• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje!

  15.09.2008. 12:18
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W połowie września w szkołach pojawi się projekt edukacyjny "Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje". Jest on odpowiedzią na potrzebę społeczną szybkiej i efektywnej nauki. Patronat nad projektem objął Instytut Badań Edukacyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

  Nadszedł początek roku szkolnego. Dzieci zasiądą do książek i ćwiczeń. Czy są odpowiednio przygotowane do nauki? Czy wyprawka szkolna i biurko w domu to jedyne elementy potrzebne dzieciom do zdobywania wiedzy? Otóż nie. Należy przygotować nie tylko zewnętrzne otoczenie, ale i umysł i ciało. Jak to zrobić? Odpowiedzią na to pytanie jest projekt edukacyjny "Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje".

  Jest to program edukacyjny skierowany do dzieci klas I - III oraz ich rodziców i nauczycieli. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci, nauczycieli i rodziców o technikach wspomagających naukę, które pomogą zrównoważyć czas spędzony przy książkach
  z czasem przeznaczonym na relaks. Dzięki temu nauka będzie trwała krócej, ale będzie bardziej efektywna niż wielogodzinne "siedzenie nad książką". W myśl przysłowia "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci" organizatorzy programu postawili na naukę dzieci rozpoczynających przygodę z edukacją. Dzięki temu dzieci już na samym początku szkolnej drogi nabiorą pozytywnych nawyków.

  Bardzo ważnym elementem projektu jest zaangażowanie rodziców. Dzieci wspólnie
  z rodzicami będą wykonywały zadania rodzinne i eksperymenty, mające na celu utrwalenie wiadomości zdobytych w szkole oraz pokazanie rodzicom technik szybkiej i efektywnej nauki. Dzięki temu rodzice będą mogli dostosować omawiane techniki również do swoich potrzeb
  i wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

  Materiał dydaktyczny opracowała pani Jagoda Wąsowska - ekspert w zakresie metod efektywnego uczenia się oraz trener Szybkiego Czytania i Technik Pamięciowych. Materiały edukacyjne trafią do szkół nieodpłatnie. Na paczkę składają się: zeszyty ćwiczeń dla dzieci, plakaty edukacyjne do powieszenia w klasach, plakat informujący o organizowanym konkursie, konspekt dla nauczyciela, broszura informacyjna dla rodziców. Każda szkoła otrzyma jeden zestaw na 6 klas (po 2 klasy z każdego rocznika I - III). Materiały zostały wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego MEN.

  W programie bierze udział 600 szkół podstawowych z piętnastu miast całej Polski. Realizacja projektu rozpocznie się 22 września. Projekt zakończy się konkursem plastycznym dla klas i nauczycieli. Tematem konkursu będzie praca plastyczna nt. "Co lubi mózg?". Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody: zestawy multimedialne dla dzieci oraz laptopy dla nauczycieli.

  Dla wszystkich zainteresowanych technikami szybkiej i efektywnej nauki powstał serwis internetowy, w którym znajdują się artykuły dotyczące projektu, sondy, forum z ekspertem oraz przykładowe ćwiczenia.

  Sponsorem projektu jest firma Merck producent marki Kidabion. Za opracowanie i realizację projektu odpowiada Instytut Kreatywnej Edukacji Kids’Lab.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda im. Lewisa Carrolla (ang. Lewis Carroll Shelf Award) – amerykańska nagroda literacka, przyznawana w latach 1958–1979 za twórczość dla dzieci i młodzieży. Nagrodą wyróżniano utwory pisarzy żyjących i nieżyjących, a jej celem było stworzenie listy najlepszych książek, będącej wskazówką dla rodziców i nauczycieli przy kierowaniu lekturą dzieci. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem.

  Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na: Eksperyment łódzki – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną rozpoczętą w 1959 w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi. Wszelkie działania prowadzone były pod kierunkiem A. Majewskiej oraz kierowniczki szkoły I. Laskowskiej. Eksperyment polegał na gruntownym przebadaniu wszystkich dzieci z klas I przez lekarzy, psychologów i nauczycieli. Miało to na celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia oraz rozwoju umysłowego. U uczniów wykazujących jakiekolwiek braki rozwojowe została zastosowana edukacja w szkołach specjalnych. Z pozostałej części dzieci postanowiono utworzyć nową klasę wyrównawczą. Dzieci wracały do klas macierzystych po wyrównaniu swoich braków.

