• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Największa jak dotąd liczba zaproszeń w kolejnej rundzie 7PR

  12.07.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie działania badawczo-innowacyjne odczują znaczący wzrost środków wraz z ogłoszeniem największego jak dotąd pakietu zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Projekty finansowane w ramach tych zaproszeń, o łącznej wartości 8,1 mld EUR, są dostępne dla organizacji i przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach partnerskich oraz krajach kwalifikujących się.

  Zaproszenia są ukierunkowane na innowacje i szereg wyzwań społecznych, budując pomost na drodze do nowego programu finansowania badań unijnych na lata 2014 - 2020: Horyzont 2020.

  "Wiedza to waluta globalnej gospodarki" - twierdzi unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn. "Jeżeli Europa ma być konkurencyjna w XXI w., to musimy wspierać badania naukowe i innowacje, które generują wzrost i miejsca pracy teraz i w przyszłości. Wysoki poziom konkurencji o środki unijne daje pewność, że pieniądze podatników są przeznaczane na najlepsze projekty, które zajmują się problemami dotyczącymi nas wszystkich".

  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zajmują szczególne miejsce w bieżącej rundzie zaproszeń z pakietem o wartości około 1,2 mld EUR. Obejmuje on finansowanie MŚP na około 970 mln EUR z tematu "Współpraca", w którym budżety wyodrębnione dla MŚP będą stanowić do 75% dostępnych środków w poszczególnych zaproszeniach. Przewidziano również 250 mln EUR na program skierowany do MŚP "Badania naukowe na rzecz MŚP", w tym na demonstrację wyników badawczych osiągniętych dzięki 7PR.

  7PR, uruchomiony w 2007 r., dysponuje łącznym budżetem w wysokości 55 mld EUR na badania naukowe i innowacje. W jego ramach dofinansowanych zostało około 19.000 projektów, w których wzięło udział ponad 79.000 uczestników (uczelnie wyższe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa) ze wszystkich państw członkowskich UE, a łączne nakłady inwestycyjne wyniosły jak dotąd 25,3 mld EUR. Do roku 2013 r. szacuje się, że 7PR zapewni bezpośrednie wsparcie kariery około 55.000 indywidualnym naukowcom.

  Unijne badania naukowe generują znaczącą wartość dodaną dla Europy. Na przykład jedno euro dofinansowania z Programu Ramowego UE przekłada się na wzrost wartości dodanej w przemyśle od 7 do 14 EUR. Szczegółowe obszary i tematy, które uzyskają wsparcie w ramach zaproszeń do składania wniosków obejmują wiele aspektów naszego dnia codziennego, w tym:
  - zmiany klimatu;
  - innowacje przemysłowe powiązane z pilotażem, demonstracją, normalizacją i transferem technologii;
  - szkolenia w zakresie badań oraz mobilność na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami;
  - zrównoważony wzrost w sektorach morskich;
  - technologie dla obszarów miejskich i miast;
  - zwalczanie zagrożenia bakteriami lekoopornymi;
  - innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami słodkiej wody;
  - zrównoważone dostawy surowców do UE;
  - wydajność w przetwarzaniu zasobów biologicznych;
  - bezpieczna żywność pod dostatkiem;
  - bioprodukty i bioprocesy;
  - nowe podejścia do świadczenia usług publicznych i zapewniania porządku publicznego;
  - zrównoważone, niskoemisyjne środowiska miejskie;
  - dostawy energii i ich zmienność;
  - walka z chorobami atakującymi mózg, takimi jak choroba Alzheimera, depresja i schizofrenia;
  - technologie kosmiczne o decydującym znaczeniu dla misji, dotyczące misji eksploracyjnych, pogody kosmicznej, śmieci kosmicznych i zagrożenia kolizjami;
  - zarządzanie kryzysowe w następstwie katastrofy (naturalnej lub wywołanej działalnością człowieka);
  - technologie informatyczne i telekomunikacyjne (TIK) w nauce o zdrowiu, materiałoznawstwie oraz w neuronaukach i neurorobotyce;
  - i wiele więcej.

