• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na nauce można zarobić niezłe pieniądze

  11.01.2010. 10:42
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Choć początki są trudne, to możliwość zarabiania na nauce - dzięki kontraktom z przemysłem - jest nieograniczona. Przedsiębiorczość młodych uczonych, którą kiedyś uznawano za nielojalność, dziś jest ze wszech miar pożądana. Właśnie dlatego tworzymy inkubatory, żeby naukowcy nie zaniedbali części wdrożeniowej i mogli zarabiać niezłe pieniądze - mówi rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierz Kurnik.

  Jak tłumaczy, rektorzy polskich szkół wyższych nie są zadowoleni z dotychczasowej mobilności młodych uczonych. Dawne zaszłości powodują, że w środowisku naukowym, podobnie jak w wielu innych, panuje niechęć do zmian miejsca pracy i zamieszkania. Absolwenci danej uczelni z reguły oczekują, że zrobią w niej doktorat i zdobędą kolejne stopnie naukowe.

  To, zdaniem rektora PW, jest poważny problem, bo rozwój w świecie naukowym polega również na tym, że zmienia się uczelnie, laboratoria i programy badawcze. Badacz powinien stykać się z nowym środowiskiem, zdobywać nowe doświadczenia, rywalizować z innymi uczonymi. Tymczasem w Polsce zamiast konkurencji jest stabilność. Rynek naukowy nie jest mobilny.

  "Młody, bardzo zdolny człowiek po skończeniu studiów może podjąć studia doktoranckie i zdecydować się na karierę innowatora, ale wtedy mało zarabia, bo stypendium doktoranckie jest niskie. Absolwent na rynku pracy ma kilkakrotnie wyższe oferty finansowe - na początek. Jednak potem te proporcje zmieniają się. W ramach zespołu badawczego jest szansa na wysokie granty, szczególnie europejskie" - przekonuje prof. Kurnik.

  Jak podkreśla rektor, wiele polskich uczelni bardzo dobrze przygotowuje studentów do przyszłej pracy w międzynarodowych zespołach. Wszyscy studenci PW zdają egzaminy z języka angielskiego, na części wydziałów realizowane są studia w tym języku.

  "Moim celem jest, aby w przyszłości na wszystkich wydziałach każdy kierunek studiów miał swoją wersję anglojęzyczną. Takie studia są jednak kosztowne, ponieważ uczelnia musi sprowadzić visiting professors, native speakerów, którzy będą jednocześnie ekspertami w wykładanych dyscyplinach. Problem zatem może stanowić niedostateczna liczba kandydatów. Ale wierzę, że za kilka lat ten plan uda się zrealizować" - zapowiada prof. Kurnik.

  Dodaje, że na Zachodzie podręczniki mówiące o tym, jak zdobyć pieniądze na studia, są grubsze, aniżeli programy tych studiów. W Polsce możliwości kredytowania studiów lub finansowania ich z różnorakich stypendiów są ograniczone. Rektor PW wważa, że jeśli chcemy odegrać większą niż dotychczas rolę na międzynarodowym rynku edukacyjnym, powinniśmy utworzyć Polską Agencję Wymiany Akademickiej, na wzór niemieckiej DAAD.

  "Musimy też pomyśleć o tym, żeby uatrakcyjnić studiowanie w Polsce. Studenci nie narzekają na programy, sprzęt, laboratoria, ale na drogie studia, niedociągnięcia organizacyjne i brak porozumienia w języku angielskim i pewne zamknięcie kulturowe" - ocenia profesor.

  Zaznacza, że zmiany są już bardzo zaawansowane. Z pewnością bardzo atrakcyjny będzie powstający właśnie - nowatorski na europejską skalę - kierunek studiów dedykowany zarządzaniu własnością intelektualną. Na PW projekt koordynuje Bogusław Węgliński z silną grupą współpracowników, m.in. z prof. Piotrem Moncarzem ze Stanford. Ich praca nad standardami zarządzania własnością intelektualną zaowocuje programami studiów magisterskich, realizowanych w sześciu uczelniach w Polsce.