  Pionowy transfer memów – przekaz informacji kulturowej między pokoleniem rodziców i pokoleniem dzieci, polegający na tym, iż dzieci w procesie socjalizacji naśladują swoich rodziców oraz przyjmują od nich zasób wiedzy. "Radosna szkoła" – rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej wspomagający edukację dzieci w klasach I-III zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób. Wydawnictwo Szkolne PWN – polskie wydawnictwo edukacyjne, założone w 1997 roku. Specjalizuje się w publikacjach edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkół wszystkich poziomów nauczania. Spółka wchodzi w skład Grupy Wydawniczej PWN. Redakcje wydawnictwa znajdują się w Warszawie i Bielsku-Białej. Co roku jego nakładem ukazuje się kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych. Oferuje zestawy edukacyjne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, materiały multimedialne) do nauczania języków obcych oraz wybranych przedmiotów ogólnych na wszystkich poziomach nauczania, w tym także do wychowania przedszkolnego.

  Marta mówi (ang. Martha Speaks, 2008-??) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez WGBH Educational Foundation. Serial powstał w oparciu o serię książek autorstwa Susan Meddaugh, przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 4 - 7 lat. W każdym odcinku prezentowane jest przewodnie słowo-klucz oraz 20 innych słów. Serial koncentruje się na zagadnieniach mowy, co nadaje mu walory edukacyjne. Dzieci, poznając nowe słowa oraz ich znaczenia, przygotowują się do nauki czytania.

  Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców(DDRR) - jest to zespół pewnych cech, zachowań u części dorosłych osób, których rodzice się rozwiedli. Do najczęściej występujących zachowań dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców zalicza się np.:

  Lee Carroll to amerykański czaneler, mówca oraz autor książek. Carrol jest autorem dwunastu książek - przekazów od istoty którą nazywa "Kryon" i współautorem trzech książek które określa nazwą Dzieci Indygo, nową generacją dzieci, które jego zdaniem reprezentują ewolucję ludzkiej świadomości. Podwórkowa nauka – telewizyjny serial naukowy dla dzieci i młodzieży nadawany codziennie w Da Vinci Learning. W programie dzieci przeprowadzają różne eksperymenty, które każdy widz może samodzielnie zrobić w domu. Wszystko, co jest potrzebne do przedstawionych doświadczeń znajdzie się w kuchni, na podwórku lub we własnym pokoju.

  Nauczanie elementarne, początkowe, propedeutyczne – programowo epizodyczny i egzemplaryczny pierwszy stopień kształcenia ogólnego. Jego celem jest przygotowanie dziecka do systematycznego przyswajania wiedzy w toku dalszej nauki. Dotyczy pierwszych 3 do 4 lat nauki. Dawniej był to proces edukacji skierowany do szerokich mas. Późny okres dzieciństwa (okres szkolny) – (dziewczęta 7-10, chłopcy 7-12 lat), w okresie wczesnoszkolnym, w miejsce zabawy wchodzi stopniowo nauka. Następuje szybki rozwój mowy, pamięci, która staje się trwała. Kształtuje się umiejętność myślenia logiczno - abstrakcyjnego i rozwija się wiedza o świecie. W tym okresie dziecko staje się częścią grupy formalnej, jaką jest szkolna klasa. Pod wpływem rówieśników, rodziców, nauczycieli przedszkola i nauczania początkowego następuje socjalizacja. Dziecko uczy się uczestnictwa w życiu zbiorowym i przygotowuje się do samodzielnego odgrywania ról społecznych, oraz rozmaitych zabaw i gier wspomagający rozwój dziecka. Następuje wymiana zębów mlecznych na stałe. Okres ten niesie ze sobą wiele nowych zadań i zmian rozwojowych, które dziecko musi zrealizować, aby poradzić sobie z oczekiwaniami nauczycieli oraz rodziców.

  Dodano: 15.09.2008. 12:18  


  Najnowsze