• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Menedżerowie w kryzysie - konferencja w Warszawie

  10.06.2010. 13:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zagrożenia związane z ładem korporacyjnym omówią międzynarodowi eksperci zarządzania podczas konferencji organizowanej 10 i 11 czerwca w Warszawie przez Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) oraz Polski Instytut Dyrektorów.

  Ważnym tematem obrad będzie dyskusja o koniecznych zmianach w zakresie nadzoru korporacyjnego, które mogą się przyczynić do zwiększenia zaufania inwestorów.

  "Kryzys gospodarczy w latach 2007- 2009 spowodował wzmożoną krytykę istniejących modeli i rozwiązań systemowych nadzoru korporacyjnego. Pojawiło się wiele inicjatyw, mających na celu zwiększenie efektywności istniejących systemów ładu korporacyjnego w poszczególnych regionach świata. Propozycje te dotyczą między innymi zwiększenia jakości sprawozdawczości finansowej, reform w zakresie roli i zadań dyrektorów i rad nadzorczych" - informuje rzecznik ALK Anna Paciorek.

  Konferencja "Raport o Corporate Governance. Polska i świat" to spotkanie praktyków i akademików zainteresowanych problematyką ładu korporacyjnego. Organizatorzy konferencji pragną stworzyć forum wymiany poglądów między przedstawicielami biznesu i naukowcami z polskich i zagranicznych uczelni poprzez włączenie w program konferencji zarówno paneli tematycznych, jak i prezentacji artykułów naukowych. W pierwszym dniu, poświęconej tematyce międzynarodowej, wystąpią naukowcy z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

  Zjazd rozpocznie się o godz. 14.00 w Akademii Leona Koźmińskiego (ul. Jagiellońska 57/59).

  Szczegółowy program znajduje się na stronie: http://kccg.wspiz.pl/pl_konferencja2010.html KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Dorota Dobija (ur. 15 lipca 1968) – teoretyk rachunkowości i finansów oraz ładu korporacyjnego. Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Rachunkowości i Dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym, a także od 2007 Prorektor ds. Badań w Akademii Leona Koźmińskiego, Andrzej Krzysztof Koźmiński (ur. 1 kwietnia 1941 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie zarządzania, długoletni rektor Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego nieżyjącego ojca, Leona Koźmińskiego. Angielski model nadzoru korporacyjnego ukształtował się w podobnym okresie jak model amerykański. W wielu publikacjach oba modele uznaje się za tożsame, istnieje jednak kilka cech modelu angielskiego, które odróżniają go od rozwiązań stosowanych w USA.

  Rada dyrektorów – organ wewnętrzny osoby prawnej (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) powołany do wykonywania czynności nadzoru, sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej i jej statut. Występuje m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii oraz w Japonii. Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

  Łaciński model nadzoru korporacyjnego – jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy modelem niemieckim a modelem amerykańskim. Stosowany jest w krajach takich jak np. Francja, Hiszpania, Włochy. Akcjonariusze w przypadku korporacji działających w modelu łacińskim mają większy wpływ na działanie spółki niż w modelu niemieckim, jednocześnie jest on przeważnie mniejszy niż w modelu amerykańskim. Decyzje – czasopismo naukowe otwartego dostępu poświęcone podejmowaniu decyzji ekonomicznych i społecznych wydawane przez Akademię Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie. Na jego łamach publikowane są wyniki badań, analizy teoretyczne, a także recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji.

  Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975) – polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces). Nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) - to instytucja w spółkach publicznych której zadaniem jest niezależna ocena, kontrola oraz wprowadzanie korekt w działanie zarządów. Podstawowym elementem nadzoru korporacyjnego jest rada nadzorcza. Spółki będące prywatną własnością wprowadzają taki organ w celu przejrzystości zarządzania w firmie, aby interesariusze byli przekonani iż to oni mają wpływ na zarządzanie. Nadzór korporacyjny pełni więc funkcję oddzielenia własności prywatnej od zarządzania w firmie.

  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Dominika Latusek-Jurczak (ur. 6 lipca 1981) – polska teoretyk zarządzania, specjalizująca się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajna w Akademii Leona Koźmińskiego.

  Anna Olejniczuk-Merta – polska ekonomistka, profesor tytularny w Katedrze Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Jerzy Kranz (ur. 14 października 1948 w Poznaniu) - polski dyplomata, prawnik i naukowiec, specjalista prawa międzynarodowego i UE. Członek kilku delegacji polskich w rokowaniach międzynarodowych, w latach 2001–2002 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w RFN, profesor SGH i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Akademia Leona Koźmińskiego – (w skrócie ALK, w latach 1993-2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) niepubliczna uczelnia akademicka, prowadząca studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Oferuje też studia podyplomowe, w tym MBA. Witold Bielecki (ur. 1949) – polski ekonomista, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku. Współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (Manager i Administ) oraz pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia na licznych uczelniach w USA, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Białorusi. Współtwórca programu MBA w Mińsku (Białoruś).

  Management and Business Administration. Central Europe – ogólnopolskie czasopismo naukowe otwartego dostępu poświęcone zarządzaniu w organizacjach sektora publicznego i prywatnego wydawane przez Akademię Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie. Na jego łamach publikowane są wyniki badań, analizy teoretyczne oraz recenzje w językach polskim i angielskim. Teresa Maria Bochwic (ur. 11 września 1947 w Warszawie) – polska dziennikarka, publicystka, działaczka opozycji politycznej w PRL, nauczyciel akademicki, od 2009 docent Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Akademicki Kodeks Honorowy - kodeks honorowy polskich akademików; stosowany przez osoby zrzeszone w korporacjach akademickich. W 1932 roku Związek Polskich Korporacji Akademickich powołał Komisję Kodeksu Honorowego, w 1933 Naczelna Konferencja Akademicka zatwierdziła treść AKH, zaś w 1934 roku oddano kodeks do druku. Autorem kodeksu został Filister Olderman Korporacji Palestra dr Juliusz Sas-Wisłocki. Kodeks ten był w owocem wieloletnich dążeń i prac całego ruchu korporacyjnego mających na celu ujednolicenie zasad postępowania honorowego, którym to zmaganiom ostatecznie wyszedł naprzeciw Filister Sas-Wisłocki. Charakteryzował się wysoką elastycznością, był utrakwistyczny (zaspokajał antyduelantów i duelantów), przyjmował klauzulę niedopuszczalności pojedynków.

  Dodano: 10.06.2010. 13:18  


  Najnowsze