• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Męskie magazyny używają wg naukowców tej samej retoryki co przestępcy seksualni

  14.12.2011. 12:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Magazyny kierowane do młodych, heteroseksualnych mężczyzn od dawna budzą kontrowersje, a przedstawiany przez nie obraz kobiet jest często przedmiotem dyskusji budzącej niepokój w wielu kręgach.

  Ostatnio naukowcy z Wlk. Brytanii przeprowadzili badania, które uzasadniają ten niepokój, bowiem wykazują, że język pojawiający się w tych magazynach ma cechy wspólne z językiem używanym przez przestępców seksualnych, propagując uprzedmiotowienie kobiet.

  Choć przeprowadzono wiele prac poświęconych analizie wpływu tych magazynów na dzieci, a wiele sklepów przeniosło je na "górną półkę", która znajduje się poza bezpośrednim zasięgiem wzroku, niewiele uwagi poświęcono oddziaływaniu informacji zawartych w tych magazynach na grupę odbiorców docelowych oraz na same kobiety - główny temat tych magazynów. Kierowniczka projektu dr Miranda Horvath z Uniwersytetu Middlesex wyjaśnia: "Wiele dyskusji wokół regulacji dotyczących męskich magazynów dotyczyło ich oddziaływania na dzieci, ale mniej się mówi o ich wpływie na zamierzonych odbiorców, czyli młodych mężczyzn i kobiety, z którymi ci mężczyźni utrzymują kontakty towarzyskie."

  Zespół, w którego skład weszli naukowcy z Uniwersytetu Middlesex i Uniwersytetu Surrey, pokazał badanym opisy kobiet pochodzące z czterech męskich magazynów o największym nakładzie w Wlk. Brytanii oraz komentarze na temat kobiet wygłaszane przez skazanych gwałcicieli. Większość osób, która wzięła udział w badaniach nie była w stanie odróżnić cytatów zaczerpniętych z magazynów od komentarzy przestępców.

  Niepokojącym jest to, że odkrycia te sugerują, iż seksizm i uprzedmiotowianie kobiet uległo normalizacji, skoro pojawiają się w popularnych i powszechnie dostępnych magazynach.

  Odkrycia opublikowane w czasopiśmie British Journal of Psychology ujawniają, że spośród mężczyzn objętych badaniami, losowa próba 96 osób w wieku od 18 do 46 lat bardziej identyfikowała się z komentarzami wygłoszonymi przez gwałcicieli niż z cytatami z męskich magazynów.

  Naukowcy poprosili odrębną grupę kobiet i mężczyzn w wieku od 19 do 30 lat o klasyfikację cytatów pod względem ich obraźliwości i podjęcie próby zidentyfikowania źródła cytatów. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety ocenili cytaty z męskich magazynów jako bardziej obraźliwe, ale na ogół mieli trudności z dokładnym wskazaniem grupy, z której pochodziły cytaty.

  Dr Horvath zauważa: "Jesteśmy zaskoczeni, że badani identyfikowali się bardziej z wypowiedziami gwałcicieli i niepokoi nas fakt, że strategie legitymizacji stosowane przez gwałcicieli, kiedy wypowiadają się na temat kobiet, brzmią bardziej znajomo dla tych młodych mężczyzn niż przypuszczaliśmy. Magazyny te wspierają sankcjonowanie postaw i zachowań seksistowskich, i powinny bardziej odpowiedzialnie przedstawiać obraz kobiet zarówno w tekście, jak i na ilustracjach. Stwarzają pozory akceptowalności i normalności seksizmu, podczas gdy powinien on tak naprawdę być odrzucany i kwestionowany. Gwałciciele próbują usprawiedliwiać swoje czyny, sugerując że kobiety zachowują się prowokująco wobec mężczyzn i pragną seksu, nawet wtedy kiedy mówią nie. Najwyraźniej jest coś nie tak, kiedy ludzie sądzą, że język używany w męskich magazynach mógłby być wypowiedzią skazanego gwałciciela."