  "Takich nowości dotąd nie mieliśmy w standardach i jestem pewien, że należało by wdrożyć pewne elementy tych programów na wszystkich kierunkach studiów. Wszędzie mamy przecież do czynienia z własnością intelektualną i prawami do niej. Chciałbym, żeby te pojęcia - z zakresu nowej dziedziny wiedzy - były bliskie każdemu studentowi" - mówi prof. Kurnik.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) - niepubliczna szkoła wyższa działająca w Polsce z siedzibą w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Uczelnia powstała 8 stycznia 2002 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 91, prowadzonym przez to ministerstwo. Utworzenie polkowickiej szkoły wyższej związane było z działaniem lokalnych władz, które chciały zapewnić kształcenie na poziomie studiów wyższych w kierunkach ekonomicznych i technicznych dla miejscowej młodzieży, która nie miała możliwości podjąć edukacji w większych ośrodkach miejskich. W skład Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach wchodzą 2 wydziały. Uczelnia kształci blisko kilka tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Oferuje ona cztery podstawowe kierunki kształcenia, po których ukończeniu absolwenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju.

  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie. Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, a także teologia) – studiów jednolitych. Uniwersytet Nysa, oficjalna nazwa Neisse University (cz. Univerzita Nisa) – zintegrowany program studiów, powstały w wyniku współpracy trzech uczelni wyższych z Polski, Niemiec i Czech: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau/Görlitz i Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Obecnie zajęcia odbywają się na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie (Information and Communication Management). Dla polskich studentów studia trwają 3,5 roku i kończą się nadaniem absolwentom tytułu inżyniera. W semestrze zimowym 2007 uruchomione zostały studia II stopnia (magisterskie) pn. „Environmental Health and Safety Risk Management” (EH&SRM). Wykłady na obu kierunkach prowadzone są w języku angielskim, a studenci pochodzący z różnych krajów co roku zmieniają miejsce pobytu i nauki (Polska, Czechy, Niemcy).

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Studia Judaica (ISSN 1506-9729) – polski periodyk naukowy poświęcony badaniom judaizmu oraz kultury i cywilizacji żydowskiej. Ukazuje się od 1998 i wydawany jest w cyklu półrocznym. Jego instytucją sprawczą jest Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, istniejące od 1996. Redaktorem naczelnym pisma do 2000 roku był prof. dr Józef Gierowski, a w latach 2001-2011 prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk. Od 2012 funkcję tę pełni prof. dr hab. Marcin Wodziński.

  Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku - jeden z 4 wydziałów i jedyny zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z siedzibą w Kłodzku, powstały decyzją władz Senatu tej uczelni w październiku 2010 roku. Kształci studentów na podstawowym kierunku jakim jest pedagogika, zaliczanym do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Kłodzku w gmachu należącym do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza. Studenci mają zapewniony dostęp do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonych kierunków studiów. Dziekanem wydziału jest od początku jego istnienia dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW.

  Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5-letnie, interdyscyplinarne, międzywydziałowe studia zapewniające możliwość uczęszczania na zajęcia oferowane przez wszystkie wydziały matematyczno-przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnia je indywidualny tok studiów (już od ich rozpoczęcia), pod opieką tutora (opiekuna naukowego). Po drugim roku studiów studenci wybierają kierunek wiodący spośród 9 dostępnych (astronomia, biologia, chemia, fizyka, geologia, geografia, informatyka, ochrona środowiska i matematyka), którego też tytuł magistra otrzymują po ich ukończeniu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach powstała 15 lipca 2005 r. na mocy decyzji Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. 27 lipca 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wręczył nominację pierwszemu w historii Rektorowi PWSZ w Suwałkach, którym został prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, pełniący dotychczas obowiązki Rektora Politechniki Białostockiej. 3 października 2005 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach oficjalnie rozpoczęło naukę ok. 500 studentów, z czego blisko połowa w systemie studiów dziennych na kierunkach: finanse i bankowość oraz rolnictwo.

  Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) - stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia zawodowego), najczęściej zaocznych. Studia MBA w Polsce trwają od 1 roku do 2 lat.

  Dodano: 11.01.2010. 10:42  


  Najnowsze