• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapowanie płci a Szósty i Siódmy Program Ramowy

  29.09.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Istnieje powszechna zgoda co do tego, że relacje między płciami stanowią oś większości życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Badania dotyczące płci wnoszą coraz większy wkład w inicjatywy polityczne na szczeblach krajowym, europejskim i międzynarodowym. Obecnie toczy się w tym obszarze debata nad pytaniem, czy badania naukowe powinny coraz bardziej koncentrować się nad kwestiami ściśle związanymi z płcią, czy też raczej zajmować się problemami z głównego nurtu nauki.

  W opinii Komisji Europejskiej obydwa podejścia można i należy kultywować. Na poparcie tego wniosku opublikowano raport pt. "Badania nad płcią w Szóstym Programie Ramowym oraz w pierwszym okresie Siódmego Programu Ramowego", aby wykazać, że takie podejście można z powodzeniem realizować. Raport podzielono na dwie części: projekty skoncentrowane na problematyce płci oraz projekty obejmujące istotny wymiar problematyki płci.

  Wiele spośród ostatnich projektów poświęconych było równouprawnieniu i dyskryminacji. Na przykład główna hipoteza projektu Gendrace (Korzystanie z przepisów antydyskryminacyjnych na tle rasowym - płeć i obywatelstwo w wielokulturowym kontekście) polegała na tym, że istnieją różnice w korzystaniu z prawa przez mężczyzn i przez kobiety. Celem projektu było pogłębienie wiedzy o podwójnej dyskryminacji - rasowej i płciowej - i opracowanie narzędzi do lepszej oceny skuteczności polityki antydyskryminacyjnej.

  Podobny projekt zatytułowany "Jakość polityki równouprawnienia płci" (Quing) zajmował się potrzebą bardziej globalnej polityki równouprawnienia płci. Oprócz oceny jakości istniejącej polityki równouprawnienia płci partnerzy projektu przygotowali zalecenia dotyczące skutecznego wkładu ustawodawstwa w równość obywateli w wielokulturowej Europie. Inny projekt (Veil) przyglądał się wartościom i różnicom w liberalnych demokracjach, skupiając się na debatach o chustach na głowę używanych przez muzułmańskie kobiety. Podobnie jak w przypadku projektu Quing, w ramach Veil opracowano zalecenia dla ustawodawców krajowych i europejskich dotyczące różnorodności kulturowej.

  Innym kluczowym nurtem w ostatnich badaniach nad problematyką płci współfinansowanych przez UE były migracja i integracja. Na przykład projekt zajmujący się zapotrzebowaniem na imigrujące kobiety i ich integrację w starzejących się społeczeństwach (Femage) poświęcony był ekonomicznym i społecznym przeszkodom, przed jakimi stają imigrantki oraz zidentyfikowaniu wymogów intensywniejszej integracji. W ramach innego projektu dotyczącego płciowego obywatelstwa w wielokulturowej Europie (Femcit) opracowano model płciowego obywatelstwa, który może zostać wykorzystany jako narzędzie analityczne przez ustawodawców, decydentów oraz społeczność akademicką.

  Integracja imigrantek na rynku pracy oraz w społeczeństwie także była przedmiotem badań naukowych współfinansowanych przez UE. Jeden z projektów (Femipol) miał na celu zbadanie i zanalizowanie wpływu polityki integracyjnej na pozycję migrujących kobiet w krajach unijnych. Na tej podstawie przygotowano zalecenia dotyczące strategii integracyjnych, które umocnią spójność społeczną. Analiza dotyczyła nie tylko barier w społecznej integracji, lecz także strategii migracyjnych i planów życiowych migrujących kobiet.