  Przygotowywana jest nowa inicjatywa Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area Chairs), aby działać na rzecz szerszego upowszechniania działań badawczych. W ramach zaproszenia pilotażowego o wartości 12 mln EUR zostanie wybranych pięć katedr ERA, których rolę pełnić będą uczelnie lub inne kwalifikujące się instytucje badawcze w słabiej rozwiniętych regionach pięciu państw UE.

  Opierając się na doświadczeniach zebranych dzięki programowi prac na 2012 r., przewidziano 220 mln EUR na promowanie wykorzystywania obiecujących, istniejących wyników badawczych, wypracowanych z użyciem środków unijnych lub innych. Ujęte zostało tutaj wsparcie dalszego rozwijania wyników projektów badawczych lub budowanie sieci/podejmowanie inicjatyw, które to wspomogą. Na przykład w transporcie przewidziano 4 mln EUR na wsparcie transferu technologii między sektorami.

  Zacieśnianie więzów między podmiotami publicznymi i prywatnymi to także cel europejskich partnerstw na rzecz innowacji (EIP), powoływanych w ramach planu działania Unia Innowacji. Poważne wyzwania, w których obliczu staje Europa - takie jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo energii i żywności, zdrowie i starzejąca się populacja - stwarzają również okazję dla nowych przedsiębiorstw i EIP do zapewnienia UE przewagi jako prekursorowi na tych rynkach. Wsparcie otrzyma pięć EIP, w tym pilotażowe EIP w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się.

  Ponadto, inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na małą skalę - "Weryfikacja koncepcji" - nadal będzie redukować rozziew między wynikami badawczymi grantobiorców ERBN a ich wprowadzaniem na rynek.

  TIK odczują impuls, bowiem niemal 1,5 mld EUR przeznaczone zostało na wsparcie w 2013 r. projektów powiązanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. UE będzie inwestować w badania naukowe, które umacniają podwaliny naukowo-technologiczne Europy, pomagają rozwijać i stymulować innowacyjność i kreatywność produktów, usług i procesów poprzez wykorzystanie TIK, a także zapewniają szybkie przekształcanie postępów TIK w konkretne korzyści. Głównym punktem jest przetwarzanie w chmurze, gdzie w drugiej połowie 2012 r. przewidziano utworzenie "Europejskiego partnerstwa w zakresie przetwarzania w chmurze" (ECP).

  Świat konkuruje o najlepsze umysły i pomysły. Kluczowym priorytetem pozostaje zatem zapewnienie Europie statusu miejsca docelowego dla światowej klasy naukowców. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) inwestuje w najlepszych, początkujących i doświadczonych, naukowców, którzy pracują w Europie lub się do niej przenoszą, niezależnie od narodowości, aby realizować swoje pionierskie projekty badawcze. Wspierając największe talenty we wszystkich dziedzinach, ERBN przyczynia się do tworzenia miejsc pracy w społeczności naukowej w Europie.

  Organizacje i naukowcy z ponad 100 krajów na całym świecie już zaangażowały się w unijne programy badań naukowych. Prócz ogólnej integracji działań międzynarodowych w całym 7PR, przewidziano odrębne zaproszenia do promowania współpracy międzyregionalnej oraz partnerstw bilateralnych z organizacjami mającymi swoją siedzibę na terenie UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Enterprise Europe Network jest największą europejską siecią ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. Enterprise Europe Network tworzą różnego rodzaju instytucje wsparcia biznesu - izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, uniwersyteckie centra transferu technologii. Ośrodki sieci działają na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w niektórych krajach nienależących do UE (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Ukraina, Turcja czy Norwegia). Liczba ośrodków należących do sieci sięga obecnie niemal sześciuset. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (pol. Towarzystwo Fraunhofera) – największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, założona 26 marca 1949, skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Towarzystwo zatrudnia 22 000 pracowników [stan na 31 grudnia 2012]. Specjalizuje się w obszarach takich jak techniki informatyczne i telekomunikacyjne, mikroelektronika, techniki produkcyjne, energetyka, transport, inżynieria środowiska i technologie materiałowe. Towarzystwo uzyskuje 70% budżetu w wyniku umów, kontraktów i projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe; 30% badań finansowanych jest ze środków publicznych przez niemiecki rząd centralny i rządy krajów związkowych. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

  CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Dodano: 12.07.2012. 16:17  


  Najnowsze