeden z rodzajów coachingu, wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów; skierowany jest do: właścicieli i menedżerów w małych firmach, firm rozpoczynających swoją działalność, specjalistów pracujących na prywatnej praktyce, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pragnących założyć własny biznes.

  Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które w rozumieniu tegoż prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych. Przedsiębiorczość akademicka – termin oznaczający aktywność biznesową środowiska akademickiego, w tym studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. W wyniku takiej aktywności szkoła wyższa zaczyna funkcjonować na zasadach rynkowych, występując jako sprzedawca pewnych dóbr i usług, takich jak odpłatne specjalistyczne kursy czy nowoczesne technologie. Dochodzi tym samym do zjawiska komercjalizacji naukowego know-how, dzięki czemu możliwe jest osiąganie obopólnych korzyści zarówno przez pracowników akademickich, jak i partnerów naukowych (uczelnia) oraz biznesowych (inwestorzy). Gospodarka uzyskuje szerszy dopływ nowatorskich rozwiązań, kreowane są nowe rodzaje działalności gospodarczej, a powstawanie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem przyczynia się do redukcji bezrobocia (także poprzez wzrost samozatrudnienia i wzrostu konkurencyjności gospodarki.

  Dodano: 30.06.2010. 01:17  


  Najnowsze