  W tym samym nurcie projekt "Płeć, migracja i interakcje międzykulturowe w Europie śródziemnomorskiej i południowo-wschodniej" obrał sobie za cel umocnienie opartego na dowodach ustawodawstwa w zakresie równouprawnienia płci i migracji. Celem projektu "Dobrobyt i wartości w Europie - zmiany związane z religią, mniejszościami i płcią" (Wave) było zdobycie nowej wiedzy o wartościach związanych z religią, mniejszością i płcią, które wpływają na spójność i zmianę społeczną w społeczeństwach europejskich.

  Badania skoncentrowane na problematyce płci zajmowały się także sprawą praw człowieka. Projekt pt. "Koordynowanie działań dotyczących naruszania praw człowieka" (CAHRV), poświęcony głównie przemocy interpersonalnej, miał na celu położyć kres fragmentacji badań naukowych, ustawodawstwa i praktyk poprzez integrację równoległych dyskursów badawczych dotyczących przemocy. Miał także przyczynić się do stworzenia standardów dla usług i służb interwencyjnych dostępnych na szczeblu europejskim. Inny projekt poświęcony problematyce płci (Maggie) zajmował się głównymi problemami starzenia się i płci w Europie argumentując, że różnice pomiędzy płciami w jakości życia kształtowane są przez kwestie socjo-kulturowe, takie jak systemy pomocy społecznej oraz sytuację gospodarczą, przy czym polityka krajowa i unijna odgrywa tu główną rolę.

  Ważnym punktem raportu Komisji były też projekty przekrojowe, z których wiele dążyło do włączenia problematyki płci w szersze ramy badawcze. Jeden z nich (Cliohres) poświęcony był stworzeniu nowego programu dla badań historycznych poprzez włączenie europejskich społeczności historiograficznych. Przeprowadzono sześć skoordynowanych badań dotyczących obywatelstwa, tożsamości, płci, migracji, dyskryminacji oraz tolerancji. Podobnie projekt "Globalne zarządzanie, regionalizacja i regulacja" (Garnet) koncentrował się na rozwoju obszaru badań europejskich w zakresie globalnego zarządzania, regionalizacji i regulacji poprzez budowanie multidyscyplinarnej europejskiej sieci ekspertów.

  Płeć odgrywa również rolę w analizie ekonomicznej. Projekt zajmujący się zmianą gospodarczą, jakością życia i spójnością społeczną (Equalsoc) badał, jak zróżnicowane szanse życiowe umacniają różnice pomiędzy kategoriami społecznymi takimi jak płeć, klasa i etniczność. W ramach programu Workcare analizowano relacje pomiędzy rynkiem pracy, demografią oraz polityką opieki społecznej i gospodarczą, podejmując próbę zintegrowania w tej analizie perspektyw na płeć i opiekę. Inny projekt dotyczący godzenia pracy i dobrobytu (Recwowe) łączył istniejące badania nad relacjami między pracą a dobrobytem w celu rozpowszechnienia wiedzy zdobytej dzięki prowadzonym działaniom.

  Są także badania nad migracją współfinansowane przez UE, które koncentrowały się na problematyce płci. W ramach badań nad migracją międzynarodową, integracją i spójnością społeczną w Europie (Imiscoe) zgromadzono razem prace około 300 naukowców w celu zaangażowania większej liczby badaczy z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z południowej części basenu Morza Śródziemnego. Z kolei sieć centrów badawczych nauk humanistycznych obszaru śródziemnomorskiego (Ramses2) ma na celu podnieść wartość naukową badań dotyczących strefy śródziemnomorskiej oraz zredukować ich fragmentację. W tym celu w ramach sieci zorganizowano zintegrowaną grupę zadaniową, która zajęła się wyszczególnieniem różnych tradycji kulturowych regionu.

