• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Młodzi w biznesie - konkurs na Mazowszu

  24.05.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci i absolwenci wyższych uczelni, do 25. roku życia, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Mazowsza mogą wziąć udział w projekcie "Młodzi w biznesie", prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Do 31 maja wydział prowadzi rekrutację do konkursu o dotację inwestycyjną, nawet do 40 tys. zł.

  Celem projektu "Młodzi w biznesie" jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, aktywizacji zawodowej w tym rozwój mikro i małej przedsiębiorczości na terenie województwa mazowieckiego.

  Program obejmuje m.in. szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, marketingu, sprzedaży i prawa, doradztwo w zakresie uruchomienia i prowadzenia własnej firmy, dofinansowanie na inwestycje do 40 tys. zł.

  Priorytetową grupę przedsiębiorców, do których adresowany jest projekt, stanowić będą osoby młode, posiadające wiedzę teoretyczną nie popartą umiejętnościami praktycznymi i dostępem do kapitału oraz absolwenci UW.

  Projektem kieruje doc. dr Stanisław Wymysłowski, a osobą zarządzającą jest mgr inż. Przemysław Dubel.

  Rekrutacja uczestników obejmuje trzy etapy. Etap preselekcji wiąże się z wypełnieniem ankiety zawierającej podstawowe dane osobowe, motywacje związane z uczestnictwem w projekcie oraz opisującej pomysł na firmę (generalną wizję).

  Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w obecności psychologa, w której będą oceniane predyspozycje kandydata do uczestnictwa w projekcie.

  W procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 25 osób biorących udział w części szkoleniowej. Po jej zakończeniu nastąpi wybór 17 biznesplanów, których autorzy zostaną objęci wsparciem doradców i wsparciem finansowym. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja w Kole - swoją historią sięga XVI wieku. Obecnie w mieście znajduje się pięć szkół podstawowych, trzy gimnazja, cztery szkoły ponadgimnazjalne oraz wydział zamiejscowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Zarządzanie talentami – zespół działań obejmujących poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności i potencjału intelektualnego, a także na efektywnym wykorzystaniu ich zdolności przez firmę dla realizacji strategii organizacji. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW) - jedna z najstarszych szkół uczących zarządzania i marketingu w Polsce. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WZIF UE we Wrocławiu) - jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1976 roku jako trzeci z wydziałów tej uczelni. Kształci on studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie oraz logistyka na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Marta Gryniewicz (ur. 5 grudnia 1976 w Łodzi) - polska artysta fotografik, fotosista filmowy, scenograf. Dokumentalistka na planach filmowych, stosuje techniki cyfrowe do przetwarzania fotografii. Jej zdjęcia były publikowane wielokrotnie w tygodniku Polityka , "Aktiviście" i w Dzienniku Łódzkim. Laureatka Nagrody Polityki w 2006 roku za zdjęcia: Zamku w Drzewicy , Zamku Krzyżtopór w Ujeździe i Zamku w Mosznej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

  Zarządca nieruchomościami – osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według UGN Art. 184 p.2).

  Etyka zarządzania – specjalistyczna dziedzina etyki. Jej przedmiotem jest, najogólniej rzecz biorąc, moralność w biznesie. Jest to nauka interdyscyplinarna, czyli korzysta z dorobku wielu dziedzin nauki, przede wszystkim nauk zarządzania, etyki, filozofii.

  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności. SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Problemy Zarządzania to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od 2003 roku. Każdy z numerów ma wcześniej określony temat przewodni. W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności:

  Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego: Instytut Kultury UJ funkcjonuje w strukturze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 62, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zezwolenia z dnia 24-07-1995 r. nr DSW 3-0145-184/2/AM/95. Jej założycielem jest "Gaudeamus" Sp. z o.o. WSEiZ. Uczelnia ma strukturę wydziałową, na 3 wydziałach (Architektury, Ekologii i Zarządzania) studiuje ponad 3,5 tys. studentów.

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Instytut wchodzi w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi działalność dydaktyczną (studia licencjackie, magisterskie, doktorskie, studia podyplomowe i kursy dokształcające) oraz naukową w zakresie dyscypliny: „bibliologia i informatologia”, a zatem obejmującą także obszary badawcze znane jako: nauka o informacji, (informacja naukowa), bibliotekoznawstwo, nauka o książce, bibliometria (webometria) czy bibliografia. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (dawniej Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) – niepubliczna szkoła wyższa, funkcjonująca na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1994 r. Nr DNS 3-0145/TBM/362/94 (wraz z późniejszymi zmianami).

  Dodano: 24.05.2010. 02:18  


  Najnowsze