  Inny autor raportu z badań, dr Peter Hegarty z Uniwersytetu Surrey, powiedział:
  "Zasadniczy niepokój budzi fakt, że treść takich magazynów normuje traktowanie kobiet jako obiektów seksualnych. Nie jesteśmy z gatunku takich, co psują każdą zabawę ani nie jesteśmy świętoszkami, którzy sądzą, że nie powinno być żadnych informacji ani mediów na temat seksu kierowanych do młodych ludzi. Ale czy nastoletni chłopcy i młodzi mężczyźni są najlepiej przygotowywani do zaspokajania potrzeb związanych z miłością i seksem, kiedy za normę przyjmowane są przez nich poglądy na temat kobiet niepokojąco bliskie tych odzwierciedlanych w języku przestępców seksualnych?"

  Badania podkreślają wagę edukacji seksualnej wśród młodych ludzi, aby nie musieli polegać na wypaczonym i pretensjonalnym obrazie seksu, kreowanym przez redaktorów męskich magazynów. Raport z badań stanowi przestrogę dla branży, wzywając ją do odpowiedzialnego działania i przestrzegania norm.

  Anna van Heeswijk, kierownik kampanii z ramienia OBJECT, grupy działającej na rzecz praw człowieka, która sprzeciwia się uprzedmiotowieniu kobiet, sugeruje że w obliczu panującego obecnie w Wlk. Brytanii klimatu obserwacji prasy nie było lepszego momentu na tę publikację. Jak wyjaśnia: "Jeżeli poważnie myślimy o położeniu kresu dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet i dziewcząt, to musimy zwalczać powiązane z nimi postawy i zachowania. To oznacza walkę z publikacjami, które je propagują. Sędzia lord Leveson otworzył dochodzenie w sprawie kultury i etyki prasy. Te zatrważające odkrycia jednoznacznie wskazują na potrzebę włączenia obrazu kobiet do tego dochodzenia. Czas działać."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komisja Rodziny i Praw Kobiet – wchodziła w skład stałych sejmowych komisji Sejmu V kadencji. Do zakresu działania Komisji należały sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, a także występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także sprawy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn. Przemoc wobec kobiet – termin używany całościowo wobec aktów przemocy skierowanych głównie lub wyłącznie wobec kobiet. Jest typem działania z nienawiści (wielokrotnie wyczerpującego znamiona przestępstwa), w której głównym motywem jest płeć ofiary. Teoria kryminologiczna, której twórcą jest Cesare Lombroso (1835-1909), to pierwsza całościowa teoria kryminologiczna mówiąca o tym, że przestępca to człowiek, którego zachowanie oraz poziom moralności jest charakterystyczny dla ludzi z odległych epok. Lombroso mówi, że zarówno człowiek jak i społeczeństwo podlegają ewolucji, a ona wyznacza rozwój. Tak też jest z językiem np. słowo łacińskie "crimen" w czasach starożytnych znaczyło tyle co "robić, czynić". Obecnie słowo to znaczy "przestępstwo, czyn naganny, zabroniony". Czyny uchodzące obecnie na przestępstwo, w Starożytności uważane były za normalne. Stąd wniosek, że przestępca to człowiek, którego zachowanie oraz morale są opóźnione. Lombroso zajmował się mierzeniem czaszek ludzi normalnych oraz przestępców i na tej podstawie doszedł do wniosku, że parametry czaszek przestępców podobne są do czaszek ludzi pierwotnych. Przestępca to odmienny typ biologiczny. O tym, czy człowiek stanie się przestępcą decydują przede wszystkim cechy antropologiczne, a także osobowościowe. Przestępcy dzielą się na tych, którzy:

  Bieg na 400 metrów przez płotki – jedna z biegowych konkurencji lekkoatletycznych, bieg płotkarski rozgrywane na otwartym stadionie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Zawodnicy muszą pokonać 10 płotków rozmieszczonych równomiernie na dystansie równym jednemu okrążeniu stadionu. Mężczyźni pokonują płotki o wysokości 91,40 cm, a kobiety – o wysokości 76,20 cm. Płotki są niższe o kilkanaście centymetrów od tych ustawianych w biegach na 100 metrów kobiet i 110 metrów przez płotki mężczyzn. Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk:

  Kastracja chemiczna – metoda obniżenia popędu płciowego, stosowana w leczeniu gwałcicieli, pedofilów i innych przestępców seksualnych, jak również jako przygotowanie do zmiany płci. 19. Mistrzostwa europy juniorów w saneczkarstwie (tory naturalne) 2013 odbywały się w dniach 8 - 10 lutego w rosyjskim Nowouralsku. Rozegrano trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn. W jedynkach mężczyzn i kobiet do końcowego rezultatu liczyła się suma czasów z trzech zjazdów, zaś w konkurencji dwójek męskich z dwóch zjazdów.

  19. Mistrzostwa Europy Juniorów w Saneczkarstwie (tory naturalne) odbywały się w dniach 8 - 10 lutego 2013 w rosyjskim Nowouralsku. Rozegrano trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn. W jedynkach mężczyzn i kobiet do końcowego rezultatu liczyła się suma czasów z trzech zjazdów, zaś w konkurencji dwójek męskich z dwóch zjazdów. Gender mainstreaming – strategia polityczna na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Polega na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki.

  Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku.

  Kobiety w nauce: Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie), preferowania przez kobiety określonych dziedzin naukowych, mniejszej obecności kobiet na eksponowanych stanowiskach naukowych itp. Te zjawiska były przedmiotem zainteresowania w Europie już w średniowieczu (np. Christine de Pisan), a od XVIII w. (np. Jean Condorcet) stały się przedmiotem badań i rozważań różnych dziedzin nauki np. historii kobiet, psychologii, socjologii, antropologii, filozofii, kulturoznawstwa, czy badań gender. Wnioski wysnute na tej podstawie nie są do dzisiaj powszechnie akceptowane i niekiedy są uznawane za kontrowersyjne.

  Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton" – nieformalna grupa działająca od 2002 roku przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Warszawie. Grupa zajmuje się edukacją seksualną zgodnie z ideą tzw. edukacji rówieśniczej. Zrzesza wolontariuszy od 18. do 30. roku życia, którzy prowadzą pogadanki w gimnazjach i liceach, udzielają porad przez telefon i Internet oraz organizują akcje uliczne. Mają one na celu uświadomienie społeczeństwu problemów związanych z dostępnością edukacji seksualnej w Polsce. W lutym 2008 r. zainaugurował działalność pierwszy regionalny oddział grupy, "Ponton Gdańsk", działający przy Naukowym Kole Seksuologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Mistrzostwa Europy w Curlingu 2005/Grupa B: Rywalizacja grupy B odbywała się równolegle do rozgrywek grupy A. Do mistrzostw przystąpiło 14 drużyn kobiecych i 19 drużyn męskich. Zmagania kobiet wygrały Niemki przed Czeszkami i Angielkami, u mężczyzn na pierwszym stopniu podium znalazła się Francja przed Walią i Czechami. Dwie pierwsze drużyny trafiły do grupy A, z której spadły Austria i Finlandia (kobiety) oraz Włochy i Rosja (mężczyźni).

  Zjazd Kobiet w Seneca Falls – spotkanie na temat praw kobiet, które odbyło się w dniach 19-20 lipca 1848 roku w Seneca Falls w USA. Jest często uważane za miejsce narodzin feminizmu w Stanach Zjednoczonych, jako że przyjętą w ramach zjazdu Deklarację (ang. Declaration of Sentiments) podpisało 100 osób (z 300 uczestniczek i uczestników zjazdu), w tym kobiety i mężczyźni.

  Dodano: 14.12.2011. 12:26  


  Najnowsze