  W badaniach Komisji ujęta jest także analiza gwałtownego konfliktu na mikropoziomie (Microcon). Intencją tego projektu było zdobycie dogłębnej wiedzy o interakcjach indywidualnych i grupowych prowadzących do - lub wynikających z - gwałtownych konfliktów masowych oraz zebranie danych na temat gwałtownych konfliktów na poziomie indywidualnym, gospodarstwa domowego i grupy. Miał on także na celu prowadzenie i wspieranie paneuropejskiego zespołu dotychczas rozrzuconych naukowców z różnych środowisk nauk społecznych w celu uformowania spójnego projektu poświęconego fundamentalnym obszarom badań społecznych i polityki. Na koniec, projekt poświęcony rekonstrukcji demokracji w Europie (Recon), którego celem było sprawdzenie, czy możliwa jest demokracja w warunkach pluralizmu, różnorodności i złożonego, wielopoziomowego zarządzania.

  Raport ilustruje nie tylko centralną rolę odgrywaną przez relacje płci w różnych obszarach, ale także to jak tymi relacjami zajmują się europejscy naukowcy w ramach tematu "Nauka w społeczeństwie" (SIS) Siódmego Programu Ramowego. Ewidentnym wydaje się, że problematyka płci nie jest kwestią, którą można badać w izolacji od innych obszarów badawczych. Raport ma także służyć podniesieniu świadomości roli kobiet w nauce i promowaniu łatwiejszego dostępu kobiet do badań i kariery naukowej.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Historia społeczna – dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami społeczeństw oraz funkcjonujących w ich ramach klas i grup społecznych. Szczególnie bliskie związki łączą ją z socjologią, antropologią, demografią historyczną, historią kultury materialnej oraz historią gospodarczą, z którą często jest określana wspólnie jako historia społeczno-gospodarcza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Rok założenia 1962) – Instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się problematyką pracy i polityką społeczną w sposób interdyscyplinarny. Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: program doktorancki z ekonomii (IPiSS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych), szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy.

  Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny). Model instytucjonalno-redystrybucyjny polityki społecznej – jeden z trzech modeli wyróżnionych przez R. Titmussa obejmujący wzajemne relacje między polityką społeczną a gospodarką rynkową. Model ten związany jest nierozerwalnie z zasadą społecznej odpowiedzialności. Stanowi ona o tym, że to nie jednostka, a całe społeczeństwo jest odpowiedzialne za pewien określony i ustalony poziom dobrobytu i bezpieczeństwa. Przyjęte zostało tu złożenie, że rynek nie może dostatecznie dobrze dystrybuować dochodów (robi to niesprawiedliwie). Dlatego państwo chcąc realizować cele polityki społecznej związane z tym modelem musi przejąć część zadań związanych z dystrybucją dochodu na swoje instytucje. Zatem to polityka społeczna zajmuje się (jest główną instytucją) dostarczającą świadczeń powszechnych na podstawie potrzeb społeczeństwa. Koniecznym jest aby państwo do tego celu wyznaczyło pewne instytucje. Dąży się tu do dania możliwości wszystkim do zaspokojenia potrzeb na tym samym poziomie poprzez równy dostęp do świadczeń bez żadnych dyskryminacji. Model ten jest szczególnie uważany przez socjaldemokratów. W najczystszej postaci występuje w: Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii.

  Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (skrót: PSR) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych IV kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Polityki Społecznej i Komisję Rodziny i Praw Kobiet. Do zakresu jej zadań należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, problemów kombatantów oraz sprawy ustaw dotyczących bezpośrednio funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz współpraca z rządowym pełnomocnikiem do spraw rodziny i kobiet.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej.

  Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną. Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Integracja społeczna – termin w socjologii i innych naukach społecznych oznaczający w ogólności proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci, itp., i w konsekwencji uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas dostępnych tylko dla większości. Jest to jednocześnie zjawisko pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron, co nie jest sprawą oczywistą, gdyż może oznaczać konieczność wyrzeczenia się przez jedna lub obie strony pełni lub części swojej tożsamości rozumianej jako role społeczne, wartości, normy, zwyczaje, tradycja, prawo, światopogląd, nawet język. Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:

  Dodano: 29.09.2010. 15:37  


  Najnowsze