• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Model zarządzania zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych

  21.07.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak należy zarządzać zasobami oprogramowania - wprowadzać nowe technologie i rozwiązania informatyczne, dbać o legalność oprogramowania, dobierać oprogramowanie? Nowy model zarządzania proponuje organizacjom gospodarczym Sebastian Wilczewski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Efekty jego pracy mogą być interesujące dla małych przedsiębiorców i potężnych korporacji; częściowo już zostały wdrożone w banku, firmie budowlanej, urzędzie i firmie finansowej.

  Z szacunków Bussines Software Alliance (BSA) które przytacza Sebastian Wilczewski wynika, że w 1998 roku 61 proc. używanego w Polsce oprogramowania pochodziło z nielegalnych źródeł. W wyniku działań organów ścigania oraz producentów oprogramowania odsetek nielegalnego oprogramowania w Polsce zmalał do 53 proc. w 2001 r., po czym wzrósł do 58 proc. w 2005 r.

  "Organizacje gospodarcze postrzegają zakup oprogramowania jako zło konieczne" - ocenia Wilczewski w rozmowie z PAP.

  W swojej rozprawie badacz chce pokazać, w jaki sposób organizacje powinny zarządzać oprogramowaniem, żeby być jego legalnym posiadaczem i uniknąć konsekwencji związanych z naruszeniem prawa. Jego zdaniem, zakup oprogramowania powinien być traktowany jak inwestycja przynosząca długofalowe korzyści.

  Wilczewski opisuje procesy i rozwiązania infrastrukturalne niezbędne do skutecznego zarządzania, sterowania i ochrony zasobów oprogramowania w organizacji. Problematyka ta nazywana jest zarządzaniem zasobami oprogramowania (ZZO).

  "Na co dzień, w mojej pracy zawodowej na stanowisku konsultanta w firmie Betacom, szukam odpowiedzi na pytanie, jak racjonalnie gospodarować zasobami oprogramowania. Nie jest to łatwe, bowiem dostępne są tylko nieliczne publikacje na ten temat. Zmotywowało mnie to głębszego zbadania problemu" - mówi naukowiec.

  Dodaje, że rozprawa doktorska pisana pod kierunkiem dra hab. inż. Marka Wirkusa zawiera również wnioski z doświadczeń praktycznych. Wilczewski nazywa siebie "osobą ze styku świata praktyki i nauki.

  "Jestem przekonany, że wyniki badań zostaną wdrożone w firmach. Zresztą już w tej chwili wykorzystuję cząstkowe wyniki moich badań w pracy zawodowej wdrażając procesy ZZO w organizacjach gospodarczych i wykonując audyt oprogramowania. Częściowo efekty mojej pracy już zostały wdrożone jednym z ogólnopolskich banków (kilka tysięcy komputerów), firmie budowlanej (kilkaset komputerów), urzędzie (kilkaset komputerów) i firmie zajmującej się audytami finansowymi (kilkadziesiąt komputerów)" - wylicza rozmówca PAP.

  Wilczewski znalazł się w gronie stypendystów programu "InnoDoktorant" wspierającego finansowo autorów prac cennych dla rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego.

  "Pozytywna ocena koncepcji pracy przez renomowane grono naukowe potwierdziła, że temat ZZO jest interesujący i rozwojowy z naukowej i praktycznej perspektywy. Z punktu widzenia finansowego, stypendium pozwoliło rozwiązać problemy dnia codziennego, z którymi boryka się każdy młody naukowiec, czyli pozwoliło na przeprowadzenia badań naukowych bez większego martwienia się o fundusze" - przyznał Wilczewski.

  Innodoktorant jest otwarty na współpracę z przemysłem. Poszukuje przedsiębiorców, którzy chcą zastosować metody ZZO lub poddać audytowi i optymalizacji już funkcjonujące w ich organizacjach systemy, w tym narzędzia, procesy i kompetencje ludzi.

  "Opracowanie i wdrożenie ZZO ma pozwolić organizacjom w sposób bardziej optymalny: wprowadzać nowe technologie i rozwiązania informatyczne, dobierać oprogramowanie do potrzeb organizacji, racjonalizować całkowite koszty posiadania oprogramowania i dbać o jego legalność" - podsumowuje Wilczewski.

  Więcej o badaniach Wilczewskiego na stronach: http://swilczew.spaces.live.com/ oraz http://blogs.technet.com/b/biznesit/  KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania. Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w roku 1970, w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych). Audyt oprogramowania to ocena organizacji jednostki audytowanej pod względem zarządzania produktami informatyki jakimi są programy komputerowe. Wykonywany jest obiektywnie przez kompetentne osoby lub firmy, niezależne od podmiotu ocenianego. Celem audytu oprogramowania jest weryfikacja, czy cele wyznaczone przez organizację audytowaną pod względem zarządzania oprogramowania zostały osiągnięte lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami. Audyt ocenia czy zastosowane procedury będą w przyszłości odpowiadały uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym sprawdzających oraz w politykach.

  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów. Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Logika biznesowa (algorytmy biznesowe) - jest wdrożeniem procesów stosowanych w firmie w zakresie oprogramowania wspierającego działanie tej firmy lub zarządzanie nią (np. zasobami przedsiębiorstwa, relacjami z klientem, dostawami, stanem magazynowym produktów itp.). Logika biznesowa występuje zwykle w dużych systemach gdzie dane są dostarczane przez inne systemy funkcjonujące w organizacji. Jest spójna z procesami zachodzącymi w organizacji i niejako odzwierciedla je.

  CDN – marka oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Do 2001 roku producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce. Pierwotnie nazwa CDN stanowiła akronim od słów Compact Disc Novelty. Od 2001 roku sektor w spółce giełdowej Comarch SA (od 2003 roku 100% udziałów) produkujący oraz sprzedający oprogramowanie klasy ERP. W sierpniu 2009 roku Comarch podjął decyzję o rebrandingu dotychczasowych produktów zastępując człon „CDN” hasłem „Comarch” (od 2012 „Comarch ERP”). Lista oprogramowania do zarządzania nieruchomościami - lista oprogramowania pomagającego w uzyskaniu informacji dotyczących naliczeń i zysków z nieruchomości.

  Generacja zarządzania - określona wyższa jakość zarządzania charakteryzująca się rozwojem w dziedzinie jego oprogramowania. Obecnie istnieją cztery główne rodzaje generacji zarządzania, przy czym pierwszy rodzaj generacji zarządzania występuje w krajach słabo rozwiniętych, a natomiast czwarty rodzaj tej generacji występuje w krajach wysoko rozwiniętych.

  Reengineering oprogramowania został opisany przez Chikofskiego i Crossa w 1990 w ich pracy, jako "Badania i zmiana systemu do rekonstytuowania (odtworzenia/przywrócenia) go w nowej formie". Mniej formalnie, reengineering jest modyfikacją systemu oprogramowania, który ma miejsce po jego inżynierii odwrotnej, ogólnie aby dodawać nowe funkcje lub wprowadzić korekty błędów.

  Quatra: Quatra to marka oprogramowania do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami stworzona przez Grupę Kapitałową Sygnity SA. Są to jedne z pierwszych na rynku rozwiązań klasy ERP skierowanych zarówno do małych, jak i dużych firm, które funkcjonują w modelu SaaS. Umożliwiają one zarządzanie przedsiębiorstwami m.in. w obszarach: księgowości, płac, magazynowania, sprzedaży oraz personelu. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i modelu cloud, już w pierwszych miesiącach od debiutu systemy zyskały bardzo dużą popularność wśród przedsiębiorców – po 14 tygodniach od wprowadzenia programów na rynek korzystało z nich 4 tys. użytkowników. Licencja Wolnego Oprogramowania to licencja oprogramowania zezwalająca użytkownikom na modyfikację i redystrybucję zmodyfikowanych wersji oprogramowania, co zwykle zabronione jest przez prawo autorskie. Licencja Wolnego Oprogramowania gwarantuje jego odbiorcom wolność w postaci zgody na modyfikację i dystrybucję dzieła objętego prawem autorskim.

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach. Wzorzec architektoniczny (ang. Architectural pattern) – w inżynierii oprogramowania jest to uznany i sprawdzony sposób rozwiązania danego problemu z zakresu architektury oprogramowania. Wzorce architektoniczne określają ogólną strukturę danego systemu informatycznego, elementy z jakich się składa, zakres funkcjonalności realizowany przez dany element jak również zasady komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami.

  Dodano: 21.07.2010. 03:17  


  Najnowsze